Obecná tabuľa

Aktuálne oznamy:


21.6.2024

Zverejnenie zámeru
Predaj nižšie identifikovaného majetku obce Turecká žiadateľovi p.Ľ.Sásikovi
Parcelné číslo: E-KN 1662/19 vedený na LV 1 obce Turecká, Druh pozemku: trávnatý porast
Podrobnosti sú k dispozícii v: prílohe


27.5.2024

Stavebné povolenie
Verejná vyhláška, oznámenie "Prístavba k rodinnému domu a žumpa".
Dokumenty k nahliadnutiu


21.5.2024

Záverečný účet obce Turecká za rok 2023.
Obec Turecká zverejňuje záverečný účet obce Turecká za rok 2023.
Záverečný účet 2023 Turecká.pdf


17.4.2024

Oznámenie o začatí stavebného konania a upusenie od ústneho pojednávania.
Verejná vyhláška, oznámenie "Prístavba k rodinnému domu a žumpa".
Dokumenty k nahliadnutiu


12.2.2024

Oznámenie o uskutočnení obecného zastupiteľstva.
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutoční dňa 20. februára 2024 o 18:000 hod. v Kultúrnom dome. Program zasadnutia je zverejnený na úradnej tabuli obce Turecká pri Obecnom úrade,
k dispozícii je aj tu: Program OZ Turecká


 

25.1.2024
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Záhradnícke a rekreačné služby, Katastrálne územie: Kremnička, Parcelné číslo: C- KN 1480/3, Druh pozemku: ostatná plocha
Dokumenty k nahliadnutiu.


1.10.2023


letak25.10.2022
Nestrať prácu vzdelávaj sa
Nový národný projekt koordinovaný úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
podrobnosti v PDF.


25.1.2022
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Záhradnícke a rekreačné služby, Katastrálne územie: Kremnička, Parcelné číslo: C- KN 909/3, Druh pozemku: ostatná plocha
Dokumenty k nahliadnutiu.


30.11.2021
Vzhľadom na súčasnú situáciu v dôsledku pandémie COVID-19 a potreby prijatia výnimočných opatrení, oznamujeme občanom, že Obecný úrad Turecká bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti. Dňom 30.11.2021 ruší úradné hodiny. V nutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo elektronicky. Viac v článku.


26.10.2021
Návrh rozpočtu pre roky 2022 až 2025.
Obec Turcká zverejňuje návrh rozpočtu na nasledujúce roky: Návrh rozpočtu 2022-2025.


3.11.2021
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Dušan Bauer, Katastrálne územie: Turecká, Parcelné číslo: C- KN 122, Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Dokumenty k nahliadnutiu.


23.9.2021
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Miroslav Frátrik, Katastrálne územie: Turecká, Parcelné číslo: C- KN 236, Druh pozemku: záhrady
Dokumenty k nahliadnutiu.


Do 30.07.2021

Obci Turecká bola doručená z Okresného súdu Banská Bystrica požiadavka na voľbu prísediacich pre Okresný súd Banská Bystrica. Podrobnosti sú k dispozícii v osobitnom článku:
Voľba prísediacich pre Okresný súd Banská Bystrica
Návrhy možno doručovať v termíne do 30.07.2021


9.5.2021

Oznámenie o uskutočnení obecného zastupiteľstva.
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turecká , ktoré sa uskutoční dňa 12.5.2021 o 17 30 hod. v Kultúrnom dome. Program zasadnutia je zverejnený na úradnej tabuli obce Turecká pri Obecnom úrade.


28.4.2021

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu. Ohlasovňa pobytu obce Turecká na návrh vlastníka zrušila dňom 28.4.2021 trvalý pobyt Vojtěch Čermák, nar.: 20.12.1988. Miestom nového trvalého pobytu je obec Turecká.
Dokumenty k nahliadnutiu.


8.4.2021
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Obec Motyčky, Katastrálne územie: Motyčky, parcelné číslo: C- KN 8/1, 8/3, 383, 382, 381/1, 457, 460, 513, druh pozemku: ostatná plocha, zastavané plochy a nádvoria, trvale trávnatý porast
Dokumenty k nahliadnutiu.


18.2.2021

Zverejnenie zámeru

Predaj nižšie identifikovaného majetku obce Turecká žiadateľovi Ing.Daniškovi
Parcelné číslo: E- KN 5510/1 vedený na LV 721 obce Turecká
Druh pozemku: ostatná plocha
Podrobnosti sú k dispozícii v: prílohe


18.2.2021

Zverejnenie zámeru

Prenechať do prenájmu nižšie identifikovaný majetok obce Turecká žiadateľovi A.Nestlerová
Parcelné číslo:  C- KN 256 vedený na LV 1 obce Turecká
Druh pozemku: trvalý trávnantý porast
Podrobnosti sú k dispozícii v: prílohe


17.2.2021

voľba Hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra obce Turecká, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Turecká dňa 21.06.2021 Deň nástupu hlavného kontrolóra obce Turecká do zamestnania 01.07.2021. Pracovný úväzok je určený v rozsahu 8 %. Podrobnosti sú k dispozícii v: prílohe.


8.2.2021

Oznámenie o uskutočnení obecného zastupiteľstva obce Turecká

Oznamujeme Vám, že dňa 15. februára 2021 o 17 oo hod. sa v Kultúrnom dome obce Turecká uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva.

Zasadanie sa uskutoční za dodržania prísnych hygienických opatrení  z dôvodu pandémie covid 19. PROGRAM:

1. Uvítanie poslancov OZ, prítomných 2. Zapisovateľ a overovatelia zápisnice 3, Návrh VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel 4. Žiadosť o prenájom pacely č.CKN 256 vo vlastníctve obce Turecká - 5. Podujatia obce Turecká v roku 2021 6. Rôzne 7. Diskusia 8. Záver

Ivan Janovec, starosta obce Turecká


10.11.2020

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy SR zverejňujú výzvu ohľadom požiadania o navrátenie užívacích práv vlastníkov k svojim lesným pozemkom. Podrobnosti kliknutím na obrázok, alebo v súbore PDF

2020-11-10_lesy_vyhlasenie.pdf


20.10.2020

Zámer pripojiť Japeň k prírodnej rezervácii - verejná vyhláška

OÚ BB odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody oznamuje zámer vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Japeň podľa projektu ochrany PR Pralesy Slovenska.

Plné znenie vyhlášky aj s doplnenými nákresmi návrhu lokality je k dispozícii na stiahnutie: 2020_turecka_vyhlaska_japen_rezervacia.pdf


1.9.2020

Oznámenie o uskutočnení zasadania obecného zastupiteľstva obce Turecká.

Pozývame Vás na zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutoční dňa 15. októbra 2020 o 17 30 hod. v Kultúrnom dome za dodržania aktuálnych podmienok COVID 19.


20.5.2020

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na zasadanie Obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční 28.5.2020 o 17 30 hod v Kultúrnom dome za dodržania aktuálnych hygienických nariadení v dôsledku pandémie COVID 19.


11.5.2020

Predlženie termínu podania cenových ponúk výzvy na zateplenie starej hasične.


Predlžujeme termín podania cenových ponúk výzvy na zateplenie starej hasične do 20.5.2020.

Ivan Janovec, starosta obce Turecká

5.5.2020

Oznam:

Podujatie   HALUŠKY FEST TURECKá 2020 plánované v termíne 17.a 18. júla je  z dôvodu pandémie koronavírusu COVID 19  ZRUŠENÉ !!!

Tešíme sa na stretnutie na Halušky FESTE Turecká 2021. Termín včas zvetejníme.

 


4.5.2020

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce Turecká - pozemok parcela C KN č.256 o výmere 225 m2, druh pozemku TTP  v KÚ obce Turecká z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľa Andreu Nestlerovú, Turecká č.270,97602 Staré Hory

 Zdôvodnenie:
Skutočnosť hodného osobitného zreteľa je, že predmetný pozmok priamo hraničí s parcelou C KN 255 vo vlastníctve žiadateľa Andrei Nestlerovej, na ktorej je vydané stavebné povolenie na výstavburodinného domu č. Oc.ú.-00058/2020/PM zo dňa 6.4.2020, čím sa žiadateľovi zlepšia priestorové podmienky k výstavbe rodinného domu a následnému využitiu ako záhraada. Obec Nemá do budúcnosti zámer pre iné využitie predmetného pozemku.

Zverejnenie zámeru a zdôvodnenie schválilo obecné zastupiteľstvo na zasadaní 23.4.2020 3/5 väčšinou uznesením č.10/2020. Zámer je zverejnený aj na úradnej tabuli obce Turecká 4.5.2020.

15.4.2020

Pozvánka na zasadanie  obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva dňa 23.4.2020 o 18 oo hod zasadanie Obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome. Program sa nachádza v sekcií - SAMOSPRÁVA - v článku  - Zasadanutia OZ 

 11.4.2020

Zverejnenie výzvy na predkladanie cenových ponúk:

Obec Turecká vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na realizáciu zákazky Rekonštrukcia a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností požiarnych zbrojníc obce Tureecká -

Zateplenie vonkajšieho obvodového muriva budovy starej požiarnej zbrojnice obce Turecká č.326

Požiadavky: Zateplenie obvodového muriva budovy - materiál EPS100 mm, EPS 20 mm, sokel - XPS 80 mm, arm.sieťka,lepiaca a stierkovacia malta, ochranné profily, vonkajšia farbená omietka celej plochy silikát, výmera spolu cca 79 m2

V cenovej ponuke požadujeme rozpis materiálu s cenami, výmery  a cenu za práce s DPH. Obec nie je platcom DPH.

Kontaktná osoba a adresa na predkladanie ponúk: Ivan Janovec, starosta obce , straosta@obecturecka.sk, info@obecturecka.sk, 0908 616212 ,0484199270

priamo na adresu : Obec Turecká č.341, 97602 Staré Hory

Uzávierka na predkladanie cenových ponúk je do 30 .apríla 2020

Označenie cenovej ponuky : Zateplenie vonkajšieho obvodového muriva budovy starej požiarnej zbrojnice obce Turecká č.326

 

Ivan Janovec, starosta obce Turecká


 


6.4.2020      Zverejňujeme :


Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE -
Stavebník Andrea Nestlerová, Turecká č.270, v zastúpení ML Architekt s.r.o., Štúrova č.1355/43, Detva, požiadali dňa 10.02.2020 o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Rodinný dom a žumpa" na pozemkoch parcelné číslo KN C 255 a 259 v k.ú. obce Turecká

Dokument nájdete na hlavnej stránke dolu - pre občanov - Stavebný úrad - zverejňovanie rozhodnutí

 


 

30.3.2020


Všetky aktuálne informácie, nariadenia a odporúčania ohľadne koronavírusu sú zverejnené na úradnej tabuli  obce ako aj na našom webe - čo je nové - Informácie o koronavíruse
27.1.2020
Exekútorský úrad Banská Bystrica - súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom úradu – Mičinská cesta 35, t.č.. 048/4142042*4,4147285 E-podateľňa: exekutorskyurad.pk@gmail.com, oznamuje že dňa 20.03.2020 o 10:00 hod. v Exekútorskom úrade JUDr. Petra Kohúta, Mičinská cesta 35, Banská Bystrica sa uskutoční dražba nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 134 vedenej na Okresnom, úrade Banská Bystrica, katastrálny odbor, Okres Banská Bystrica, Obec Turecká, katastrálne územie Turecká
Dokumenty k nahliadnutiu.


21.1.2020
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Vladimír Strmeň, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: C- KN 279/1, druh pozemku: ostatná plocha
Dokumenty k nahliadnutiu.


3.10.2019
Rozhodnutie o územnom konaní
. Navrhovateľ: Andrea Nestlerová
Dokumenty k nahliadnutiu.


12.9.2019

Výzva na zasielanie cenových ponúk:
Rekonštrukcia Kultúrneho domu - vodoinštalácia a kanalizácia.

Obec Turecká vyhlasuje výzvu na podávanie cenových ponúk na zákazku vodoinštalácie a kanalizácie Kultúrneho domu. K vypracovaniu cenovej ponuky je potrebná obhliadka rozsahu prác a dodávky materiálu priamo na mieste zákazky.

Kontakt:
Ivan Janovec, starosta Turecká
0908616212, 0484199270
starosta@obecturecka.sk
info@obecturecka.sk

alebo písomne:

Obec Turecká
Turecká 341
97602 Staré Hory
 
Cenové ponuky je potrebné doručiť obci Turecká do termínu 24. septembra 20193.9.2019
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Navrhovateľ: Andrea Nestlerová
Dokumenty k nahliadnutiu.


09.07.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. - Stredoslovenská distribučná a.s., Katastrálne územie:  Turecká
Parcelné číslo:  C- KN 727/4
Druh pozemku: ostatná plocha
Dôvod a dreviny: Vŕba rakyta – 1 ks s obvodom kmeňa 35 cm a 15 ks vŕba rakyta s obvodom kmeňa 20 cm. Dôvodom žiadosti je výstavba dočasného stanoviska pre nakladanie betónu a materiálu pre vrtuľník v rámci výstavby: 8035 Turecká_rek_VNV_c_307_usek_122_307_usek_125


Oznámenie o zasadaní Obecného zastupiteľstva
Dňa 14. mája 2019 o 17 30 hod. sa uskutoční na Obecnom úrade zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Turecká. Program rokovania je zverejnený na Úradnej tabuli obce Turecká.


10.5.2019

Výzva na zasielanie cenových ponúk na výrobu a dodávku okien do Kultúrneho domu v Tureckej.
Obec Turecká vyhlasuje vázvu na podanie cenovej ponuky na výrobu , dodávku a osadenie okien v Kultúrnom dome Turecká. Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky je potrebné vyžiadať si na Obecnom úrade v Tureckej. Kontakt Obec Turecká Turecká 341, 97602 Staré Hory, starosta@obecturecka.sk  tel. 0908616212, 0484199270 Rozmery a počet kusov je potrebné odmerať na osobnej obhliadke. Termín ukončennia podávania cenových ponúk je do 20. mája 2019

https://maps.cleerio.sk/turecka


25.03.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Ivan Jasenský, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: C- KN 597/4, E – KN 2149/5, druh pozemku: TTP
Dokumenty k nahliadnutiu.


29.1.2019
Rekonštrukcia hasične - Výzva na cenové ponuky. Obec Turecká zverejňuje výzvu na doručenie cenových ponúk dodávateľov na výrobu, dodávku a osadenie stavebných prvkov obecnej Hasične. Podrobnosti tu.


14.11.2018
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávaniavo veci: Líniová stavba: Realizácia optických sietí HN-1, Dolný Harmanec, Staré Hory, Motyčky, Turecká
2018_vyhlaska_lesysr_11_14.pdf.


6.11.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Ing. Martin Kráľ, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: E - KN 5509/8, druh pozemku: ostatná plocha
Dokumenty k nahliadnutiu.


6.11.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Ing. Peter Debnár, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: E - KN 2134, druh pozemku: TTP
Dokumenty k nahliadnutiu.


25.10.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Ivan Chladný, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: E - 1883/1, druh pozemku: TTP
Dokumenty k nahliadnutiu.


25.10.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Branislav Štubňa, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: C- KN 246, C - KN 498/2, C-KN 494/1, druh pozemku: TTP
Dokumenty k nahliadnutiu.


4.10.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Andrea Nestlerová, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: E–KN 1894, C-KN 256, druh pozemku: 1894 – orná pôda, 256 - TTP
Dokumenty k nahliadnutiu.


2.10.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Pozemkové spoločenstvo, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: C-KN 72, C- KN 75, druh pozemku: ostatná plocha
Dokumenty k nahliadnutiu.


Aktuálne vyvesené oznamy:

2.7.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Bc. Eva Lacková a Maroš Lacko, Katastrálne územie: Motyčky, parcelné číslo: C-KN 444, druh pozemku: orná pôda
Dokumenty k nahliadnutiu.


4.5.2018

Obec Turecká vyhlasuje verejnú súťaž na realizáciu prác -Oprava miestnej komunikácie v obci Turecká- na základe zmluvy od LESOV š.p. - dotácie poskytnutej na uvedenú aktivitu.

Rozsah na požiadavky prác údržby miestnych komunikácií a podklady sú k dispozícií na Obecnom úrade Turecká. Kontakt-info-  starosta obce Ivan Janovec, starosta@obecturecka.sk, 0908616212

Ponuky je potrebné doručiť  na adresu obce Turecká, resp. mailom do 10.5.2018.


3.5.2018


16.4.2018 - Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Turecká.
Pozývame Vás na zasadnie Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutoční dňa 23. apríla 2018 o 17 00 hodine na Obecnom úrade.

Program je zverejnený na úradnej tabuli obce Turecká. Jedným z bodov rokovania je opätovné prerokovanie žiadosti p. Donovala o prenájom obecnej budovy -stará hasičňa a dôvodu osobitného zreteľa prenájmu obecného majetku.7.3.2018

Oznámenie o uskutočnení mimoriadneho obecného zastupiteľstva.
Oznamujeme Vám, že dňa 12.3.2018 o 17 30 hod. sa uskutoční na Obecnom úrade mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva.

Mimoriadny bod programu  -  prejednanie  žiadosťi  p. Martina Donovala o prenájom nehnuteľnosti  obecnej budovy starej hasične za účelom skladových priestorov. 


18.2.2018

Oznam - Oznámenie o uskutočnení zasadania obecného zastupiteľstva.  
Oznamujeme Vám že dňa 26. februára 2018 o 17 oo hod. sa uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade. Program zasadania bude zverejnený na úradnej tabuli.


30.9.2017 - t. j. v sobotu sa uskutoční preventívna protipožiarna kontrola rodinných domov a objektov s vykurovaním na tuhé palivo v zmysle § 24 zákona NR SR č.314/2001 z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Žiadame občanov a vlastníkov nehnuteľností, aby umožnili vstup do svojich objektov povereným členom DHZ Obce Turecká.


10.5.2017  
Oznámenie o konaní zasadania Obecného zastupiteľstva obce Turecká -
Dňa 15. 5.2017 o 17 oo hod sa uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Turecká na Obecnom úrade. Program je zverejnený na úradnej tabuli obce Turecká.


23.3.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.
Štubňa Branislav, Katastrálne územie:  Turecká, Parcelné číslo:  C – KN 246,494/1,498/2,244, 495/1, 495/2, 244, Druh pozemku: C – KN 246 – TTP, 494/1 – TTP, 498/2 – TTP,  244 – orná pôda, 495/1 – záhrada, 495/2 - záhrada. Dokumenty k nahliadnutiu.


23.3.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.
Ivan Chladný, Katastrálne územie: Turecká, Parcelné číslo: C – KN 674/12, Druh pozemku: trvale trávnatý porast. Dokumenty k nahliadnutiu.


22.3.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.
Viliam Čunderlík, Katastrálne územie:  Turecká, Parcelné číslo:  E– KN 2148, Druh pozemku: trvale trávnatý porast. Dokumenty k nahliadnutiu.


10.3.2017
Oznámenie o možnosti zasielania cenových ponúk na služby v súvislosti s organizovaním podujatia Halušky FEST Turecká 2017 - Ozvučenie, stage, osvetlenie, obrazová technika, účinkujúci, sociálne zariadenia, riadenie dopravy, strážna služba, ostatné služby súvisiace s podujatím. Informácie - starosta obce -0908616212 starosta@obecturecka.sk


9.3.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.
Selecký Štefan, Katastrálne územie: Turecká, Parcelné číslo: E – KN 2323/1, Druh pozemku: trvale trávnatý porast. Dokumenty k nahliadnutiu.


Dňa 20. 2.2017 o 17 00 hod sa uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Turecká na Obecnom úrade.


15.12.2016
Na úradnej tabuli je zverejnený rozpočet obce Turecká na rok 2017-19 ako aj VZN o nakladaní s odpadmi a miestnymi daniami na rok 2017  a  VZN o poplatkoch za rozvoj na rok 2017
Uvedené dokumenty boli chválené na zasadaní OZ 14.12.2016


3.12.2016
 MIKULÁŠ V TURECKEJ -
Už dnes sa môžu detičky tešiť na príchod Mikuláša , čerta a anjela do Tureckej. Tento rok Mikuláš nahlásil, že pre poslušné detičky prinesie prekvapenie 3. decembra 2016 o 17 30 ku zvonici pri Obecnom úrade.        Na tie menej poslušné sa zas teší  - ako ináč -  čert a má pripravené uhlie - ako každý rok . O  občerstvenie bude postarané, detičky  dostanú čaj a rodičov pozývame na predvianočný punč.


9.10.2016 -  Brigáda na ihrisku za kultúrnym domom - Pozývame Vás na brigádu na ihrisku za kultúrnym domom dňa 15. 10. t.j. v sobotu o 9 00 hod. Budú sa realizovať terénne úpravy ihriska a búranie kameňa na ihrisku. Za účasť a pomoc vopred ďakujeme.


29.9.2016   Oznámenie o možnosti zaslania cenovej ponuky realizácie prác - Účel - Oprava časti miestnej komunikácie Turčianka - Podklady  na realizáciu opravy je potrebné vyžiadať na Obecnom úrade, ponuky zaslať do termínu 14.10.2015 na Obecný úrad. Termín realizácie prác október -november 2016.

29.09.2016 - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Žiadateľ požiadal o výrub v obci Turecká: Monika Kolková. Katastrálne územie:  Turecká. Parcelné číslo:  C – KN 284, 286. Druh pozemku: C – KN 284 – orná pôda, 286  - záhrady. Dokumenty k nahliadnutiu.


1.5.2016 -  Oznámenie o uskutočnení zasadania Obecného zastupiteľstva - Dňa 9. 5.2016  o 17 00 hod na Obecnom úrade sa uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva Obce Turecká 


17.3.2016 - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Žiadateľ požiadal o výrub v obci Turecká: Štubňa Branislav, Katastrálne územie:  Turecká, Parcelné číslo:  C – KN 246,493/8,494/1,498/2,499/2,244, Druh pozemku: C – KN 246 – TTP, 493/8 – zastavané plochy a nádvoria, 494/1 – TTP, 498/2 – TTP, 499/2 – orná pôda, 244 – orná pôda. Dokumenty k nahliadnutiu.


11.3.2016 - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – jaseň rastúci v zastavanom území obce na  pozemku par. KN – C č. 329 trvalé trávne porasty v k. ú. Turecká vedené na liste vlastníctva  č. 29. Dokumenty k nahliadnutiu.


11.1.2016 - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Žiadateľ požiadal o výrub v obci Turecká, parcelné číslo:  C – KN 289, 290, 291/1, 292, 294/1, 739/3 , druh pozemku: C – KN 289 – zastavané plochy a nádvoria, 290- záhrady, 291/1 – zastavané. Dokumenty k nahliadnutiu.


Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom v Tureckej. Rok znovu  rýchlo ubehol a Mikuláš v Tureckej zase zavíta aj k našim deťom. Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom, čertami a  anielom dňa    5. decembra 2015 o 17 30 hod na námestie v Tureckej, kde sa opäť rozsvieti Vianočný stromček a budú sa rozdávať darčeky pre našich najmenších. Dospelí a rodičia sa stretnú pri predvianočnom punči. Tešíme sa na stretnutie.


Oznam o uskutočnení zasadania Obecného zastupiteľstva:
Oznamujeme Vám, že dňa 16.12.2015 o 17 30 hod. sa uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Tureckej.


Výzva na predkladanie cenových ponúk - zimná údržba ciest :    Obec Turecká vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Turecká na sezónu zima 2015-2016. Podklady sa nachádzajú na Obecnom úrade, kontakt Obec Turecká 341, 97602 Staré Hory, starosta@obecturecka.sk, info@obecturecka.sk, osobne  kontakt 0908616212 - obce.  Ponuky žiadame predkladložiť najneskôr do 20.11.2015.


Zverejnenie výzvy na predkladanie cenových ponúk -  Obec Turecká vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na realizáciu prác - " Uhliarsky náučný chodník Turecká" -  : uhadzovanie dreva a konárov, kopanie a uprava trasy chodníka v dlžke cca 200 m, uprava a čistenie priestoru na stavbu miliera, pílenie spadnutých vývratov, konárov, kosenie chodníka. Ďalej  samostatnú ponuku na výrobu a dodávku, osadenie 1 ks informačnej tabuli ku milieru s grafickým návrhom textovej časti, tri kusy smerovníkov, výroba a osadenie na troch zastaveniach podľa projektu. Podklady si môžete vyžiadať na Obecnom úrade v stránkových dňoch alebo na adrese starosta@obecturecka.sk, tel 0908616212. Ponuky predkladajte do 15. 11.2015.


10.11.2015 - Zverejnenie žiadosti o výrub drevín. Žiadateľ požiadal o výrub v obci Turecká, parcelné číslo: C-KN 726, druh pozemku: trvale trávnatý porast. Dokumenty k nahliadnutiu.


7. novembra - 2015 - v sobotu - sa uskutoční brigáda na krňačkovej trati,  pozývame všetkých krňačkárov, zraz je o 9 oo hod ráno pri Obecnom úrade. Zo sebou hrabličky, sekeru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. novembra 2015 o 18 OO hod  sa uskutoční v kultúrnom dome zasadanie Obecného zastupiteľstva. Srdečne Vás pozývame.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 10. 2015 o 17.00 hod. v kultúrnom dome v obci Turecká budeme spoločne rozmýšľať o tom, ako dosiahnuť spoločné ciele v obci do roku 2021.
Pozvánka a podrobnosti


1.10.2015    Oznámenie o výberovom konaní a zasielaní cenových ponúk.
Týmto vyhlasujeme výberové konanie  na realizáciu zákazky - Oprava miestnej komunikácie v obci Turecká spôsobom pokládky mikrokoberca emulziou za studena o výmere 2025 m2 v termíne realizácie do 31.11.2015. Cenové ponuky zasielajte na adresu : Obec Turecká, Turecka č.341, 97602 Staré Hory, alebo starosta@obecturecka.sk do 7.10.2015


INZERCIA: BabyBurza.sk - baby bazár kojeneckých potrieb, detského, dámskeho a pánskeho oblečenia, hračiek a iných detských doplnkov.


2.9.2015 - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Žiadateľ požiadal o výrub na v obci Motyčky: Katastrálne územie: Motyčky časť Motyčky, Štubne, Jergaly
Parcelné číslo: C-KN 1264/3, 383, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1266/4, 1266/5,
Druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria – dvor, TTP, orná pôda, záhrada

podrobnosti v dokumente


25.5.2015 - Oznam o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce Turecká.
Oznamujeme záujemcom o výkon hlavného kontrolóra obceTurecká na nasledujúce volebné obdobie. Bližšie informácie v priloženom dokumente: info v prílohe.


Dňa 22.5.2015 sa o 17.00 hod uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Turecká na Obecnom úrade. Program zasadania je zverejnený  na úradnej tabuli  Obce Turecká.


20.4.2015 - Zverejnenie žiadosti o výrub drevíndokumenty sú zverejnené
nižšie na obecnej tabuli


7.4.2015 Oznámenie o výberovom konaní a doručení cenových ponúk na rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu.

Na základe dotácie vlády SR vo výške 10 000 eur na rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu vyhlasujeme výberové konanie na služby a dodávku materiálu -výmena elektroinštalácie,výmena - hlavný elektrický rozvádzač, výmena 3ks okien - sála,  vstupné a vnútorné dvere,  omietky, maľby, obklady stien,dlažba,stavebné a murárske práce.  Viac informácií Vám poskytneme na Obecnom úrade v stránkových dňoch, ponuky zasielajte do 20.4.2015 na Obecný úrad, info@obecturecka.sk


2.4.2015 - Oznámenie o uskutočnení zasadania obecného zastupiteľstva.

Dňa 17. apríla 2015 o 18 oo hodine sa v Kultúrnom dome  uskutoční verejné zasadanie obecného zastupiteľstva. Program rokovania  bude zverejnený  včas na obecných oznamoch.


Zasielane cenových ponúk  služieb technického zabezpečenia podujatia Halušky FEST Turecká 2015  a ponúk vystúpení v kultúrnom programe akcie, ktoré sa uskutoční  v dňoch 17. a 18. júla 2015:

- ozvučenie akcie, osvetlenie podia, prenájom pódia - rozmer 6x8 resp.8x10 so zastršením, doprava,ponuky zasielajte na adresu info@obecturecka.sk, poštou na adresu obce, termín ukončenia ponúk - 17. apríl 2015


13.1.2015 - Oznam o uskutočnení zasadania Obecného zastupiteľstva.

Dňa 23.1.2015  o 18 00 hod sa uskutoční zasadanie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade.


27.11.2014 - Zápisnica z prvého zasadania obecného zastupiteľstva, návrh rozpočtu obce 2015 a VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2015


26.11.2014 - Oslavy Jubilantov obce - 2014 - Oslavy pre našich starších spoluobčanov, ktorí sa dožili v tomto roku svojho životného jubilea sa uskutočnia 14. decembra na Obecnom úrade.


26.11.2014 - Oslavy Mikuláša v Tureckej - Srdečne Vás pozývame na Oslavy Mikuláša s detičkami, Mikulášom, anjelmi a čertami v sobotu  6. decembra o 17 00 hod - centrum Turecká


25.11.2014 - Oznámenie o uskutočnení  2. zasadania obecného zastupiteľstva.
Dňa 13.12.2014 o 13 00 hod sa uskutoční 2. zasadanie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade. Program bude zverejnený v zmysle legislatívy


3.11.2014 - Oznámenie o uskutočnení zasadania obecného zastupiteľstva. Dňa 7.11.2014 o 18oo hod sa uskutoční zasadanie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade. 


22.10.2014 -Obec Turecká vyhlasuje výberové konanie na zabezpečenie služieb  zimnej údržby miestnych komunikácií  vo vlastníctve obce Turecká na zimné obdobie -2014-2015, info na Obecnom úrade, ponuky zasielajte na info@obecturecka.sk, starosta@obecturecka.sk, tel.048 4199270


9.10.2014 - Vyjadrenie Lesov SR k odchytu / odstrelu medveďa spôsobujúceho škody obyvateľom obce, je zverejnené na obecnej tabuli, aj tu nižšie v článku formou ofotenej listiny.


14.8.2014 - Zverejnenie rozhodnutia Okresného úradu  - pozemkového  odboru o vysporiadaní pozemkov pod Obecným úradom - je zverejnené  na obecnej tabuli


16.8.2014
Starosta obce zvoláva  v sobotu dňa 16.8.2014 brigádu na oprave mostu do kaplnky. Most sa prepadol a je nutné realizovať jeho opravu. Nakoľko obec nemá dostatok finančných prostriedkov, na akciu bola vyhlásená zbierka, kde môžu ľudia prispieť v rámci svojich možností. Zbierka je u pani Márií Chladnej v Dolnej Tureckej. Brigády budú vyhlasované , akákoľvek pomoc je vítaná.

Za pomoc a podporu Vám ďakujeme. Starosta obce Ivan Janovec


17.8.2014

Dňa 17.8.2014  -  v nedeľu o 18 00 hod zvoláva starosta obce zasadanie obecného zastupiteľstva obce Turecká na Obecnom úrade. Program je zverejnený na obecnej tabuli.


20.12.2013 - Obec Turecká vyhlasuje 
výberové konanie na ponuky služieb  - kultúrny program, stage, ozvučenie, osvetlenie na  poduatie Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek, ktoré sa uskutočnia 18. a 19. júla 2014


18.12.2013 - Zápisnica zo zasadania obecného zastupiteľstva
uskutočnéného 27.11.2013 - Rozpočet obce Turecká na rok 2014, VZN o miestnych daniach a poplatkoch  na rok 2014 bude zverejnený na našej webovej stránke, uznesenia zo zasadania


11.11.2013 - Voľby do VÚC 2013 - uverejnenie výsledkov

Obec Turecká zverejňuje výsledky 1.kola Volieb do zastupiteľstva BBSK. Zoznam je k dispozícii aj na stiahnutie:
Výsledky volieb VUC 2013 - prvé kolo


27.10.2013

Obec Turecká vyhlasuje ponuku na služby  zimnej údržby miestnych ciest a komunikácií v zimnej sezóne 2013-2014. Ponuky zasielajte na adresu obce Turecká č.341 97602 Staré Hory ,  mailom na info@obecturecka.sk, alebo  starosta@obecturecka.sk

Na obecnej tabuli v týchto dňoch nemôže chýbať aktuálne pozvanie na Krňačkové preteky Turecká 2014 , ktoré sa uskutočnia 8. februára 2014 . Zároveň pri organizácií   41. ročníka pokračujeme v tradícií losovania štartovných čísel už v piatok 7. februára o 18 oo hod v kultúrnom dome. Pozývame Vás teda už v piatok  na začiatok  krňačkových pretekov. Vzhľadom k počasiu a nedostatku snehu Vás budeme včas informovať o uskutočnení krňačkových pretekov.


20.10.2013 - Zoznam kandidátov pre Voľby do zastupiteľstva BBSK

Obec Turecká zverejňuje zoznam kandidátov pre Voľby do zastupiteľstva BBSK. Zoznamy sú k dispozícii aj na stiahnutie:
Zoznam kandidátov - predseda
Zoznam kandidátov - poslanci


8.8.2013

Obec Turecká oznamuje , že na základe dotácie poskytnutej z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 7000 Eur

na opravu miestnych komunikácií vo vlastníctve obce - oprava úseku cesty v Hornej Tureckej .

Záujemci o realizáciu prác môžu svoje ponuky zasielať na adresu obce alebo na info@obecturecka.sk, starosta@obecturecka


2.5.2013

Oznam:

Oznamujeme obyvateľom  a návštevníkom obce, že Kúpele Sliač otvárajú dňa 4.5.2013 kúpalisko pre verejnosť, vstup je v tento deň zdarma.

informácie na www.spa-sliac.sk


21.3.2013

Oznam:
Zápisnica z obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 14.3.2013, uznesenia, zoznam a prehľad ubytovacích zariadení  v obci Turecká, oznámenie o nebezpečenstve požiarov


11.3.2013

Oznam:
Dňa 14.3.2013 o 18 00 hod sa uskutoční zasadanie obecného zastupiteľstva obce Turecká na Obecnom úrade.


20.2.2013

Oznam:
Obec zverejnila oznam o prenájme časti parciel č.2257  a 2254/1 vo vlastníctve obce v čiastke 1/3 vedenom na LV č441 vo výmere  pomernej časti 1,33 m2   na každej parcele za účelom rozvoja rekreačných účelov najmä na umiestnenie stlpu sedačkovej lanovej dráhy.


24. január 2013

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva zo 16.12.2012, ktorá obsahuje Rozpočet obce Turecká na rok 2013 ako aj dôležitý dokument VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2013. Uvedený dokument je zverejnený aj na našej stránke.

Zároveň sa na obecnej tabuli oboznámite s aktuálnym Požiarnym poriadkom  obce so situačným plánom  s rozmiestnením funkčných hydrantov.