Výzva na podanie cenovej ponuky - oprava altánku zvonica

Staršie články » 2019 » Výzva na podanie cenovej ponuky - oprava altánku zvonica

Obec Turecká vyhlasuje výzvu na podávanie cenovej ponuky dodávateľov prác a materiálu na zákazku:

Oprava poškodeného altánku – zvonice pri Obecnom úrade v Tureckej.

Pre zaslanie cenovej ponuky je potrebná miestna obhliadka na adrese:
Obec Turecká
Turecká 341
97602 Staré Hory

Kontakt:
Tel . 0484199270, 0908616212
starosta@obecturecka.sk

Cenové ponuky je potrebné doručiť do termínu 13. augusta 2019 na uvedenú adresu.