2016 archív

Legislatíva obce » 2016 archív

  • VZN o miestnom poplatku za rozvoj 2016

    Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 7 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

    Celé znenie si prečítajte kliknutím na nadpis.