Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Staršie články » 2021 » Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

V termíne 11.05.2021 07:00 - 17:30 bude vo obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Zároven sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o
plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase,
umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za úcelom
zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.

Dakujeme Vám za Vašu ústretovost vo veciach poskytovania služieb pre obcanov ohladom informovania o
plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.

Ing. Július Bodor
riaditel sekcie Dispecingy
Stredoslovenská distribucná, a.s.

Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe: