2015

Staršie články » 2015

 • Záverečný účet obce Turecká 2015

  Záverečný účet obce Turecká a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 • Aktuálny rozpočet 2015

  Aktuálny rozpočet 2015 je k dispozícii v PDF na stiahnutie:

 • VZN obce o daniach a poplatkoch na 2015

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Turecká o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.1 /2014

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“)

  Celé znenie si prečítajte kliknutím na nadpis. K dispozícii je verzia na stiahnutie.

 • Pozvánka na stretnutie s Mikulášom v Tureckej

  Už tradične sa stretávame spolu s deťmi z celej doliny ba až z rôznych kútov Slovenska v Tureckej pri príležitosti osláv príchodu Mikuláša, čerta a anjelov v Tureckej. Ani tento rok to nebude inak. Pozývame Vás dňa 5. decembra 2015 o 17 30 do Tureckej. Pre detičky budú pripravené darčeky a teplý čaj, pre dospelých predvianočný punč. Záujemcovia o balíček sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 30.11.2015. 

 • II.verejné stretnutie k Stratégii obce

  V stredu 21. 10. 2015 o 17.00 hod. v kultúrnom dome v obci Turecká budeme spoločne rozmýšľať o tom, ako dosiahnuť spoločné ciele v obci do roku 2021.

 • Plánovaná odstávka elektrickej energie

  07. júla 2015 v termíne od 07:30 do 16:30
  bude vo našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika
  - Distribúcia, a.s.

 • Banskobystrický cyklobus

  V sobotu 6. júna 2015 začal svoju očakávanú sezónu prvý tohoročný banskobystrický cyklobus.


 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

  Obec pripravuje vypracovanie nového rozvojového dokumentu – Program rozvoja obce Turecká  2015-2021 pre nás všetkých, ktorí v obci Turecká  žijeme, pracujeme, podnikáme a zúčastňujeme sa akéhokoľvek rozvoja okolo nás. Pripravený dotazník treba poslať alebo doručiť do 30. júla 2015 na adresu OU Turecká.

 • Jar a požiare

  Hasiči Vám, vážení spoluobčania, v spolupráci s obecným úradom prispievajú názornou agitáciou a propagáciou, a ponúkajú niekoľko úprimných odborných rád, aby ste predišli požiarom.

 • Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2015

  Zhodnotenie aktivít, podujatí, úloh a zlepšení v obcu v minulom roku a plány, želania a úlohy na nasledujúci rok.