Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

Legislatíva obce » Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

Táto smernica primerane upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov protispoločenskej činnosti Obcou Turecká a ním zriadených príspevkových, rozpočtových organizácií Obce, a založených obchodných spoločností Obce, ako aj práva zamestnancov Obce Turecká oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so  svojím zamestnaním. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Obce Turecká, ako aj ním zriadených príspevkových, rozpočtových organizácií Obce, a založených obchodných spoločností Obce.

 

Celé znenie je k dispozícii na stiahnutie: