Vyhláška ÚVZ SR poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Staršie články » 2020 » Dôležité informácie o koronavíruse » Vyhláška ÚVZ SR poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie
vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.

Podľa $ 48 ods. 4 pism. e) zákona č.35512007 Z. z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktori poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť povinni zabezpečiť:
1. Zákaz návštev na všetklých lôžkových oddeleniach
2. Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovrú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia
COVID-I9 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.

Termín: dňom 07.03.2020 až do odvolania