Smernica o podnetoch súvisiacich s protispoločenskou činnosťou

Legislatíva obce » Smernica o podnetoch súvisiacich s protispoločenskou činnosťou

Smernica sa vydáva v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon") v nadväznosti na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu subjektu územnej samosprávy v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Viac v dokumente na stiahnutie: