Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2022

Staršie články » 2022 » Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2022

Vážení spoluobčania a návštevníci obce Turecká,

dovoľte mi tak ako po každý rok prihovoriť sa k Vám niekoľkými slovami. Pozastaviť sa nad prežitým obdobím a nahliadnuť do blízkej budúcnosti.
Spoločne sme prežili predchádzajúci náročný rok, pričom aj mnohých z nás zasiahla zákerná choroba, ktorá sa šíri takmer celým svetom. Najdôležitejšie bolo pre každého z nás chrániť si svoje zdravie a postarať sa o svojich blízkych, starších spoluobčanov. Aj napriek tomu sme sa v obci od začiatku roku snažili plniť samosprávne funkcie a úlohy, ktoré sme si predsavzali.

Začiatkom predchádzajúceho roku tak z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a mnohých obmedzení zo strany štátu nebolo možné pokračovať v organizovaní aktivít obce. Aktivační pracovníci nevykonávali v tomto období činnosť, nakoľko im úrad práce nariadil v tomto období byť doma. Všetky potrebné práce tak riešil počas dlhého obdobia sám starosta obce. Rovnako administratívu sme vykonávali podľa potreby formou home office.

Zimnú údržbu ciest v obci sme zabezpečovali našim strojom HON UN53, ktorý sme ešte začiatkom roka opravovali. Strojníkovi Milanovi Makovníkovi st. pomáhal pri oprave Martin Nestler. Obidvom ďakujeme.

Pomocnú ruku pri zimnej údržbe ciest sme v januári 2021 dostali od susednej obce Motyčky. Traktorom zabezpečovali údržbu cesty na Salášky s pomocou ich strojníkov p. Ivana Arvaya a p. Ivana Bullu, ktorým patrí vďaka. Poďakovanie za spoluprácu patrí starostovi Motyčiek Marošovi Lackovi.

Dlhoročná tradícia organizovania Krňačkových pretekov si minulý rok tak isto musela dať kvôli obmedzeniam pauzu. 44. ročník Krňačkových pretekov v Tureckej sa naposledy uskutočnil v roku 2019.

Začiatkom roku sme začali s prípravou a zisťovaním informácií ohľadne projektu dopravy a parkovania v obci. Je to veľmi náročná úloha, hlavne príprava a realizácia projektu, právnej legislatívy, VZN o parkovaní v obci. Táto aktivita je náročná aj na potrebné financie. Do tejto úlohy sa pustil starosta obce spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva. Ako povedal starosta, je to beh na dlhé trate a pokiaľ nebudeme mať právne a legislatívne všetko v poriadku, nie je možné urýchliť túto aktivitu. Začali sme teda návrhom a schválením VZN.

2.
O parkovaní v obci ako aj ďalšími krokmi k projektu dopravy a parkovania v celej obci.

Po zimnom období prišlo oteplenie, kedy sa sneh roztápal a na cestách nám zostal štrk zo zimnej údržby. Domáci obyvatelia v dolnej časti dediny po otočku autobusu pri Kríži tak ako každý rok zametali cestu ručne metlami. Nahromadený štrk poodvážal starosta obce na skládku znovu na použitie alebo na posyp vedľajších ciest. Všetkým obyvateľom obce, ktorí čistili cestu od zimného posypu ďakujeme.

Hneď začiatkom roku poslal starosta obce žiadosť na úrad BBSK – urgenciu na realizáciu opravy cesty od Obecného úradu po otočku autobusu. Tento úsek bol vo veľmi zlom technickom stave. Žiadali sme rekonštrukciu novým asfaltovým kobercom. Rovnako tak žiadosť na Lesy SR o realizáciu regulácie brehov potoka na mnohých úsekoch v obci, ktoré si túto opravu vyžadujú.

Pri našich žiadostiach na Envirofond o dotáciu na komunálnu techniku pri zbere komunálneho odpadu sme neboli úspešní. Úspešní sme však boli pri žiadosti adresovanej poslancom BBSK na dopravné značenie v okolí parkoviska, čo nám čiastočne pomohlo pri realizácií projektu dopravy a parkovania v obci. Žiadosť sme opätovne poslali aj tento rok na ďalšiu etapu zabezpečenia dopravných značiek. Rovnako na Envirofond sme po neúspešnej žiadosti napísali a odoslali novú žiadosť na tento rok. V žiadosti na obnovu vojnových hrobov z úradu vlády sme boli úspešní a tak sme sa mohli pustiť po výbere dodavateľa prác do potrebnej obnovy pamätníka SNP.

Obecná káblová televízia má už viac ako tridsať rokov. Oprava a časté poruchy ako aj potrebná výmena zariadení, prevádzka je veľmi náročná na servis. Týmto ďakujeme pánovi Marianovi Svetlíkovi z firmy Vares, že nám príde opraviť poruchy, ktoré sa vyskytujú. Tento rok pribudli aj ďalšie dva programy -WAU a aktuálne RTVS SPORT. Toto zariadenie už dožíva, preto sa ospravedlňujeme za výpadky niektorých programov a signálu. Spolu máme v káblovej televízií obce 16 programov.

Na požiarnej zbrojnici sme z vonkajšej strany odstránili staré plechové dvere. Nová garážová brána tak bude slúžiť na uzatvorenie priestoru hasičskej techniky. Pri tejto príležitosti sme sa pustili aj do výmeny dreveného prekrytia pracovnej jamy forštami. Pri tejto aktivite pomáhal starostovi obce Ľubomír Sásik mladší a Majo Štubňa. Ďakujeme.

3.
Koncom apríla sme zaregistrovali iniciatívu Lubomíra Slovenčiaka s manželkou z našej Turečianskej ulice zo Starých Hôr, že vyčistia potok zo Starých Hôr po kaplnku U Samovej. Starosta privítal túto aktivitu a pomohol odviezť nazbieraný odpad a vyseparovať ho v našom stredisku. Za túto aktivitu ďakujeme všetkým zúčastneným. O kaplnku u Samovej sa počas celého roku stará rodina Zdenka Sásika, ďakujeme Vám.

Aktivační pracovníci Ľubo Funiak a Braňo Čillík začali pracovať začiatkom mája. Pomáhali separovať odpad, čistili Uhliarsky chodník Pod Dingom a rôzne iné potrebné činnosti.

Starosta obce pokračoval v oprave a čistení montážnej jamy v hasičskej zbrojnici. Bolo potrebné vyčistiť a dezinfikovať priestor, umyť steny a podlahu, napenetrovať, opraviť omietky, a realizovať ochranné hygienické nátery priestoru montážnej jamy. Túto aktivitu bolo potrebné bezpodmienečne realizovať.

V polovičke mája začalo obdobie silných dažďov, čo malo za následok vyliatie potoka z Malej Tureckej až na hlavnú cestu u Samovej. Situáciu riešil starosta obce, pomáhali mu Branislav Štubňa a Zdenko Vacke. Na pomoc prišli neskôr aj pracovníci lesov s traktorom, ktorý upravoval breh potoka. Cestu dočistila RSC. Akoby to nebolo v ten deň dosť, spadol na elektrické vedenie strom ponad hlavnú cestu do dediny. Starosta volal poruchovú službu SSE, ktorí odstránili strom na vedení. Takže aj takéto chvíle sme zažívali v minulom roku. Našťastie sme to zvládli svojimi silami a možnosťami pomoci od Lesov, RSC a SSE. Všetkým ďakujeme.

Silný prúd vody sa vylial aj na Sklenom vrchu. Situáciu riešila Zuzana Majerová a starosta obce.

Dňa 22. mája sme navštívili pamätník padlým za oslobodenie našich obcí na Kráľovej studni a položili sme tam symbolický veniec. Za našu obec sa zúčastnili Milan Makovník ml, Pavol Funiak, Miro Strmeň, Ľubomír Sásik ml, Majo Štubňa a starosta Ivan Janovec.

V máji sme uskutočnili zber elektroodpadu v obci ako aj zber železa, ktorý je prakticky zavedený po celý rok vo veľkom kontajneri na stredisku separovaného odpadu v dolnej časti parkoviska.

4.
Údržbu a kosenie ihriska pomáhali starostovi robiť Ľubomír Sásik ml, Ľubomír Funiak, Braňo čillík. Detské ihrisko a preliezku pomáhali opravovať rodina Marčanová, všetkým ďakujeme.

Internetovú stránku obce obecturecka.sk spravoval Janko Pupala, ďakujeme.

Pokračovali sme s prácami na Uhliarskom chodníku Pod Dingom. Okrem bežnej údržby sme osadili infotabuľu na zastavení č.3 pri odbočke z hlavnej cesty na chodník u Durovej. Pomáhali Ľubo Funiak a Braňo čillík. S kosením a údržbou pomáhali aj Janko Púpala a Dušan Mikloš s rodinou, ďakujeme Vám.

Starosta dal vyrobiť nové vstupné dvere a okno do Kultúrneho domu – bývalého klubu. Nové okno bolo potrebné zabezpečiť aj na starej hasični do podkrovia.

Jednou z ďalších aktivít starostu obce bola oprava poklopu šachty na vodu pri starej hasični. Stav bol už veľmi kritický, poklop tam už prakticky nebol, bola potrebná celková oprava betónového povrchu šachty, rámu a poklopu. V šachte sa nachádza regulačný ventil vody ako aj prípojka k rodinnému domu p. Marčana. Starosta vec konzultoval so zástupcami vodární, len pokiaľ sa k tomu vodárne dostali, starosta šachtu opravil svojpomocne. Neskôr sa vodári poďakovali, že starosta urobil robotu dobre.

V tom čase vznikla ďalšia dobrá a potrebná iniciatíva. Rodina Zdenka Sásika a ďalších oslovila starostu o aktivite opilovania konárov popri hlavnej ceste zo Starých Hôr do Malej Tureckej. Tejto brigády sa zúčastnili Zdenko Sásik, Ivo Jasenský, Števka Sásiková, Ľubomír Sásik st., Braňo Čillík, Ľubo Funiak a starosta Ivan Janovec. Konáre sme poodvážali ku ceste do Koskov, kde prirodzeným biologickým spôsobom spevňujeme kraj svahu pri ceste. Všetkým menovaným patrí poďakovanie. Táto skupina aktívnych obyvateľov obcí Turecká a Staré Hory upravila svojpomocne tok potoka, aby voda nepodmývala hlavnú cestu pod Hutníckym.

Iniciatíva rodiny Sásikovej má aj mnoho ďalších pokračovaní. Hlavne úprava prítokov prírodných zdrojov vody. Jednou z nich je na konci dediny - Za Hrbkom, kde upravili hneď dva takéto pramene. Ďakujeme Vám.

V júli sme pokračovali a dokončili našu dlhodobú aktivitu, ktorú sme robili svojpomocne. Je to stojisko na separovaný odpad v Hornej Tureckej pri autobusovej zastávke. Dokončili sme pokládku zámkovej dlažby ako aj ďalšie.

5.
Práce a úpravy, aby sme mohli premiestniť nádoby na separovaný odpad na nové miesto. Podarilo sa nám to zrealizovať spoločnými silami. Pomáhali Ľubomír Sásik mladší, Otto Janovec, Braňo Čillík a starosta obce Ivan Janovec.

Z rekonštrukcie cesty 2. triedy od koliby U Krištofa po Staré Hory zabezpečil starosta materiál na opravu miestnych ciest. Z toho sa podarilo opraviť cestu na Bániku k chatovej oblasti od hlavnej cesty na Salášky ako aj spevniť krajnice a priľahlé plochy na parkovanie pre chatárov a turistov. Cesta bola v kritickom stave, v prípade požiaru alebo prístupu záchranných zložiek tam bola cesta takmer neprístupná. Stav cesty sa tým výrazne zlepšil a tak zimnú údržbu cesty pre chatárov robíme až po vodičku pred rampou. Zároveň máme v rezerve materiál na cestu na Saláškach ako aj na opravu vedľajších ciest v obci.

Na obecnej chate na Saláškach sme mali pripravené drevo na výrobu nového sedenia a stola pred chatou. Nakoľko starý stôl bol už poškodený hnilobou, vysúkali sme si rukávy a vyrobili nové sedenie. Pomocnú ruku podali starostovi Otto Janovec, Ľubomír Funiak, Braňo Čillík a Paľo zo salaša, ktorý pasie ovce v Tureckej už takmer 40 rokov. Robota šla od ruky a dielo sa podarilo k spokojnosti našich krňačkárov, ktorí mali stretnutie s posedením pri guláši.

Kosenie popri ceste ako aj verejných priestranstiev v Hornej Tureckej zabezpečoval zodpovedne Ivo Jasenský, starosta Ivan Janovec, Braňo Čillík, v Dolnej Tureckej Ľubo Funiak a ďalší obyvatelia, či súkromní vlastníci pozemkov. Patrí im poďakovanie, pokosené pozemky a lúky sú naša spoločná vizitka ako aj povinnosť.

Naša žiadosť na BBSK ohľadne realizácie rekonštrukcie cesty od Obecného úradu po otočku autobusu nebola zaradená do plánu investícií, nakoľko ju komisia dopravy nezahrnula do plánu. Po zistení tejto skutočnosti starosta obce komunikoval o veci priamo s predsedom BBSK Jánom Lunterom a žiadal o dodatočné prehodnotenie a vyčlenenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu cesty. Predseda BBSK nám vyšiel v ústrety a potrebné, aj keď veľmi obmedzené financie vyčlenili. Následne sa realizovalo samostatné verejné obstarávanie zákazky a v druhej polovici augusta sa podarila realizácia rekonštrukcie tohto úseku cesty frézovaním a novým asfaltovým kobercom. Poďakovanie patrí za to predsedovi BBSK p. Lunterovi ako aj ďalším zamestnancom odboru dopravy, p. Belkovi, poslancom BBSK za náš okres, ako aj BBRSC, ktorí mali snahu pomôcť zrealizovať tento relatívne krátky 400 m.

6.
úsek cesty III. triedy v obci Turecká vrátane otočky autobusu. Ešte raz ďakujeme Vám.

Kamienkovým kobercom sme upravili povrch schodov do kultúrneho domu. Schody a vstup do kultúrneho domu pre imobilných majú hneď iný vzhľad ako aj bezpečnosť povrchu.

V auguste sme pripravili ako každým rokom symbolickú vatru SNP. Pri príprave pomáhali Braňo Rýs, Martin Holbus, Zdenko Sásik, Ľubo Sásik st, Ivo Jasenský, Palo Funiak a Braňo Čillík. Ďakujeme Vám. Oslavy sa uskutočnili za daždivého počasia 29. augusta 2021, pri čom pomáhal zástupca starostu Braňo Rýs, Majka Janovcová Homolová, poslankyňa OZ, rodina Sásiková zo Starých Hôr, Evka Lacková a ďalší. Patrí im za to poďakovanie.

V rámci prípravy na oslavy sa starosta obce pustil do obnovenia náteru zábradlia pri kultúrnom dome. Dokončenie vo farbách obce sa uskutočnilo v septembri. Pamätník SNP sa taktiež nedokončil pre nemoc realizátora prác p. Borisa Šeligu. V prácach pokračoval neskôr a dokončenie bude na jar tohto roku pri príležitosti výročia oslobodenia obce.

Postupne sme aj v minulom roku pokračovali vo výmene nových led svietidiel verejného osvetlenia. Zlepšil sa stav osvetlenia v Hornej Tureckej, strede aj v dolnej časti dediny,pri obecnom úrade, u Koskov. V tejto aktivite budeme pokračovať aj v tomto roku na vedľajších uličkách.

August bol mimoriadne naplnený na udalosti. Pravidelne nám robili v obci problémy nočné a ranné návštevy medveďa hnedého priamo v dedine, pri zbernom mieste separovaného a komunálneho odpadu, ako aj medzi obydliami. Pohyboval sa aj v susednej obci Staré Hory. Zásahový tím medveďa hnedého ŠOP bol v pohotovosti hlavne vo večerných hodinách. Následne bol odchytený na Starých Horách.

Starostovou ďalšou aktivitou bolo očistenie a náter strechy na obecnom úrade. Pri kontrole komína na streche zistil, že máme pri komíne sršne a pri tom aj strecha, ktorú sme natierali v roku 2016 bola už na mnohých miestach hrdzavá. Strecha na veži, kde sa sušia hadice nebola natieraná vôbec od roku 1989 ako bola postavená budova hasične. Zadnú časť polovice strechy bude potrebné dotrieť v tomto roku.
Zábradlie na moste U Kališťanov očistila a natrela Ľubka Kincelová, ďakujeme.

7.
Očistenie a 2x nátery strechy bolo potrebné realizovať aj na obecnej chate na Saláškach. Do tejto aktivity sa pustil v septembri a využil pekné počasie napráce starosta obce. Natrel aj betónový základ chaty a vonkajšie drevené podhľady. V tomto roku bude potrebné realizovať vnútorné úpravy podlahy v chodbe a kúpelni, vodu a odpady v kuchynke. V minulom roku sa vo veľkej miere vyskytovali v okolí chaty aj vnútri hlodavce – myši, ktoré narobili škody. Preto sme nemohli v istom období ani poskytovať ubytovanie.

V septembri sme využili pekné počasie aj na opravu menších výtlkov na ceste v Hornej Tureckej. Spoločne s Ivom Jasenským a Braňom Čillíkom sme túto úlohu zvládli. Materiál a ručné náradie zabezpečil starosta obce.

S pomocou traktoru sme zabezpečili úpravu frézingom na ceste na Salášky. Spevnili sme frézingom miestami krajnice a rozhrnuli kopu pri vodičke na Bániku. Zlepšili sme tak stav cesty aspoň dočasne. Na jar bude potrebné opätovné dosypanie a zhutnenie niektorých miest. Opílili sme konáre okolo cesty, vyčistili rigol do šachty na zákrute pri zvodidlách, aby voda tiekla rigolom do šachty nie po ceste. Tu pomáhali Braňo Čillík a Ľubo Funiak. V tejto práci bude potrebné na jar pokračovať a udržiavať rigol vyčistený.

