Čo sa stalo, deje a bude diať v našej obci. Nájdete tu aj programy akcií kultúrneho aj športového charakteru, ktoré pripravujeme na tento rok, pridávané aj aktualizované budú priebežne. Nezabudnite sledovať zmeny.

Čo je nové
 • Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek Turecká - 2024

  Pozývame všetkých do Tureckej 19.-20. júla 2024, súťaž, remeslá, zábava, občerstvenie, kultúrny program ...

   

 • Upozornenie a výzva - starostlivosť o pozemky

  Nezabudnite ani tento rok na povinnosť vlastníkov pôdy o starostlivosť a zabránenie šírenia burín na Vašich pozemkoch. Kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku.

 • Záverečný účet obce Turecká za rok 2023

  Obec Turecká zverejňuje záverečný účet obce Turecká za rok 2023

 • Lucie Bílá v Hronseku

  Koncert Lucie Bílej v Hronseku, v rámci jej "Turné po hradoch"


   

 • ilustračný obr.

  Mimoriadna situácia pre výskyt medveďov

  Mimoriadna situácia z dôvodu výskytu synantropných jedincov medveďa hnedého platí k utorku na území 16 okresov Slovenska.

 • Voľby do Európskeho parlamentu 2024

  Informácie o voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júna 2024

   

 • Voľby prezidenta SR 2024

  Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23.marca 2024 od 7:00 do 22:00

   

   

 • Krňačkové preteky 2024 ZRUŠENÉ

  Z dôvodu nepriaznivého počasia a nedostatku snehu na trati,
  Krňačkové preteky v Tureckej sa v termíne 10.2.2024 neuskutočnia.

 • Termíny zberu odpadu 2024

  Prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2024. Komunálny odpad a aj separovaný odpad, nakoľko to robí rovnaká spoločnosť.

 • Rozpočet obce Turecká na roky 2024-2026

  Schválený rozpočet obce na nasledujúce roky je k dispozícii aj na stiahnutie

 • VZN obce o daniach a poplatkoch platné od 01.01.2024

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy sa uznieslo na aktuálnych Všeobecne záväzných nariadeniach pre obec Turecká.

 • Návrh rozpočtu na roky 2024-2026

  Návrh rozpočtu obce na nasledujúce roky je k dispozícii aj na stiahnutie

 • VZN - umiestňovanie plagátov - návrh

  Obec Turecká týmto všeobecne záväzným nariadením bude určovať podmienky umiestňovania rôznych papierových reklamných oznámení, najmä krátkodobého charakteru v podobe plagátov (ďalej len „plagáty“) na budovy a iné objekty vo vlastníctve obce.

 • VZN - umiestňovanie volebných plagátov - návrh

  Obec Turecká týmto všeobecne záväzným nariadením si bude vyhradzovať miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NRSR, voľby do EU parlamentu, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávy.

 • Vodárne StVPS oznámenie

  Na základe rozhodnutia ÚRSO od 1.3.2023 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa. 

 • Žlté kontajery a žlté vrecia

  Plasty, tetrapaky a obaly z kovu zbierame prostredníctvom žltých vriec podľa tu zverejnených pravidiel a podmienok.

 • Vojenský konflikt na Ukrajine

  Situácia u našich východných susedov sa nás dotýka rovnako ako ich. Vytvorili sme sekciu pre aktuálne a užitočné informácie.
   

 • Nové dokumenty v Legislatíve obce

  Obec Turecká zverejňuje viacero nových aktuálnych dokumentov v sekcii Legislatíva obce

 • Poplatky za odpad

  Ak vás zaujíma z čoho sa skladajú poplatky za komunálny a triedený odpad, a čo máme ako občania zadarmo, všetko je vysvetlené v tomto letáku od EnviPaku

 • Kontaktné miesto pre obete trestných činov

  Ministerstvo vnútra SR realizuje národný projekt pre zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných miest pre obete.

 • Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám

  Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pripravil národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám" a
  vytvorenie kontaktných bodov pre obete.

 • Zámer pripojiť Japeň k prírodnej rezervácii - verejná vyhláška

  OÚ BB odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody oznamuje zámer vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Japeň podľa projektu ochrany PR Pralesy Slovenska.

 • Pracuj zmeň svoj život - Podpora UoZ

  Podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), v rôznych odvetviach, zlepšenie postavenie UoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnanosi podporou vytvárania pracovných miest. Výška príspevku do 200000 €.

 • Pracuj zmeň svoj život - Podpora UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb

  Cieľom aktivity je zlepšiť postavenie UoZ na trhu práce, zvýšiť zamestnanosť podporou vytvárania pracovných miest v oblasti sociálnych služieb, znížiť nezamestnanosť a prispieť k zlepšeniu poskytovania služieb. Výška príspevku do 200000 €.

 • Izba tradícií a osvety Kultúrny dom

  Udiala sa v posledných dňoch v obci ešte jedna dôležitá udalosť a to Oslavy jubilantov obce spojená so stretnutím so staršími spoluobčanmi. V rámci tejto milej udalosti, ktorá sa uskutočnila 15. decembra 2019 v kultúrnom dome sa uskutočnila v rámci programu osláv a stretnutia aj prezentácia novozriadenej Izby tradícií a osvety v Kultúrnom dome v Tureckej.

 • Triedením skla šetríme prírodné zdroje

  SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod. Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.

 • Registrácia chovu ošípaných na domácu spotrebu

  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

 • Predchádzanie výskytu a šíreniu burín s alergénmi

  Obec Turecká upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta.

 • Banská Bystrica a okolie - z neba

  Obec Turecká je súčasťou aktuálne vydanej publikácie Banská Bystrica a okolie z neba od spoločnosti CBS s.r.o.

 • Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

  Obec nahlasuje na základe zákona, hodnota vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok, podľa hmotnosti vytriedenej zložky komunálneho odpadu vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov.

 • Cez sviatky tvoríme viac odpadu

  Nezabúdajme na správne triedenie materiálov do kontajnerov, prichádza čas väčšieho náporu na odpady.
   

 • Zber pneumatík

  V obci Motyčky bol zriadený ekologický zber pneumatík na zbernom mieste Motyčky.
  Zberné miesto platí od 15.11.2018

 • Ak správne triedime odpad, svet je krajší

  Má to zmysel. Prečítajte si podrobnejšie o možnostiach a zaujímavostiach týkajúcich sa recyklovateľného odpadu. Nie je to špina, ktorej sa treba zbaviť, ale prostriedok z ktorého je možné vyrobiť niečo nové.

 • SMS Pomoc 112

  Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 bolo stanovené ako nástroj predovšetkým pre sluchovo znevýhodnených občanov na privolanie pomoci v tiesni a pri mimoriadnych udalostiach, teda v situáciách, pri ktorých je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.

 • Pozor pred podvodníkmi a zlodejmi

  Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom  je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z takých situácií.

 • Výzva: zaburinenie pozemkov

  Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, spôsobuje rozširovanie burín a dochádza k poškodzovaniu a degradácii pozemkov. Okresný úrad BB - Pozemkový a lesný odbor vydal toto upozornenie.

 • Ako triediť odpad

  Ako triediť odpad - neviete, čo kam patrí? Zopár rád ako správne triediť odpad.
   
   

 • Upozornenie pre chodcov

  Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov, za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

 • Geoportál TMAPY Turecká

  Geoportál TMAPY.sk Vám určite pomôže zorientovať sa v katastrálnych vrstvách, parcelách alebo v územnom pláne našej obce. Informácie, ktoré možno práve hľadáte.