Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2016

Staršie články » 2016 » Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2016

Vážení spoluobčania a návštevníci obce Turecká, prajem Vám príjemné novoročné popoludnie. Predpokladám, že ste prijali do Vaších domácností náš novoročný pozdrav. Dovoľte mi v túto chvíľu prihovoriť sa k Vám, vyhodnotiť predchádzajúci rok a vytýčiť si ďalšie vízie.

Čas neúprosne beží, nezastaví sa ani na chvíľu. Rok sa opäť stretol s rokom a poslednú stránku kalendára starého roku vystriedala novoročná.

V každom z nás sa v tom predchádzajúcom roku niečo zmenilo, udiali sa mnohé príjemné i menej príjemné okamžiky života. Väčšinou si spomíname na tie príjemné okamžiky, no treba sa pozastaviť, prehodnotiť a pripomenúť si všetky udalosti, ktoré sa v predchádzajúcom roku udiali v našom živote. Zrekapitulovať, čo sa nám podarilo urobiť, na čo nám nestačili sily alebo prostriedky a postaviť si pred nás ciele na nasledujúci rok 2016.

Prvé dni minulého roku sa niesli v podobe niekoľkých snehových nádielok a tak sme mali čo robiť aby sme to spoločne zvládli. Cestári tak ako po iné roky meškali s údržbou ciest a pomáhal aj traktor, ktorý si objednávame dodávateľsky na čistenie cesty v obci.

Hneď v novom roku sme opravovali verejné osvetlenie na Turčianke, pri čom sa aktívne zapája Jožko Strmeň a starosta obce. Postupne sme počas roku obnovili svetlá na parkovisku, v Hornej Tureckej a v októbri sme vymenili nové svetlo Popod Vršok.

Aj keď sneh postupne padal, stredisko SKI Turecká nezačalo prevádzku. Kopec však lákal návštevníkov skialpinistického športu, ktorých bolo počas celej zimy neúrekom. Do budúcnosti sa budeme snažiť vytvoriť pre skialpinizmus lepšie služby, hlavne čo sa týka parkovania v obci.

Náročná príprava tradičných Krňačkových pretekov prebiehala počas celej zimy v ťažkých podmienkach. Nakoľko stredisko už dlhodobo nefunguje ako pred tým, všetky úlohy spojené s prípravou pretekov sú pre nás veľmi náročné. Je iba zázrak, že sa nám to podarilo zorganizovať v tých podmienkach. 9 Majstrovstvá Slovenska a 41. ročník Krňačkových pretekov o Cenu Krížnej sa uskutočnili 21. februára 2015. Všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní týchto pretekov ďakujem.
 
Začiatkom roku bolo vyhlásené referendum, ktoré prebehlo aj v našej obci. Nebolo úspešné.
Na obecnom úrade sme zlepšili pracovné podmienky. Zariadili sme obnovu zabezpečovacieho systému priestorov obecného úradu a máme nový bezpečnostný projekt v zmysle platnej legislatívy.

Zapojili sme sa do projektu Dátové centrum obcí a miest v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti. Uvedený program má zabezpečovať lepšiu komunikáciu medzi verejnými a štátnymi inštitúciami, samosprávou a občanmi. V rámci uvedeného projektu sme dostali novú počítačovú techniku a zariadenia. V území pokrytia internetového signálu sme zaradení do mapy bielych miest, kde nie je dostatočné pokrytie sietí. Preto sme boli zaradení do spomínaného celoštátneho projektu Informatizácia spoločnosti . Privedením optického kábla do obce sa mnohé zlepší. Preto žiadam obyvateľov obce, ktorí budú dotknutí realizáciou tohto projektu o pochopenie a zhovievavosť pri realizácií prác. Je to veľmi dôležitá úloha, ktorú zabezpečuje štát z verejných zdrojov ako aj zo zdrojov Európskej únie.

Začiatkom marca sme dostali nečakanú veľmi dobrú správu. Na zasadnutí vlády SR v Banskej Bystrici nám vláda schválila mimoriadnu dotáciu na opravu kultúrneho domu. Náš kultúrny dom to už bezpodmienečne potreboval. V havarijnom stave bola elektroinštalácia, elektrický rozvádzač, okná, omietky, žleby a zvody a iné technické časti.
Vďaka tejto podpore sa nám mnohé z toho podarilo opraviť a dať do poriadku. Uvedenú aktivitu sme zvládli zrealizovať do termínu Halušiek čo bolo 17. a 18. Júla 2015. Významným spôsobom pri tejto úlohe pomáhal poslanec Obecného zastupiteľstva Stanislav Jasenský.

Po zimnom období sme si svojpomocne čistili cestu od zimného posypu. Týmto ďakujem tým občanom, ktorí sa zapájali do tejto činnosti. Aktívni boli poslanci OZ Stanislav Jasenský, Ján Turčan , starosta obce a ďalší spoluobčania. Posyp následne použijeme na opravu miestnych ciest ako aj na ďalšie zimné obdobie.

Počas celého roku sme pracovali na prípravách podujatia Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení halušiek – Halušky FEST Turecká. Je to dôležitá a náročná úloha, na ktorú sa sústredíme ,aby boli všetci návštevníci spokojní. Oslovujeme a žiadame partnerov, aby sme mali dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie všetkých úloh.

Pokračovali sme v prácach na oprave mostu do Kaplnky. Svetlan Turčan, zakladateľ Halušiek v Tureckej nám robil drevenú konštrukciu mostu a prekrytie škridloplechom. Stavba dostala úplne nový výzor, na čo môžeme byť právom hrdí. Nakoniec starosta obce natrel drevenú konštrukciu mostu v rámci výzvy Maľovaná Turecká.

Som veľmi rád, že do mojej výzvy z minulého roku - Maľovaná Turecká sa zapojili aj ďalší spoluobčania. Elenka Makovníková natrela detské preliezky pri pomníku a skrášlila priestor pre deti, Dominik Bízik natrel elektro skrine, Ján Turčan a Vlado Homola natreli plechové dvere a nápis Hasičská strojáreň, strechu na obecnom úrade natreli Pavol Funiak, Ing. Milan Cisárik a starosta obce Ivan Janovec. Starosta natrel aj drevenú konštrukciu zvonice a stĺpy na zástavy pri pomníku. Oceľovú konštrukciu na oplotenie na ihrisku natrel Jaroslav Čunderlík a starosta obce. Všetkým za ich pomoc a skrášlenie obce ďakujem.

Niektoré programy káblovej televízie nám často vypadávali v prvom polroku 2015. Neskôr sme vymenili nové seto boxy na určité programy a do konca roku to už bolo omnoho lepšie. Pred sviatkami sme dokonca nainštalovali ďalší v poradí už štrnásty televízny program PRIMA ZOOM. Verím, že sledovanie tohto programu je pre všetkých zaujímavé. Ospravedlňujeme sa Vám za občasné výpadky signálu.

Plánovaná realizácia regulácie potoka pri Obecnom úrade a v Hornej Tureckej zo strany Štátnych lesov sa v minulom roku neuskutočnila.

Na parkovisku sme urobili poriadok a odstránili sme starú unimo bunku, ktorá sa pomaly ale isto rozpadávala a viac špatila okolie ako nám slúžila. Upravili sme priestor v dolnej časti parkoviska štrkom. Sústreďuje sa tam zber komunálneho a separovaného odpadu ako aj zber železa počas roku. Túto aktivitu si plníme vzorne, obec separuje počas roku veľké množstvo odpadu, čo je veľmi dobre. Pri separovaní odpadu významným spôsobom pomáha náš aktivačný pracovník Ľubomír Funiak. Touto cestou mu za jeho činnosť ďakujem.

V mesiaci jún sme sa pustili do veľkej práce a to výrobu grantov k prírodným zdrojom vody. Bola to zaujímavá aktivita, kde sa najviac zapojili aktívni spoluobčania Milan Makovník starší, Janovec Oto, Ján Turčan, Vladimír Homola, Ján Švantner, Ľubomír Funiak , starosta obce Ivan Janovec a Jozef Turčan. Výsledkom boli nové granty pri parkovisku, u Homolov, u Spišiakov a u Bízikov.
Práce sme realizovali svojpomocne, pomáhali nám aj lesní robotníci, ktorí pracovali v tom čase v Tureckej. Urobili sme významné vodné diela, ktoré pozitívne ocenili návštevníci obce počas Halušiek. Starosta obce Ivan Janovec spolu so zástupcom Jánom Turčanom a Otom Janovcom vyrobili aj lavičky ku grantom. Všetkým ďakujem za ich prácu a pomoc pri realizácií tejto aktivity. Spoločne sme odpracovali takmer tristo brigádnických hodín.

Pán Walter Fillo nám urobil striešku na informačnú tabulu pri obecnom úrade, ďakujeme.

Pred Krížom v Hornej Tureckej sme osadili nový samorast s tabuľkami. Pomáhali Vladimír Strmeň, Ján Turčan, Jožko Strmeň a starosta obce.

Svetlan Turčan nám urobil v hasični novú drevenú konštrukciu pre Dobrovoľný hasičský zbor na uloženie materiálu. Žiaľ, doteraz nemáme dokončený opravený stroj PS 12 na zásahy, ktorý robil Michal Čillík a niektorí dobrovoľní hasiči. Novú techniku sa nám v minulom roku nepodarilo získať. Za poskytnutú dotáciu sa zabezpečili požiarne prilby a zúčastnili sme sa na školení hasičov v Lučatíne. Školenie sme všetci úspešne absolvovali . Dúfame, že sa nám novú techniku podarí získať v tomto roku.

V starej Hasični sme vymenili vchodové dvere, nakoľko pôvodné už boli poškodené.

Na ihrisku za kultúrnym domom sme ďalej pokračovali v prácach. Vilo Čunderlík nám poskytol železné profily na zváranie konštrukcie na pletivo. Konštrukciu zváral Peter Čunderlík a pomáhal mu švagor Ondrej a starosta obce. V tejto činnosti je potrebné pokračovať, nakoľko sme museli premiestniť a osadiť dva nové stĺpy v čelnej strane ihriska.
Aktivitu na ihrisku najviac vyvíjal starosta obce, pomáhal Ľubomír Funiak, Braňo Čillík a Oto Janovec. Upravoval sa terén po bočnej strane ihriska kde sa zapojili čiastočne aj ďalší.

Pri vstupe na ihrisko z cesty pri kultúrnom dome sme upravovali terén, aby bolo možné prísť ku kultúrnemu domu autom a zväčšili sme priestor pred kultúrnym domom. Urobili sme nový bezpečnejší vstup - bráničky na ihrisko pre deti z cesty z boku tak, aby deti neboli ohrozené priamo vstupom na cestu. Konštrukciu nám zaváral Ivan Makovník a pán Walter Fillo. Všetky práce koordinoval starosta obce. Ľubomír Funiak pomáhal pri výkopových prácach a terénnych úpravách.

Samostatnou kapitolou nášho života v obci sú naše Halušky. Podujatie, ktoré už mnohokrát prekročilo hranice Slovenska. Tento rok sme si zaknihovali už 21. ročník so štatútom Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení halušiek – Halušky FEST Turecká. Privítali sme na nich 26 súťažných družstiev v dvoch kategóriách – Tradičné bryndzové halušky a Halušky tisíc chutí. Počas dvoch dní – 17. a 18 júla navštívilo Tureckú niekoľko tisíc návštevníkov. Na haluškách sme privítali aj vzácnych hostí z Londýna a z Britskej televízie BBC, ktorí aj súťažili v súťaži a natáčali z podujatia zaujímavý filmový dokument. Tak sa naše halušky dostanú všade do sveta a o Tureckej budú vedieť ďaleko za našimi hranicami. Je to vynikajúca propagácia obce a Slovenska a naša dobrá vizitka. Vďaka Haluškám sa nám podarilo získať mnoho partnerov, ktorí nám pomohli pri organizovaní akcie finančne alebo zabezpečením materiálnej pomoci. Veľmi im ďakujeme za všetko. Vďaka Haluškám a našim partnerom máme napríklad nové okná v kultúrnom dome, žalúzie, bezplatné wifi free v centre obce, krájač zemiakov a mnohé ďalšie materiálne hodnoty. Zároveň moje poďakovanie patrí všetkým tým spoluobčanom obce, ktorí pomáhajú pri haluškách. Pomáhajú aj ľudia z rôznych kútov Slovenska, srdečne ďakujem. .Spomeniem administratívnu pracovníčku Evu Turčanovú, Janka Púpalu, Ing. Majku Janovcovú Homolovu, Zlatka Kolimárovú z Lučenca, Jozefínu Janovcovú, Jána Turčana, Martina Holbusa, Stanislava Jasenského a mnoho, mnoho ďalších ľudí, ktorým záleží na udržaní tradícií v obci a dobrovoľne pomáhajú. Prínosom minuloročných halušiek bolo, že sme mohli v kultúrnom dome dotiahnuť viac potrebných opráv, ako dlažba v chodbe, podlaha pred pódiom a mnohé ďalšie úpravy interiéru budovy. Informácie o haluškách máme na stránke www.haluskyfest.sk

V aktivite Čistá Turecká sme realizovali čistenie potoka v obci. Potok čistil aktivačný pracovník Ľubomír Funiak. Z potoka vybral množstvo vriec odpadu, ktorý v potoku nemal čo hľadať. Týmto vyzývam Vás všetkých spoluobčanov ako aj návštevníkov našej obce, aby nehádzali do potoka žiadne smeti či iné predmety. V prípade zistenia znečistenia potoka budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy upozornením a následne poriadkovým konaním. Voda je základom života, neznečisťujme ju, chráňme naše životné prostredie.

Priebežne sa realizovali práce na našom Náučnom Uhliarskom chodníku, práce robil Janko Púpala aj Dušan Mikloš. Lesní robotníci ukončili ťažbu v uvedenej lokalite a tak sme mohli pokračovať v tejto aktivite. Získali sme podporu Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Banskej Bystrici na pokračovanie projektu. Dokončil sa okruh chodníka až k milieru a vyrobili sa dve informačné tabule s tromi smerovníkmi.

Koncom augusta sme zorganizovali Oslavy výročia SNP a pri pomníku sme si pripomenuli udalosti z rokov povstania a oslobodenia obce. Pri tejto príležitosti sme pre účastníkov osláv pripravili občerstvenie. Aktívne pomáhal Braňo Čillík a Ľubomír Sásik starší, ďakujem im ako aj ďalším, ktorí pomáhali. Večer bola zapálená už tradičná vatra, ktorú sme pripravovali pred oslavami.

S nákladným vozidlom Praga V3S jazdil a staral sa oň Vladimír Homola. Týmto mu ďakujem za jeho pomoc pre občanov obce.

Starosta obce sa už niekoľko rokov snaží o vysporiadanie pozemkov, respektíve o získanie pozemkov od Slovenského pozemkového fondu do obce. Išlo o pozemky v centre obce, parkovisko a priľahlé plochy a pozemky – od hlavnej cesty odbočka ku p. Ivanovi Gregorovi a pozemok pod Dingom na uhliarskom chodníku. Všetky tieto pozemky sa v minulom roku podarilo starostovi obce zmluvne zabezpečiť do prenájmu od SPF na dobu neurčitú za účelom využitia vo verejnom záujme obce. Je to veľmi významný krok do budúcna obce. Získaním uvedených pozemkov sa nám otvárajú možnosti využitia pre verejný záujem obyvateľov obce a rozvoja cestovného ruchu.

Počas celého roku sme sa stretávali s kolegom starostom obce Motyčky pánom Marošom Lackom. Sme malé obce, komunikujeme o spoločných problémoch, pomáhame si vzájomne, podľa svojich možností. Už niekoľko rokov mal starosta Motyčiek zámer zabezpečiť pre obec nový traktor na údržbu ciest. Podarilo sa mu to až minulý rok aj vďaka podpore vlády SR. Naskytla sa nám tak možnosť odkúpenia jedného z nakladačov UN 53-2, ktorý vlastnili a odpredávali. Na túto chvíľu som čakal dlhú dobu, až prišla.
Viem, ako by nám pomohol v obci stroj, keď je veľa snehu. Preto sme neváhali dlho a rozhodli sa pre odkúpenie stroja do obce. Nakoľko nemáme toľko finančných prostriedkov, dohodli sme sa so starostom Motyčiek na splátkach do konca roku 2018.
Stroj sme si dali do poriadku a vďaka pozitívnemu prístupu ľudí a pomoci strojníkov– pána Milana Makovníka st., Rudolfa Čigaša, Jozefa Turčana, Ľubomíra Bellaya , starostu Ivana Janovca, Ota Janovca a Vila Čunderlíka aj za pomoci pri zváraní Miroslava Frátrika. Veríme, že nám stroj poslúži pri odhrňaní snehu na parkovisku, v bočných uličkách, v Hornej Tureckej. Po dohode o financovaní služieb s chatármi na Saláškach budeme realizovať aj odhŕňanie snehu na Salašky. Nemôžeme sa už spoliehať na nikoho, musíme si uvedené služby zabezpečovať vlastným mechanizmom. V letnom období bude možné za poplatok s uvedeným strojom robiť rôzne výkopové práce a úpravy terénu v obci, nakoľko máme k dispozícií aj podkop.

Ku koncu minulého roku sme dostali ďalšiu dobrú správu. Na základe žiadosti starostu obce na Lesy SR o finančnú dotáciu na opravu miestnych komunikácií nám v októbri odpovedali, že nám môžu poskytnúť nejaké financie. Nakoľko sme sa zhodli na tom, že bude potrebné opraviť cestu v strede obce po otočku autobusu, oslovil starosta obce aj zástupcov BB Regionálnej správy ciest, aby aj oni prispeli na opravu. Na opravu uvedeného úseku bolo potrebné viac finančných prostriedkov a tak podpora zo strany BB RSC bola na mieste. Podarilo sa získať financie aj odtiaľ a nakoniec nám to vyšlo. Prostriedkov na opravu však nebolo dosť na asfaltový koberec ale len na mikrokoberec - špeciálnou technológiou pokládky za studena.
Prvú vrstvu mikrokoberca sme stihli urobiť ešte v novembri minulého roku. Vyšlo nám aj na malú úpravu priestoru pred obecnou zvonicou a s časti aj na parkovisku. Druhá, vrchná vrstva bude zrealizovaná tento rok ešte pred plánovanými Haluškami. Túto úlohu od začiatku až do konca zabezpečoval starosta obce, získal potrebné financie ako aj sám zabezpečoval úlohy pri realizovaní prác.

Ku koncu roka sme spoločne pripravovali aktualizáciu nášho Program hospodárskeho rozvoja na nasledujúce programovacie obdobie rokov 2014-2020. Prehodnotili sme spoločne SWOT analýzu silných a slabých stránok a navrhli, čím by sme sa mali zaoberať v nasledujúcom období. Je to dôležité , aby sme si urobili dlhodobý plán rozvoja obce a podľa toho sa riadili. Mnohé však závisí od finančných prostriedkov, ktoré obec dlhodobo nemá dostatok. Stále pracujeme na znížené pracovné úväzky, starosta aj administratívna pracovníčka. Nie je možné robiť plnohodnotný rozvoj obce za takýchto podmienok. Aj keď je snaha veľmi veľká snažíme sa zodpovedne plniť samosprávne funkcie.

Počas celého roku sa starosta obce zúčastňoval stretnutí na prípravu Stratégie na podanie žiadosti z Programu Rozvoja Vidieka - programu LEADER Banskobystrického geoparku. Z uvedeného programu v prípade úspešnosti žiadosti bude možné čerpať financie z fondov EU na nasledujúce obdobie na menšie projekty pre obce a súkromný sektor v území Banskobystrického Geoparku. Žiadosť sme úspešne v decembri podali a dúfame, že budeme úspešní.

Ku koncu roka bol uskutočnený finančný audit účtovníctva obce za rok 2014. Výsledok finančnej kontroly je bez výhrad.
Uskutočnili sme voľby hlavného kontrolóra obce. Našou novou hlavnou kontrolórkou je pani Zuzana Kútiková. Svoje úlohy si plní zatiaľ zodpovedne.

V závere roku sme pripravili oslavy pre naše detičky, Mikuláš, čerti a anjel zavítali do Tureckej znovu 6. decembra 2015. Detí bolo až 52 z rôznych kútov Slovenska. Veľká účasť detí, rodičov a návštevníkov obce už tradične na tieto oslavy prináša deťom radosť a rodičom príjemné stretnutie pri predvianočnom punči a teplom čaji. Akciu pripravujeme spoločne , najviac sa zaslúžila o organizáciu akcie Evka Turčanová.

V ten istý deň sa uskutočnil aj stolnotenisový turnaj v kultúrnom dome. Pripravil ho poslanec OZ Ing. Milan Cisárik. Ú časť bola hojná, o stolný tenis bol veľký záujem. Víťazi dostali upomienkové predmety obce Turecká.

O týždeň neskôr sme mali naplánované v kultúrnom dome stretnutie s jubilantami obce za rok 2015. Evka Turčanová slávnostne vyzdobila vianočný stromček a stoly .Starosta obce pozval na stretnutie aj starších spoluobčanov, aby bola atmosféra ešte zaujímavejšia. A veruže bola, starší spoluobčania si pospomínali na staré dobré časy. Boli radi, že sa stretli. Starosta obce im navrhol, či by bolo dobré urobiť v kultúrnom dome izbu tradícií obce, kde by si mohli pospomínať. Priniesli by rôzne staré predmety, ktoré majú doma po povalách. Návrh uvítali a ktokoľvek by prišiel do kultúrneho domu, mohol by si pozrieť , ako žili naši ľudia kedysi, čím sa živili, čo robili, aké mali zvyky a tradície. Pri tejto príležitosti im starosta obce po prvý krát premietol z projektoru film o Tureckej a jej tradíciách. Premietanie filmov už bude takisto možné kedykoľvek, ako aj rôzne prezentácie na plátno z počítača.

Ani nie o pár dní na pred Vianocami boli v kultúrnom dome novinári zapisovať rozhovor so staršími spoluobčanmi o vianočných zvykoch obce Turecká kedysi. V novinách MY Banskobystrické noviny vyšiel pekný článok, ktorý propaguje našu obec a tradície, ktoré sa snažíme zachovať.
 
Kultúrny dom v obci bol od svojej opravy od Halušiek veľmi často využívaný. Môžeme zodpovedne povedať, že sme financie na jeho opravu využili zmysluplne. Ktokoľvek príde do vnútorného priestoru, nemusíme sa už za to hanbiť. Naopak, môžeme byť na to právom hrdí.

Internetovú stránku obce www.obecturecka.sk počas predchádzajúceho roku spravoval Janko Púpala, za čo mu týmto ďakujem.

O kaplnku Ružencovej Panny Márie sa starali Dominik Bízik, Margita Čillíková a Janka Holbusová. Pomáhali aj ďalšie ženy pri riadení kaplnky. Ďakujeme im.

Možno som nezachytil všetky aktivity, ktoré sme minulý rok zrealizovali. Aj napriek tomu ich bolo dosť. Na to že nemáme dostatok vlastných financií a pracujeme v obmedzenom pracovnom režime nech si každý z Vás urobí vlastný názor na našu prácu. Mnohé sa nám podarilo len s pomocou aktívnych spoluobčanov, ktorým záleží na spoločných hodnotách.

Teraz by som priblížil vízie na tento rok 2016, ktoré by sme chceli zrealizovať. Samozrejme v rámci finančných a pracovných možností obce a jej obyvateľov.

 • Spolupráca pri organizovaní podujatia Krňačkové preteky – pripravované na 6.2.2016.
 • Osadenie infotabuliek – stret s autobusmi, čistý potok
 • Využitie stroja HON UN 53-2 na zimnú údržbu ciest v obci a v lete na terénne práce
 • Voľby do Národnej rady SR – MAREC 2016
 • Čistenie cesty od zimného posypu
 • Dokončenie mostu do kaplnky – povrchová úprava betónu
 • Oprava mostu Popod Vršok – havarijný stav – základy
 • Oprava oporného múru na Turčianke pri Strmeňov, p. Chladný
 • Výmena okien v kultúrnom dome – od ihriska, elektroinštalácia – kuchynka, chodba, stropy
 • Káblová televízia, programy, signál, wifi kultúrny dom
 • Úprava miestnej komunikácie k Vilovi Čunderlíkovi
 • Terénne úpravy – parkovisko – kopec
 • Oprava miestnej komunikácie – mikrokoberec – 2. vrstva
 • Maľovaná Turecká – pokračovanie v skrášľovaní obce
 • Halušky FEST Turecká -16.a 17. júla – organizácia podujatia
 • Čistá Turecká – čistenie potoka a verejných priestranstiev
 • Pokosená Turecká – kosenie trávy – všetci vlastníci nehnuteľností
 • Verejné osvetlenie – doplnenie a výmena svietidiel na verejných priestranstvách
 • Miestny rozhlas – rozhlasová ústredňa, rozvody v obci, ozvučenie, reproduktory
 • Príprava projektu – centrum obce – amfiteáter, prístrešky, architektonické návrhy
 • Informačné tabule – centrum – nutná výmena
 • Uhliarsky chodník – Cesta medi, pokračovanie v prácach, chodník, milier
 • Detský a športový svet – detské ihrisko, dopravné značenie
 • Ihrisko za kultúrnym domom – zváranie a nátery konštrukcií, montáž pletiva
 • Ihrisko – terénne úpravy, búranie kameňa, schody
 • Oslavy SNP- 72. výročie, vatra
 • Oprava omietky a fasády – stará Hasičňa
 • Úprava cesty – Staré Hory – Turecká – konáre, stromy
 • Úprava cesty – Turecká – Salášky – konáre, stromy, rigol, šachty, priepusty
 • Spevnenie podkladu – SEPA nádoby – Horná Turecká . otočka autobusu
 • Spevnenie podkladu – SEPA nádoby – Dolná Turecká – parkovisko, prístrešok
 • Izba tradícií obce – kultúrny dom, postupné zariaďovanie
 • Oslavy Mikuláša pre deti, centrum obce
 • Oslavy jubilantov a starších spoluobčanov, kultúrny dom
 • Stolnotenisový turnaj
 • Oslavy Nového roku

Predstavil som Vám naše vízie na tento rok. Určite nie všetky úlohy bude možné zrealizovať. Verím však, že sa nám spoločnými silami podarí mnohé z toho splniť. V mnohom totiž záleží ako sa k úlohám postavíme my, občania obce. Keď niečo urobíme vlastnými silami a možnosťami, viac si toho budeme vážiť a chrániť si spoločný majetok. Navyše dobrý pocit z dobre vykonanej práce v prospech nás všetkých či svojich najbližších, svojej rodiny , alebo susedov je nenahraditeľný.

Rok sme ukončili s počtom obyvateľov 152, neopustil nás žiadny občan obce Turecká. Novým spoluobčanom prajem spokojné bývanie v našej obci.

V závere môjho príhovoru sa Vám všetkým chcem poďakovať za spoluprácu v uplynulom roku a prajem pevné zdravie, pracovné a osobné úspechy v kruhu svojich najbližších.

Ďakujem Vám za pozornosť

Ivan Janovec, starosta obce Turecká
1.1.2016 Turecká