2016

Staršie články » 2016

 • Verejná vyhláška - realizácia optických sietí

  Zverejnenie rozhodnutia o realizácii optických sietí v obciach Dolný Harmanec, Staré Hory, Turecká, Motyčky.

 • Rozpočet obce 2016

  Obec Turecká zverejňuje obecný rozpočet na 2016

 • Návrh VZN obce o daniach a poplatkoch na 2016

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Turecká o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.2 /2015
  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“)
  Celé znenie si prečítajte kliknutím na nadpis.

 • Návrh VZN obce o komunálnom odpade na 2016

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Turecká č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom.
  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
  Celé znenie si prečítajte kliknutím na nadpis.

 • Záverečný účet obce Turecká 2016

  Záverečný účet obce Turecká a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

 • Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2016

  Zhodnotenie aktivít, podujatí, úloh a zlepšení v obcu v minulom roku a plány, želania a úlohy na nasledujúci rok.

 • Voľby do NR SR 2016

  Všetky informácie o nadchádzajúcich voľbách budeme priebežne pridávať a aktualizovať.

  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Turecká je: starosta@obecturecka.sk