VZN obce o daniach a poplatkoch na 2015

Staršie články » 2015 » VZN obce o daniach a poplatkoch na 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Turecká o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.1 /2014

Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“)

Celé znenie si prečítajte kliknutím na nadpis. K dispozícii je verzia na stiahnutie.