Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2015

Staršie články » 2015 » Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2015

Prajem Vám príjemné novoročné popoludnie, vážení spoluobčania a návštevníci obce Turecká.

Sme opäť na prahu Nového roku a zároveň na začiatku ďalšieho štvorročného volebného obdobia našej samosprávy. Tak, ako býva mojím zvykom, prehodnotiť rok uplynulý a povedať čo nás čaká, čo by sme chceli tento rok urobiť, patrí sa mi skôr poďakovať sa Vám za Vašu dôveru, ktorú som dostal v predchádzajúcich komunálnych voľbách. Vysoko si to vážim a budem sa zo všetkých síl snažiť nesklamať Vašu dôveru.

Začiatok roku sa niesol v znamení roku volieb. Zvolili sme si nového pána prezidenta a neskôr aj zástupcov do Európskeho parlamentu.

V predchádzajúcom roku nám akosi snehová perinbaba nepriala a tak pripravované tradičné Krňačkové preteky sme minulý rok nemohli uskutočniť. Nebolo v prevádzke ani stredisko SKI Turecká a počasie neprialo ani skialpinistom. Preto sme sa hneď začiatkom roku pustili do prác na Obecnom úrade, kde sme svojpomocne vymaľovali a upravili priestory kancelárií.

V marci sme pokračovali v údržbe verejného osvetlenia opravou svietidiel a výmenou niektorých starších za nové. Postupne sme vymenili svetlá na Turčianke, Čillíkoch aj v v Hornej Tureckej. V týchto prácach aktívne pomáha Jožko Strmeň ako aj naši partneri z Elektrární. Aj v tomto roku sa budeme snažiť pokračovať v tejto aktivite a postupne zlepšovať stav verejného osvetlenia v obci.

Začiatkom roku sa dolinou prehnala veľká víchrica, ktorá si vyžiadala škody na lesoch a elektrickom vedení do Tureckej. Pri riešení kalamitnej situácie pomáhali lesáci, aktívni obyvatelia obce ako aj obyvatelia zo Starých Hôr.

Príprava nášho ďalšieho významného podujatia, ktoré organizuje obec – Halušky FEST Turecká – Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek sa začala už v jarných mesiacoch. Tento rok sa niesli s prívlastkom Jubilejné. Založil ich v roku 1995 zakladateľ pán Svetlan Turčan a tak sme minulý rok - 2014 oslávili spoločne 20. rokov od vzniku tejto myšlienky. Všetky informácie o akcií zverejňujeme na obecnej stránke www.haluskyfest.sk. Na organizáciu podujatia vlastníme registračnú ochrannú známku.

Postupne sme pripravovali organizačný výbor a úlohy, ktoré vyplývajú s organizáciou súťaže. Minulý rok sme sa sústredili okrem iného na pripomenutie histórie podujatia, prvý ročník v roku 1995 a vtedajších účastníkov. Spokojnosť návštevníkov je naša prvoradá úloha, ktorú chceme aj naďalej s našimi partnermi udržiavať. Moje veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli na podujatí, hlavne našim partnerom, bez ktorých by nebolo možné usporiadať Halušky v Tureckej. V mnohých prípadoch nám pomáhali ľudia z rôznych kútov Slovenska, za čo im taktiež srdečne ďakujeme. Za mnohé ďakujeme zakladateľovi podujatia z roku 1995 Svetlanovi Turčanovi, ktorý stojí pri nás. V tomto čase už opäť pripravujeme ďalší ročník Halušky festu, ktorý sa uskutoční 17. a 18. júla 2015. Srdečne Vás pozývame.

V žiadostiach o realizáciu doposiaľ nezregulovaných úsekov koryta a brehov potoka pri vyššej hladine vody na Lesy SR š.p. ako správcu vodného toku sa im dúfam podarí tento rok realizovať úpravu brehu potoka pri Obecnom úrade. Projekt je na dobrej ceste na jeho realizáciu. Ohrozené sú viaceré úseky v obci, najhoršie je na tom most popod Vršok, ktorý bude potrebné opraviť.

Drevená konštrukcia mostu do Kaplnky pri Obecnom úrade prehnila a most sa v lete prepadol. Bolo potrebné realizovať jeho opravu. Vďaka zbierke od občanov, ktorú zabezpečovala pani Mária Chladná, finančnej podpory obce, Starohorskej farnosti  MUDr. Romana Kováča z Bratislavy, materiálu, ktorý nám poskytli Lesy SR. šp. – pomohol Ing. Štroffek, spoločnosti RAVEN Slovensko, MPL stavebnín Banská Bystrica, spoločnosti ZEDA Banská Bystrica, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, autodoprave Ján Kvasna sa nám spoločnými silami svojpomocne podarilo realizovať nutnú opravu mostu. Potrebnú podporu a pomoc od partnerov obce zabezpečil starosta obce Ivan Janovec. Dokončenie konštrukcie prestrešenia nás čaká tento rok. Najviac sa pri prácach zaslúžili Janovec Oto, Ivan Gregor, Jasenský Stanislav, Čillík Jozef a ďalší obyvatelia obce. Moja veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí dobrovoľne pomáhali pri prácach na oprave mostu, ktorí spoločným úsilím odpracovali viac ako 500 hodín.

V kultúrnom dome sa v júni pripravovala dôležitá udalosť. Ženil sa Vilo Čunderlík a tak si Vilo a mládenci pred tým vyhrnuli rukávy a urobili nové omietky v sociálnych priestoroch, ktoré boli v zlom stave. Popri tom sme s Jožkom Strmeňom vymenili komplet elektrické rozvody a osvetlenie. Veľká vďaka za ich pomoc. Kultúrny dom je celkove v zlom technickom stave a bude potrebná jeho komplexná oprava.

Pri obecnom úrade sme ku prístrešku priviedli elektrickú prípojku a spoločne s Jožkom Strmeňom sme osvetlili prístrešok. Následne potom sme získali od nášho partnera p. Kvasnu zámkovú dlažbu  svojpomocne sme osadili obrubníky a položili zámkovú dlažbu pod prístreškom. Z hasične sme ešte vyviedli prívod vody vonku, aby sme mali stály zdroj vody vždy poruke. V hasični sme zabezpečili vďaka spoločnosti UNIMAT a TATRAMAT nový bojler na teplú vodu. Na Halušky sme si tak sami vytvorili omnoho lepšie podmienky, ako sme mali pred tým.

K nastávajúcim Haluškám sme realizovali práce v priestore na varenie halušiek vyvýšením priestoru pre divákov.

Následne sme opravili odtokový rigol vody prírodného zdroja vody, ktorá preteká popod tribúnu. Rigol už nebol funkčný a voda pretekala do celého priestoru nad parkoviskom. V týchto prácach aktívne pomáhal starostovi obce Michal Leštinský, Janovec Oto a Lubomír Funiak. K haluškám sme pripravili aj symbolickú vatru.

Náš partner obce - spoločnosť WEBRA pre nás a návštevníkov obce nainštalovali bezplatný wifi - free internet  ktorý funguje celoročne v centre obce.

Opravili sme fasádu obecného úradu a poškodené omietky pri vstupe.

Pri pomníku sme očistili a natreli stlpy na vešanie zástav.

Na ihrisku je potrebné pokračovať v začatých prácach. Starosta obce spolu s Miroslavom Frátrikom st. zrealizovali s pomocou lešenia zváranie stlpov na potrebnú výšku. V prácach sme pokračovali výkopom a osadením postranných stlpov ako aj vyrovnávaním časti terénu ihriska. Do ďalších aktivít je potrebné aby sa zapojili viacerí, ktorí majú záujem o športovú činnosť v obci. Nie reči ale skutky sú dôležité, aby sme ihrisko dokončili.

V auguste sme zorganizovali 70. oslavy SNP s vatrou a občerstvením. Drevo nám pomohol zabezpečiť Ing. Robert Štroffek od Lesov.

V tom čase začala lesná zver – diviaky a medvede ohrozovať a ničiť majetok ľudí, hlavne ostredky, kde majú posadené zemiaky ale aj lúky a včelie úle. Žiadali sme LESY o riešenie situácie, no zver narobila i tak pomerne veľké škody.

Stredoslovenská Vodárenská spoločnosť uskutočnila na žiadosť starostu obce hydrant oproti Petrenkov za nový zemný hydrant. V obci máme k dnešnému dňu funkčných 13 hydrantov z celkového počtu 14.

Súbežne s prácami na oprave mostu ku Kaplnke realizovala opravu malej kaplnky v Dolnej Tureckej rodina Turčanová, Ján Turčan, Jozef Turčan. Uvedenú opravu robili svojpomocne na vlastné náklady, za čo im toto cestou verejne ďakujem. Je to výnimočný príklad toho, aký vzťah majú niektorí ľudia k spoločným hodnotám a že im na nich skutočne záleží. Opravená kaplnka bola posvätená sv. Jánovi Nepomuckému 5. Októbra 2014 za účasti obyvateľov obce a farnosti Staré Hory. Sprievod od tejto Kaplnky už išiel po opravenom moste ku Kaplnke Nanebevzatia panny Márie. O túto kaplnku sa počas roku 2014 starali p. Margita Čillíková a Jana Holbusová ako aj ďalší veriaci, ktorým záleží na udržiavaní kaplnky.

Dobrovoľní hasiči v obci začali svoju činnosť výročnou schôdzou a následne požiadali o dotáciu na technické materiálne vybavenie. Žiaľ, požiarny stroj PS 12  ktorý by sme potrebovali na prvotný zásah stále nie je funkčný. Potrebovali by sme nový, resp. funkčný požiarny stroj, ktorý by sme mali pre prípad zásahu v obci. Starosta obce zabezpečil vozidlo Škoda 1302 od Ministerstva obrany na možnú výmenu motoru do PS 12. Na uvedenej aktivite pracujeme a žiadame aj Prezídium Hasičského zboru SR o podporu. Registráciou a úpravou zákona o Dobrovoľných hasičských zboroch predpokladáme zmenu k lepšej koordinácií a podpory zo strany štátu.

V rámci rozvoja cestovného ruchu sme aktívne spolupracovali s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu v Banskej Bystrici, ktorej sme členom. Podporili nás pri organizácií podujatia – Jubilejné Halušky FEST 2014 ako aj v ďalších aktivitách.

Regionálnu správu ciest Banská Bystrica sme už viackrát žiadali o opravu zvodidiel, vyčistenie rigolov, šachiet, vypílenie porastu okolo cesty a opravu šachty pri Petrenkov. Z uvedených požiadaviek sa minulý rok podarilo realizovať aspoň opravu šachty u Petrenkov, čo bolo veľmi dôležité už dlhú dobu. Vypílenie konárov okolo cesty sme realizovali čiastočne svojpomocne sami. V uvedenej aktivite bude potrebné pokračovať aj tento rok.

Vyrobili sme dvadsať nových drevených tyčí na označenie mostov ku zimnej údržbe ciest.

Služby odvozu dreva s nákladným autom P V3S pre obyvateľov obce robili Michal Čillík a Vladimír Homola, ktorí sa zároveň starali aj o auto. Obidvom za ich prácu ďakujem. Bude potrebné postaviť prístrešok na auto PV3S.

Na obecnej chate Turecká na Saláškach sme obnovili niektoré vnútorné zariadenie.

Káblovú televíziu sme rozšírili o športový program Eurošport.

Opravili sme drevený plot za Petrenkov smerom Pod Ding.

Dňa 6. Decembra 2014 sme zorganizovali oslavy Mikuláša pre detičky, ktorých bolo minulý rok takmer päťdesiat domácich ako aj detí z rôznych kútov Slovenska. Akcia - Mikuláš v Tureckej, ktorí nosil tento rok darčeky na vozíku – nebol sneh-, anieli a čertovia, ktorí majú pre detičky pestrý program, a pre rodičov predvianočný punč, má v Tureckej už tradíciu. Akciu podporil aj p. Rastislav Machunka – spoločnosť OLD Herold Trenčín. Ďakujeme. O organizáciu sa najviac zaslúžila administratívna pracovníčka Evka Turčanová.

Vďaka spoločnosti EMOS Bytča sme mali nové vianočné osvetlenie stromčeka. Osvetlenie robili starosta obce a novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Stanislav Jasenský z vysokej autoplošiny.

Aj prístrešok pri obecnom úrade sme ozdobili osvetlením.

Oslavy jubilantov obce sme zorganizovali v závere roka v predvianočnom čase. Na Obecnom úrade sme privítali jubilantov, ktorí sa v roku 2014 dožili svojich okrúhlych jubileí. Prajem všetkým veľa zdravia a ešte mnoho prežitých rokov v kruhu svojich blízkych.

Informácie o dianí v obci sa dozviete na stránke www.obecturecka.sk  ktorú spravuje Janko Púpala. Veľká vďaka za jeho služby, ktoré pre nás robí už niekoľko rokov.

Uhliarsky náučný chodník sme žiaľ nemohli v minulom roku dokončiť, pretože v danej lokalite Pod Dingom sa realizoval výrub a ťažba stromov. Pokračovať musíme na jar tohto roku tak aby sme do jesene mali náš zámer aj dokončený.

Nakoľko finančné prostriedky na chod a rozvoj obce sú žiaľ stále nepostačujúce, starosta obce ako aj administratívna pracovníčka pracujú aj naďalej na znížený pracovný úväzok v obmedzenom pracovnom režime.

V minulom roku sa nám podarilo vyrovnať záväzok, ktorý nás ťažil.
Snažíme sa zvyšovať príjmy obce ako aj šetriť, stabilizovať a kontrolovať výdavky. Aj napriek tomu sme dokázali urobiť uvedené aktivity a snažíme sa plniť samosprávne funkcie. Vďaka obetavým obyvateľom obce, ktorým záleží na spoločných hodnotách, sa nám to darí. Podarilo by sa nám určite ešte viac, keby pomohli viacerí, ktorí by mohli priložiť ruku k dielu a tým zlepšiť život v obci. Verím, že sa nám to spoločne v tomto roku bude viac dariť a že príjmy do rozpočtu obce sa zvýšia.

Významným medzníkom v živote našej obce boli komunálne voľby uskutočnené 15. novembra 2014. Volili sme si nových zástupcov do obecného zastupiteľstva a starostu obce. Opätovne Vám ďakujem za Vašu dôveru vo voľbe starostu obce.
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva sú p. Ján Turčan, Mgr. Vladimír Strmeň, Stanislav Jasenský, Ing. Milan Cisárik a p. Mgr. Ivana Sikulová. Verím, že budú zodpovedne zastupovať Vás, obyvateľov obce a plniť si svoje povinnosti v prospech rozvoja obce a pomáhať hlavne skutkami.

Opäť máme pred sebou tento rok mnoho veľkých aj menších úloh, ktoré sú pred nami. Sú to aktivity starostu obce spoločne s Vami – obyvateľmi obce budeme realizovať svojpomocne:

 • 1. Aktivita - Maľovaná Turecká – aktívni obyvatelia obce budú mať možnosť zapojiť sa do prác – maľovanie a nátery na objektoch obce a verejných priestranstvách
 • 2. Aktivita - Čistá Turecká – aktívni obyvatelia obce budú mať možnosť zapojiť sa do akcie na čistení vodného toku Ramžiná a jeho okolia od odpadkov a čistenie časti Boboty pod Tureckou po Staré Hory. Za uvedené práce a pomoc budú zúčastnení obyvatelia obce odmenení cenami od našich partnerov a občerstvením.
 • výroba a výmena nových grantov na vodu nad parkoviskom, u Spišiakov a u Bízikov
 • oprava miestneho rozhlasu - krabice  nátery stlpov rozhlasu, výmena reproduktorov, rozhlasová ústredňa, požiadame o dotáciu
 • Spoločne pripravujeme 41. ročník Krňačkových pretekov o Cenu Krížnej 25. Februára 2015, keď nám to snehové podmienky dovolia
 • pokračovanie v prácach na Uhliarskom chodníku Pod Dingom
 • dokončenie opravy mostu do kaplnky a oprava mostíku popod Vršok
 • oprava oporného múru na Turčianke, ktorá si už dávno vyžaduje realizáciu
 • postupná výmena ďalších svietidiel verejného osvetlenia
 • pokračovanie prác na ihrisku a športovom svete za kultúrnym domom
 • očistenie a náter strechy na Obecnom úrade základnou farbou
 • oprava omietky a fasády na starej hasični, výmena vchodových dverí
 • osadenie informačnej tabule územia Banskobystrického Geoparku na centrálnej turistickej zóne
 • na úrovni pripraviť a zrealizovať podujatie 21. Ročník HALUŠKY FEST TURECKÁ, ktoré sa uskutočnia v termíne 17. a 18. júla 2015
 • zorganizovať oslavy 71. Výročia SNP a vatru
 • pripraviť tradičné oslavy Mikuláša pre deti oslavy pre jubilantov a uvítanie do života.
 • zlepšiť služby ubytovania na obecnej chate Turecká na Saláškach a spolupracovať s novo vznikajúcim združením vlastníkov nehnuteľností v tejto lokalite
 • podporiť a pomáhať Dobrovoľnému hasičskému zboru v obci zabezpečením potrebnej techniky

Na mnohé z úloh, ktoré som popísal, žiaľ nemáme dostatok vlastných finančných zdrojov. Budem preto žiadať podporu a dotácie štátne a regionálne inštitúcie ako aj partnerov obce v rámci spolupráce pri organizovaní našich dvoch podujatí – Halušiek a Krňačiek.

Vás - obyvateľov obce budem žiadať v rámci možností o pomoc pri realizácií uvedených úloh. Viem, že sú medzi nami mnohí, ktorí ochotne pomáhajú a sú takmer pri každej akcií. Moja veľká vďaka a rešpekt. Sú však aj takí, ktorí sú pasívni voči životu v obci. Chcel by som týmto osloviť práve tých, ktorí sa menej zapájajú do skvalitňovania života  aby pomohli, keď to bude čo len trochu možné. Robíme to pre nás všetkých  ktorí žijeme v obci. Stále platí  že Obecný úrad či starosta nie je celá obec, ako si možno niekto myslí. Rovnako stále platí  že mnohé úlohy, ktoré chceme v obci urobiť, si musíme urobiť sami. Vyhrnúť rukávy a pomôcť reálne, svojou prácou, nie však prázdnymi slovami. Cieľom je naša spokojnosť s uskutočnenými výsledkami. Na realizáciu niektorých úloh, ktoré som spomínal stačí tak málo. Ľudia, ochotní pomôcť štetec a farby, ktoré nám poskytnú naši partneri.

Sú určite ešte mnohé a veľké úlohy v obci, ktoré by bolo potrebné do budúcna realizovať. Budeme ich musieť zosumarizovať, prehodnotiť slabé a silné stránky obce s návrhom riešenia a preklopiť ich do aktualizovaného PHSR na nasledujúce programovacie obdobie čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie. Veríme, že budeme v nasledujúcom období úspešní v rámci stratégie Banskobystrického geomontánneho parku v projekte Miestnej akčnej skupiny. Z nej by sme mohli čerpať financie na malé projekty v rámci územia geoparku. Z väčších projektov spomeniem napríklad nutnú rekonštrukciu kultúrneho domu. Využívame ho niekoľkokrát v roku, no jeho stav je kritický a potreboval by určite rozsiahle opravy.

Vážení obyvatelia a návštevníci obce, dovoľte mi záverom môjho príhovoru poďakovať sa predchádzajúcim poslancom obecného zastupiteľstva za ich činnosť, novým popriať elán do ďalšej spoločnej práce v prospech všetkých obyvateľov obce.

Rovnako ďakujem zamestnancom obce, administratívnej pracovníčke p. Turčanovej, aktivačným pracovníkom Lubomírovi Funiakovi a Slavovi Jasenskému, ktorí pomáhali obci počas celého roku. Všetkým tým, ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v obci, mládeži, starším spoluobčanom, chatárom, podnikateľom, dobrovoľným hasičom, poskytovateľom ubytovania a služieb v obci.

Rok 2014 sme ukončili s počtom obyvateľov 150. Na trvalý pobyt sa prihlásili piati obyvatelia obce  ktorým prajem spokojné bývanie. Žiaľ, v minulom roku nás opustili dvaja obyvatelia Tureckej.

Vám všetkým do Nového roku 2015 prajem mnoho zdravia, pracovných a osobných úspechov v kruhu svojich najbližších.

Ďakujem Vám za pozornosť
 
V Tureckej 1.1.2015

Ivan JANOVEC
Starosta obce Turecká