Voľba prísediacich pre Okresný súd Banská Bystrica

Staršie články » 2021 » Voľba prísediacich pre Okresný súd Banská Bystrica

Obci Turecká bola doručená z Okresného súdu Banská Bystrica požiadavka na voľbu prísediacich pre Okresný súd Banská Bystrica.

Prísediacich navrhuje v zmysle § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov primátor mesta.
Prísediacich volí obecné zastupiteľstvo, ktoré si k navrhovaným kandidátom vyžiada vyjadrenie predsedu Okresného súdu Banská Bystrica.

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:

a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v písm. b) až e) a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.

Návrhy možno doručovať v termíne do 30.07.2021

 • písomne na adresu:
    Obec Turecká
    Turecká 341
    976 02 Turecká
 • osobne:
    Obec Turecká
    Turecká 341
    976 02 Turecká


Poznámka:
Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je zároveň i návrhom, musí byť vlastnoručne podpísaný.

Podrobnosti v súboroch na stiahnutie: