Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný rok:

 

m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n

ÚVKO = ------------------------------------------------------------------ *100 (%)

mKO

kde:

ÚVKO - je hodnota vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.

m zložka – je hmotnosť vytriedenej zložky komunálneho odpadu vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hmotnosť zložky komunálneho odpadu sa vyjadruje v kilogramoch. Zoznam vytriediteľných zložiek, ktoré je možné započítať do množstva vytriedeného komunálneho odpadu je uvedený v prílohe č. 1 Zákona.

mKOje hmotnosť komunálneho odpadu vzniknutého v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, hmotnosť vzniknutého odpadu sa vyjadruje v kilogramoch.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2017:

Zoznam odpadov za rok 2017:

 • 200101 Papier a lepenka: 1620 kg
 • 200102 Sklo – 3950 kg
 • 200139 Plasty – 2730 kg
 • 200140 Kovové obaly – 107 kg
 • 200140 Kovy  - 6010 kg
 • 200135 Elektroodpad – 300 kg
 • 200103 – Viacvrstvové kombin. mat. na báze lepenky – 58 kg

Separovaný spolu:14775 kg

 • 200301 – Komunálny odpad – 11040 kg

 

                           1620+3950+2730+107+6010+300+58

ÚVKO = ----------------------------------------------------------- *100

                                             25815

 

ÚVKO =57,23 %

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018:

Zoznam odpadov za rok 2018:

 • 200101 Papier a lepenka: 1930 kg
 • 200102 Sklo – 5060 kg
 • 200139 Plasty – 3460 kg
 • 200140 Kovové obaly – 320 kg
 • 200140 Kovy  - 4470 kg
 • 200135 Elektroodpad – 120 kg
 • 200103 – Viacvrstvové kombin. mat. na báze lepenky – 220 kg

 

Separovaný spolu:15580

 • 200301 – Komunálny odpad – 13790 kg
 • 200307 – objemový odpad – 2750 kg

 

                           1930+5060+3460+320+4470+120+220

ÚVKO = ----------------------------------------------------------- *100

                                             32120

 

      ÚVKO = 48,50 %