Výzva na podanie cenovej ponuky - požiarne zbrojnice vykurovanie

Obec Turecká vyhlasuje výzvu na podávanie cenovej ponuky dodávateľov prác a materiálu na zákazku:

Rekonštrukcia a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností požiarnych zbrojníc v Tureckej.

Podrobnosti sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF na spodku článku.

Pre zaslanie cenovej ponuky je adresa:
Obec Turecká
Turecká 341
97602 Staré Hory

Kontakt:
Tel . 0484199270, 0908616212
starosta@obecturecka.sk

Cenové ponuky je potrebné doručiť do termínu 31. júla 2021 na uvedenú adresu.