Jar a požiare

Staršie články » 2015 » Jar a požiare

Ochrana lesov pred požiarmi

Každoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho sucha je najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov. Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov a zakladaní ohňov v prírode.

Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, kladením ohníčkov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod. Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody, ktorý je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a postupným šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov, techniky a často aj spoluprácu s občanmi. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na:

 • dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • zákaz fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť
 • poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

V prípade zistenia porušenia zákona „O ochrane pred požiarmi“ upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 € a v priestupkovom konaní až do výšky 333 €.

Ochrana úrody pred požiarmi

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt daných prírodnými javmi tiež zvýšenou činnosťou poľnohospodárov pri žatve, mlatbe, všeobecne zberom úrody. Je mnoho dôkazov, že zber úrody je spojený aj so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, najmä však:

 • z neopatrnosti pri fajčení a pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a pod.,
 • od poškodenej žatevnej techniky a trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach zberacej techniky,
 • od závad na elektrickej inštalácii strojných zariadení,
 • časté požiare spôsobujú tiež deti bez dozoru pri hre so zápalkami a mnoho ďalších príčin poznačených ľudským faktorom, najmä ľahostajnosťou a neopatrnosťou.

Hasiči Vám, vážení spoluobčania, ponúkajú niekoľko úprimných odborných rád, aby ste predišli požiarnemu nebezpečenstvu, najmä:

 • dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, stohovania alebo skladovania vždy potrebnej zásoby vody a iných vecných prostriedkov na uhasenie vzniknutého požiaru.
 • množstvo vody má byť najmenej 200 l,
 • dbajte na vyhradenie miest pre fajčiarov vo vzdialenosti najmenej 15 m od horľavých látok, vybavených nádobou s vodou na odkladanie ohorkov z cigariet,
 • dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri spracúvaní a skladovaní úrody a to v súlade s pokynmi výrobcu,
 • dbajte na umiestňovanie stohov od okrajových budov obcí pokrytých nehorľavou krytinou a to najmenej 60 m, čo platí aj pre vzdialenosti od železničnej trate,
 • nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní a skladaní obilia, nemanipulujte s otvoreným ohňom,
 • nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov obilia či slamy a prísne zakročte pri zistení zápaliek u detí,
 • dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania najmä skladovaného sena, aby vplyvom jeho biologickej teploty nedošlo ku samovznieteniu sena. Ak zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať a na voľnom priestranstve dosušiť,
 • ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť. Ak to nie je vo Vašich silách, okamžite privolajte požiarnu jednotku. Usilujte sa pri týchto prácach poznať požiarne nebezpečenstvo a odstraňovať v zárodku jeho príčiny.

Hasiči v spolupráci s obecným úradom k tomuto cieľu prispievajú názornou agitáciou a propagáciou, zabezpečením akcieschopnosti požiarnej techniky a vodných zdrojov.

Jarné upratovanie - ochrana lesov

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečie vzniku požiarov. Z týchto dôvodov sa k Vám touto formou hlásia opäť hasiči s ciel'om upozorniť Vás na typické príčiny a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť.

V tomto období vrcholia protipožiarne kontroly, ktoré z poverenia obecného úradu vykonajú najmä dobrovol'ní hasiči a ďalší špecialisti. Je potrebné, aby ste dbali na ich rady a odporúčania a zistené nedostatky odstránili v záujme Vašej bezpečnosti, ale i Vašich príbuzných a susedov.

Toto obdobie je typické ako "Jarné upratovanie", kedy dôkladne vyčistíme všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a horl'avý materiál a uvol'níme potrebné evakuačné priestory.
Dôrazne Vás upozorňujeme na nebezpečie vypal'ovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje smrtel'né zranenia najmä občanov z radov dôchodcov, ale i vel'a požiarov hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov.

Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú vel'ké nebezpečie vzniku požiarov a najmä rozšírenia požiarov. Ešte máme v živej pamäti nedávny rozsiahly lesný požiar na Starých Horách na strednom Slovensku, ktorý spôsobil nielen vel'ké finančné, ale i ekologické škody. Preto venujte pozornosť pobytu detí v prírode, pamätajte na to, že odhodená neuhasená cigareta i zápalka sú častou príčinou požiarov.

Lesy sú naším bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hl'adiska plnia nenahraditel'nú funkciu. Veríme, že v spolupráci so Štátnymi lesmi, urbanárskymi spoločnosťami i majitel'mi lesov sa nám s Vašou podporou podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami.

Pri tejto príležitosti Vám pripomíname, že vznik požiarov je potrebné ohlásiť na obecnom úrade na telefónnom čísle 048/419 92 70 alebo priamo na Hasičskom a záchrannom zbore č. tel. 112.
Na záver nám dovol'te vysloviť presvedčenie, že naše rady prenesiete do svojich rodín, školských a pracovných kolektívov. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečia vzniku požiarov bez vel'kých morálnych a finančných strát.

Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode!

Detská požiarovosť

Zmeny nášho politického a ekonomického systému popri nesporných kladoch prinášajú i nové problémy a starosti.

Popri  nepriaznivej  štatistike vývoja  kriminality a  dopravnej nehodovosti  trvá  i nepriaznivý  vývoj  požiarovosti.  Na  území  okresu Banská Bystrica v roku  2014  vzniklo  143  požiarov,  čo  je  v porovnaní  s  predchádzajúcim  rokom síce zníženie o 18 požiarov, ale priama škoda spôsobená požiarmi je o 417 tis. Eur vyššia.

Významnou mierou sa na tejto nepriaznivej bilancii podiel'a aj detská požiarovosť, keď takmer každý 10. Požiar na Slovensku spôsobili deti bez dozoru  dospelých. Popri  miliónových škodách najbolestnejšie sú straty na ľudských životoch.

Obraciame sa najmä na rodičov maloletých detí, aby venovali zvýšenú pozornosť systematickej  výchove  a  potrebnej   pozornosti  voči  konaniu  svojich  detí.  Popri výchovnom pôsobení  školy i všetkých  občanov majú rodičia rozhodujúcu funkciu pri tejto úlohe. Túto  povinnosť rodičov  chrániť  životy a  zdravie  svojich  detí deklarujú i viaceré právne normy.

Podľa štatistiky deti najčastejšie spôsobujú požiare v bytoch, pol'nohospodárstve a v lesnom hospodárstve.

Preto Vám odporúčame venovať pozornosť najmä:

 • nedovolenej manipulácii detí s plynovými a elektrickými spotrebičmi ako i horl'avými kvapalinami, hre detí so zápalkami v bytoch, hospodárskych budovách a lesoch, pri fajčení a hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek
 • zvýšenú pozornosť venujte uskladneniu zápaliek a nežiadajte od maloletých detí ich samostatný nákup
 • váš  dozor  musí  byť  primeraný  veku  dieťaťa,  ale i  prílišné  precenenie  jeho samostatnosti  býva  často príčinou  tragédií, maloleté  deti  nikdy  nenechajte bez dozoru dospelej osoby


Vážení občania, milí rodičia,
veríme, že tieto dobre mienené rady hasičov, obecného úradu i Slovenskej poisťovne prispejú k zastaveniu nepriaznivého vývoja požiarovosti i na tomto úseku, a tým i nežiadúcich morálnych a ekonomických strát.