Zrušenie trvalého pobytu

Podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu

Ide o úkon, ktorým bude občanovi zrušený trvalý pobyt.  O tento proces môže požiadať majiteľ alebo spolumajiteľ nehnuteľnosti, a to po návšteve úradu v nasledujúcich prípadoch:

 • ak občan nemá v budove alebo jej časti žiadne užívacie právo;
 • ak bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva.

Návrh môže byť podaný osobne v ohlasovni pobytu príslušného mesta alebo obce, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť.

Postup pri podaní návrhu k zrušeniu trvalého pobytu

Vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti predložia doklad totožnosti (občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze, cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve).

Následne predložia písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi, ktorý nemá v predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo. Tento návrh musí byť podpísaný vlastníkom nehnuteľnosti alebo všetkými spoluvlastníkmi (v prípade neprítomnosti niektorého zo spoluvlastníkov musí ísť o osvedčený podpis).

Poskytnú potrebné údaje na overenie vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti (názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva).

Poznámka: Ak z technických dôvodov ohlasovňa nemôže získať údaje alebo výpisy z príslušných informačných systémov verejnej správy bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle § 1 ods. 6 zákona č. 177/20018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení zákonov (tzv. zákon proti byrokracii) oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. Takto predložená listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní.

Ďalšie doklady preukazujúce oprávnenie podania návrhu na zrušenie trvalého pobytu:

 • rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
 • dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyrovnaní BSM, ak bolo vydané,
 • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané dohodu alebo
 • rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Prípady, v ktorých nie možné podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu:

 • vlastníkovi
 • spoluvlastníkovi
 • manželovi vlastníka alebo spoluvlastníka
 • nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka
 • občanovi, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.