Príhovor starostu obce na začiatok roka 2012

Staršie články » 2012 » Príhovor starostu obce na začiatok roka 2012

Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2012 o šťastí.

Príjemné sviatočné popoludnie, vážení obyvatelia a návštevníci obce Turecká.
Dovoľte mi na prahu Nového roku 2012 zaželať Vám všetkým božie požehnanie, mnoho zdravia, lásky, osobných a pracovných úspechov. Zvlášť by som však nám všetkým spoločne poprial v Novom roku viac šťastia, ako tomu bolo do teraz. S Vašim dovolením budem používať vo svojom novoročnom prejave príhody, výroky, prirovnania a metafory práve o šťastí a tým naznačiť, koľko málo šťastia sme mali možnosť doposiaľ pocítiť a koľko šťastia by sme potrebovali na dosiahnutie spoločných cieľov a želaní.
Začnem príbehom o chlapcovi – rybárovi, ktorý hodil udicu do vody a pomyslel si: „ Keby len zabrala poriadne veľká ryba“ Po chvíľke veľkú rybu chytil, takže mal čo robiť, aby ju z vody vytiahol. Ale silná ryba sa mocne zatrepala a stiahla chlapca do vody. Jeho otec, ktorý neďaleko sušil siete, pribehol a len s najväčšou námahou vytiahol chlapca z vody. Povedal mu: „ Nie vždy je dobré, ak sa Ti splnia všetky želania... Príbeh hovorí teda o tom, že veľké želania a ciele, ktoré máme aj my, sa niekedy môžu so šťastím splniť. Nám však ako keby nebolo doposiaľ súdené tak potrebné šťastie a tak musíme byť spokojní s dosiahnutím menších cieľov. Šťastie je mozaika zložená z nepatrných malých radostí. A práve mnohokrát nepatrné malé radosti, ktoré sa nám v živote podaria, dokážu v nás vzbudiť iskierku nádeje, že sa nám podaria aj väčšie želania a nestiahnu nás do vody ako v prípade mladého rybára. Prenesením príbehu do reality obce v predchádzajúcom roku môžem konštatovať, že sme pri niektorých aktivitách o ktoré sme sa snažili skutočne nemali potrebné šťastie. Môžeme však smelo povedať, že sme pre to urobili, čo bolo v našich silách. Spokojnosť a pochvaly návštevníkov obce s prevádzkou strediska SKI OBEC bola našou dobrou vizitkou. Žiaľ, všeobecne v spoločnosti aj v obci je veľmi dôležitá ekonomika a financie , ktorých stále nie je dostatok na naplnenie našich cieľov. Snažíme sa teda nie len o znižovanie výdavkov a šetrenie, ale aj o zvyšovanie príjmov do rozpočtu obce. Museli sme prijať v minulom roku dôležité rozhodnutia a opatrenia, ktoré sa nás všetkých dotkli. Sú ťažké a ťažko sa nesú, musíme sa však s nimi vysporiadať, vnútorne i navonok . A tak použijem opäť metaforu: „Človek vždy nestráca, keď sa niečoho zrieka “ . Neostáva nám teda len veriť, že v Novom roku vyzbrojení trpezlivosťou a pochopením sa, budeme mať viac šťastia a nádeje pre naplnenie našich želaní a cieľov.
Viem, že mnohí z nás by chceli rýchlejšie riešenie problémov, ktoré nás trápia. Žiaľ, v tejto situácií to nie je možné hneď, či v krátkej dobe. Čas je jediný majetok, ktorý máme a vyzbrojení trpezlivosťou a pochopením s poriadnou dávkou potrebného šťastia sa nám všetko postupne podarí.
V minulom roku sme uskutočnili rozhodnutie , ktorým sme udržali tradíciu organizovania známeho podujatia – súťaže vo varení a jedení bryndzových Halušiek v Tureckej. Toto rozhodnutie bolo veľmi ťažké, a iba čas ukáže, čo nám prinieslo. Bol by som však veľmi rád, aby sme spoločne priložili pomocnú ruku aj v nasledujúcom ročníku, ktorý sa bude niesť v Slovensko – európskom štýle. Podujatie Fest Halušky Turecká 2012 Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek sa uskutoční 29. a 30. Júna 2012.
V tradícií obce – usporiadania 7. ročníka Majstrovstiev Slovenska v Krňačkových pretekoch pokračujeme aj tento rok a veríme, že budeme mať šťastie na dobré snehové podmienky na uskutočnenie už 39. ročníka o Cenu Krížnej a Pohár STV. Za pomoc a spoluprácu ľudí, ktorí nám pomohli a ktorým záleží na udržaní tradícií v obci Turecká– či Krňačiek alebo Halušiek touto cestou srdečne ďakujem.
V krátkosti sa ešte vrátim do predchádzajúceho roku a spomeniem, v čom sme mali šťastie, čo sa nám aspoň čiastočne podarilo zrealizovať.
-Pokračovali sme v prácach na ihrisku za kultúrnym domom vyrovnaním terénu, nasypaním zeminy na oddrenážovaním podkladu , dopojili sme drenáže do kanalizácie z kultúrneho domu. Odviezli sme prebytočnú zeminu.
-v auguste sme uskutočnili tradičný futbalový turnaj na Salaškách
- na konci augusta sme zorganizovali oslavy 80.výročia Dobrovoľného hasičského zboru obce a oslavy 67.výročia osláv SNP za účasti družstiev z Málinca a Starých Hôr.
-oslavy jubilantov a uvítanie detí do života obce sa uskutočnilo v mesiaci november 2011 v kultúrnom dome
-o kaplnku Ružencovej panny Márie sa vzorne starali p. Margita Čillíková - Hubertova, Dominik Bízik, ako aj ďalší obetaví obyvatelia obce, ktorým záleží na kresťanských hodnotách a udržaní našej kaplnky v čistote a poriadku.
-pravidelne sme uskutočňovali zasadania obecných zastupiteľstiev na Obecnom úrade i v Kultúrnom dome verejné zasadania obyvateľov obce.
-svojpomocne ako i s pomocou techniky sme vymenili ďalšie svietidlá verejného osvetlenia v Hornej Tureckej
- káblovú televíziu po poruche, ktorá sa nám prihodila, sme dali do poriadku vďaka spriaznenej spoločnosti Vares, p. Svetlíkovi , a obetavým obyvateľom obce, ktorí zo všetkých síl pomáhali . Vymenili sa nové káble od satelitov a zakúpili sme potrebné zariadenia na digitálny príjem všetkých programov.
-očistili a natreli sme zábradlie a hydrant na moste v Hornej Tureckej, natreli zábradlie na Čillíkoch
- vodárne vymenili odkaľovacie ventily vodovodu pri Obecnom úrade
-obecní hasiči uskutočnili preventívne prehliadky domov ako prevencia pred vykurovacím obdobím pred požiarmi
- v starej hasični sme svojpomocne vyrobili regály na kotle a nádoby potrebné na podujatia obce
-osadili sme informačnú tabulu Chránenej oblasti Veľká Fatra na parkovisku
-internetovú stránku obce www.obecturecka.sk zodpovedne spravuje Janko Pupala, sú tam vždy aktuálne informácie o dianí v obci
-v decembri sme uskutočnili oslavy pre deti –Mikuláša , podujatiu sa tešilo takmer tridsať detičiek a rovnako hojný počet rodičov, obyvateľov obce ako aj chatárov.
- v stanovených termínoch sme vypracovali množstvo žiadostí o dotácie, reagovali sme na výzvy, ktoré budú vyhodnotené v tomto roku. Veríme, že budeme mať práve tak veľmi potrebné šťastie a budeme v žiadostiach úspešní. Šťastie stálo pri nás pri žiadosti z Programu rozvoja vidieka a podarilo sa nám získať finančné prostriedky na čiastočnú realizáciu projektu Náučný uhliarsky chodník Pod Dingom, kde chceme názorne ukázať históriu a vznik obce a jej prvých usadlíkov. Týmto by som Vás chcel požiadať o pomoc pri realizácií uvedeného zámeru, nakoľko práce bude potrebné zrealizovať svojpomocne už v jarnom období.
To sme však už v Novom roku a tu by so chcel opäť nám všetkým položiť zásadnú otázku: Sme ochotní pripustiť, že dôvodom našej existencie nie je to, že vyťažíme zo života maximum, ale opačne, že do neho čo najviac vložíme? Najlepšie urobíme, ak zavrieme knihu sťažností, ktorú sme zvyknutí predkladať vedeniu vesmíru a skúsime radšej nájsť okolo seba niekoľko miest, kde by sme mohli zasiať zrnká šťastia. Urobme dobré skutky a nehovorme o tom, urobme niečo spoločne, čo stále odkladáme, nesnažme sa meniť iných, zmeňme radšej seba a vždy začínajme od seba. Zamyslime sa, či sme pri konštatovaní o iných ľuďoch a problémoch nezabudli na seba, akí sme a čo sme pre vyriešenie problému sami reálne urobili.
Pre tento rok spomeniem teda konkrétne úlohy, ktoré by sme mali urobiť, samozrejme za pomoci Vás, obyvateľov obce a šťastia, ktorého potrebujeme ako soľ. V mnohom však úlohy môžu byť úspešné aj od nás ale aj od finančných prostriedkov, ktoré sú pre obec tak potrebné.
-na jar sa teda pustíme do realizácie projektu Náučný uhliarsky chodník Pod Dingom
-bude neodkladne potrebné riešenie a úprava časti miestnej komunikácie Turčianka, túto úlohu vidím ako prioritu roku 2012
-oprava obecnej chaty Turecká na Saláškach a pripojenie na elektrickú energiu zo siete je rovnako dôležitá úloha
-dokončenie výmeny svietidiel verejného osvetlenia v Hornej Tureckej, osvetlenie cesty Pod Ding a zlepšenie osvetlenia parkoviska a centra obce
-náter strechy na budove Obecného úradu základnou farbou,
-stavba dreveného altánku na varenie obecných halušiek pri Obecnom úrade, ktorá poslúži obci počas roka ako miestna tržnica
-začatie realizácie nového dreveného mostu do kaplnky, zabezpečenie ďalšieho potrebného materiálu na práce
-pokračovanie prác na športovom a detskom ihrisku pri kultúrnom dome, zabezpečenie uvoľneného kameňa nad ihriskom
- úprava prírodného zdroja vody za tribúnou –Voda pri Ondrovom lese –drevené žleby a grant
- oprava dreveného zábradlia Popod Vršok
-oprava nákladného vozidla Praga V3S –úprava plošiny – korba
- šachta u Petrenkov, oprava múrika a mreža, bezpečnosť miesta
-úspešné zvládnutie hlavných podujatí obce roku 2012 – Krňačky -18.februára 2012 a Fest Halušky 2012 29.-30.júna 2012 . K tomuto budeme potrebovať poriadnu dávku úsilia ale aj šťastia.
Spomenuté úlohy sú veľmi náročné, na prácu a hlavne financie. Realizovanie čo i len časti z nich bude v podstate splnenie malých cieľov, akési malé šťastie. Bude ale o to radostnejšie, keď sa niečo podarí. Z malých cieľov a úspechov sa skladajú veľké.
Hovoriť o veľkých cieľoch je taktiež dôležité, pretože keby sme o nich nehovorili, nikdy sa nemôžu stať realitou. Spomeniem teda jeden z veľmi veľkých cieľov určite väčšiny z nás. A to je nájsť seriózneho strategického investora resp. spôsob ako obnoviť niekdajšiu slávu obce Turecká, keď premávala lanovka z Lúčky na Líšku .
Zhrnuté, podčiarknuté, s potrebnou dávkou šťastia sa nám určite niečo podarí. O tom si budeme môcť povedať nasledujúci rok. Realita najbližších dní však nie je pre nás príliš optimistická. V zmysle platného VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012 a v súlade s posledne schválenými zákonmi.
NR SR o daniach, sa musíme pripraviť, že budeme platiť viac. Či už pri daniach z nehnuteľností ako aj miestnych poplatkoch. Čaká nás opäť mnoho obetavej spoločnej práce. Hovorím preto nás všetkých, pretože obec sú všetci obyvatelia obce, nie jednotlivec sám. To si musíme uvedomiť pri riešení každej situácie.
Život nám prináša žiaľ aj smutné udalosti, keď stratíme svojho blízkeho, koho sme mali radi. V tomto roku nás opustili dvaja obyvatelia obce a dvaja sa narodili. Počet obyvateľov obce je 150.
Na záver mi dovoľte v Novom roku poďakovať sa všetkým Vám, ktorí ste v predchádzajúcom roku akoukoľvek formou bez nároku na odmenu pomohli obci Turecká. Či sú to obyvatelia obce Turecká, podnikatelia, dobrovoľní obecní hasiči, krňačkári, chalupári, ale aj mnohí ľudia a podnikatelia z rôznych kútov Slovenska, ktorí nám nezištne pomáhali pri organizovaní podujatia Fest Halušky Turecká v minulom roku. Ešte raz Vám všetkým úctivo ďakujem.
Našim starším spoluobčanom prajem pevné zdravie, aby sa dožili ešte mnohých radostí v kruhu svojich blízkych. Novo narodeným detičkám prajem rovnako zdravie, potrebné šťastie v živote, ktorý majú pred sebou. Aktívnym obyvateľom prajem, aby mali možnosť pracovať a zabezpečovať seba a svoju rodinu. Práca je to, čo bude v tomto roku veľmi dôležité udržať a tým samozrejme aj pokojný rodinný život. Ďakujem zároveň poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obce za ich prácu v predchádzajúcom roku.
Do Nového roku Vám všetkým prajem božie požehnanie a nám tak potrebné šťastie, aby sa mohli splniť naše predsavzatia.

Ďakujem za pozornosť Ivan Janovec, starosta obce Turecká
1.1.2012