O podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

Legislatíva obce » O podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj zvierat držaných alebo chovaných na území obce a na zamedzenie šírenia chorôb, ktoré sú prenosné zo zvierat na ľudí.
Ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa nevzťahujú na chov a držanie vodiacich alebo sprievodných psov invalidnými osobami a nevidiacimi osobami; cirkusy, pre ktoré platia osobitné právne predpisy.

Viac v dokumente na stiahnutie: