Návrh VZN obce o komunálnom odpade na 2016

Staršie články » 2016 » Návrh VZN obce o komunálnom odpade na 2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Turecká č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom.
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

K dispozícii je verzia na stiahnutie: