Legislatíva obce

V tejto sekcii by sme sa radi s vami podelili o potrebné dokumenty, legislatívne úpravy a iné materiály, ktoré by vám mohli byť užitočné a nápomocné napríklad pri komunikácii s Obecným úradom, alebo pri vybavovaní rôznych formalít a bežných vecí. Sú prispôsobené pre našu obec.

 • VZN o ochrane verejnej zelene

  Obec Turecká zverejňuje VZN o ochrane verejnej zelene

 • VZN o udržiavaní poriadku v obci

  Obec Turecká zverejňuje VZN o udržiavaní poriadku v obci

 • VZN o určení názvu ulíc

  Obec Turecká zverejňuje VZN o určení názvu ulíc

 • VZN o určení prevádzkového času

  Obec Turecká zverejňuje VZN o určení prevádzkového času

 • VZN obce o daniach a poplatkoch 2/2021 platné od 01.01.2022

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy sa uznieslo na aktuálnych Všeobecne záväzných nariadeniach pre obec Turecká.

 • Záverečný účet obce Turecká za rok 2021

  Obec Turecká zverejňuje záverečný účet obce Turecká za rok 2021

 • Trvalé označenie psov

  Obec Turecká v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti oznamuje vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa. Podrobnosti v priloženom dokumente

 • VZN o podmienkach držania psov 2021

  Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území Obce Turecká: stanovenie výšky úhrady za vydanie novej evidenčnej známky psa v prípade jej zničenia, straty alebo odcudzenia, úprava podrobností o vodení psov, určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný, úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.

 • Záverečný účet obce Turecká za rok 2020

  Obec Turecká zverejňuje záverečný účet obce Turecká za rok 2020

 • Návrh VZN pre parkovanie v obci Turecká

  Obec Turecká zverejňuje návrh Obecného zastupiteľstva obce Turecká vo veci parkovania motorových vozidiel v obci Turecká.

 • VZN obce o daniach a poplatkoch 3/2020 platné od 01.01.2021

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy sa uznieslo na aktuálnych Všeobecne záväzných nariadeniach pre obec Turecká.

 • Zásady prejednávania sťažností

  K dispozícii sú postupy a oficiálne cesty akými sú prejednávané sťažnosti. Prosíme preštudovať a dodržiavať.

   

 • Úprava finančného rozpočtu na 2020

  Obec Turecká zverejňuje upravený finančný rozpočet na rok 2020

 • Záverečný účet obce Turecká za rok 2019

  Obec Turecká zverejňuje záverečný účet obce Turecká za rok 2019

 • Zoznam majetku obce Turecká určený na prenájom

  Zoznam majetku obce Turecká určený na prenájom. Súbor je k dispozícii na stiahnutie.

 • Rozpočet obce Turecká na roky 2020-2023

  Obec Turecká zverejňuje finančný rozpočet na roky 2020-2023.

 • Zásady hospodárenia s majetkom obce

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov určuje tieto zásady hospodárenia s majetkom obce Turecká:

 • VZN obce o daniach a poplatkoch 3/2019 platné od 01.01.2020

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy sa uznieslo na aktuálnych Všeobecne záväzných nariadeniach pre obec Turecká.

 • Návrh rozpočtu na rok 2020

  Obec Turecká zverejňuje návrh finančného rozpočtu na rok 2020.

 • O podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

  Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj zvierat držaných alebo chovaných na území obce a na zamedzenie šírenia chorôb, ktoré sú prenosné zo zvierat na ľudí.

 • Rozpočet obce Turecká na roky 2019-2021

  Obec Turecká zverejňuje finančný rozpočet na roky 2019-2021.

 • VZN o organizácii miestneho referenda

  Obec Turecká zverejňuje VZN o organizácii miestneho referenda

 • VZN obce o daniach a poplatkoch za 2018

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy sa uznieslo na aktuálnych Všeobecne záväzných nariadeniach pre obec Turecká.

 • Turecká má spoločný stavebný úrad

  Všetky žiadosti ako aj poplatky sa prijímajú na obecnom úrade v Tureckej, kde im je najprv priradené registratúrne číslo spisu. V článku sú podrobnosti a úradné hodiny.

 • Rozpočet obce 2018

  Obec Turecká zverejňuje finančný rozpočet 2018 a návrh finančného rozpočtu na roky 2019, 2020.

 • Kompetencie a poskytovanie služieb obcou

  Obec v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4. marca 2014 Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy uvádza na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov.

 • VZN obce o daniach a poplatkoch na 2017

  Všeobecne záväzné nariadenie obce Turecká č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“).
  Celé znenie si prečítajte kliknutím na nadpis.

 • VZN o miestnom poplatku za rozvoj 2016

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 7 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

  Celé znenie si prečítajte kliknutím na nadpis.

 • VZN obce o predaji a službách na trhových miestach

  Obec Turecká zverejňuje dve nové VZN: o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, a trhový poriadok. Dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie.

 • Smernica o podnetoch súvisiacich s protispoločenskou činnosťou

  Podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu subjektu územnej samosprávy v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

 • Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

  Táto smernica primerane upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov protispoločenskej činnosti Obcou Turecká a ním zriadených príspevkových, rozpočtových organizácií Obce, a založených obchodných spoločností Obce, ako aj práva zamestnancov Obce Turecká oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so  svojím zamestnaním. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Obce Turecká, ako aj ním zriadených príspevkových, rozpočtových organizácií Obce, a založených obchodných spoločností Obce.

 • VZN obce Turecká č. 2/2018 o verejnom poriadku a pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Turecká

  Obecné zastupiteľstvo Obce Turecká sa podľa ust.  § 6 ods. 1, 2 v spojení s ust. § 4 ods. 5 písm. a) bod 2, 5  a  § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 • Verejne sprístupnenie obecných dokumentov

  Obec zverejňuje svoje faktúry, zmluvy a objednávky na verejnej internetovej adrese: www.rzof.sk/turecka.

 • Dokumenty a tlačivá

  Po kliknutí na nadpis tohoto článku sa Vám zobrazia dôležité dokumenty obecného charakteru, vyhlásenia, vzory tlačív, zmlúv a žiadostí na stiahnutie. Mali by slúžiť ako pomôcka pri komunikácii s Obecným úradom pre jasnejšie formulácie a rýchlejšie vybavovanie.