V októbri sme sa pustili do ďalšej práce. Tento krát sme zorganizovali brigádu na opilovaní konárov v Hornej Tureckej Za Hrbkom povyše Kubianov. Konáre stromov pri ceste v zime prevísali nad cestu a bolo to potrebné poorezávať. Pri tejto aktivite nám nezištne pomohol Martin Holbus, zodpovedný pilčík s pomocníkmi Ľubo Sásik st, Ivo Jasenský. Braňo Čillík a Ľubo Funiak. Starosta obce zabezpečil potrebné náradie a s pomocníkom Nissanom zvládli túto úlohu. Konáre odvážal taktiež starosta pri čom mu pomáhal Otto Janovec.

Opílené konáre kríkov sme odvážali aj z kopca nad parkoviskom. Kopec už zarastal kríkmi a bolo potrebné ich povypilovať. Konáre sme odvážali Nissanom s vlečkou na svah cesty do Koskov na prirodzené prehnitie, presypanie zeminou a tým spevnenie svahu. Nakoniec sme na spevnenie krajnice rozhrnuli makadam a vymedzili pre bezpečnosť krajnice cestnými smerovými stĺpikmi.

Uskutočnili sme zber veľkoobjemového domového odpadu pre obyvateľov obce a chatárov.

8.
Dovezením materiálu Nissanom na viac krát, ručným naložením a vysypaním na cestu sme upravili aspoň koľaje nespevnenej cesty Turčianka. Aj na ceste k Vilovi Čunderlíkovi rozhrnul kopu materiálu Milan Makovník st. našim HONom. Tieto vedľajšie cesty tak aspoň na čas budú lepšie slúžiť ľuďom, ktorí bývajú v týchto častiach dediny. Opäť pomáhali Ľubo Funiak a Braňo Čillík. Ďakujeme.

Cestu Turčianku udržiava v zime p. Igor Majer, u Koskov k hlavnej ceste pani Monika Danková, ďakujeme Vám.

Na budove starej hasične v Hornej Tureckej sa dokončili vonkajšie opravy omietok, ktoré realizoval Peter Čillík, ďakujeme. Budova dostáva zaslúžene po rokoch nový vzhľad a zlepšenie technického stavu, je zateplená, sú nové okná a dvere, natretá strecha, opravené žľaby. Starosta obce s otcom Ottom Janovcom dopojili zvod a zbernú šachtu dažďovej vody do potoku.

Projekt dopravy a parkovania v obci, legislatívu, potrebné vyjadrenia a stanoviská zainteresovaných inštitúcií zabezpečoval starosta obce počas celého roku. K projektu boli potrebné súhlasné stanoviská Dopravnej polície, Regionálnej správy ciest a Okresného úradu odboru pozemných komunikácií a dopravy k umiestneniu dopravných značiek podľa projektu. Až potom sme mohli pristúpiť k obstaraniu prvých dopravných značiek umiestnených na parkovisku a okolí. Následne nám dopravné značky osadila firma Značky sro. v zmysle schváleného projektu dopravy. Bolo potrebné už len dotiahnuť zmluvu o prenájme parkovacieho automatu, osadiť a sprevádzkovať automat. Tak sa stalo 16. decembra 2021. Od toho času môžeme prevádzkovať spoplatnené parkovanie na parkovisku ako aj pred zvonicou. Poplatok sme určili 2 eurá na celý deň. Sú to obecné verejné priestranstvá. Postupom času, pokiaľ si návštevníci obce ako aj domáci zvyknú na spoplatnenie parkovania na obecných priestranstvách, sa bude situácia zlepšovať. Obecné pozemky a priestranstvá patria všetkým obyvateľom obce rovnakým dielom a rovnako majú slúžiť pre všetkých obyvateľov. Spoločne veríme, že sa nám v tejto aktivite bude do budúcna dariť a postupne budeme zlepšovať dopravnú situáciu v obci. Do tejto aktivity sa okrem starostu obce zapojili aj poslanci obecného zastupiteľstva a administratívna pracovníčka obce pani Eva Turčanová. Patrí im za to poďakovanie. Obec vynakladá na zimnú ako aj letnú údržbu ciest a parkoviska nemalé finančné prostriedky. Starosta vynakladá veľa energie na zlepšenie stavu ciest. Realizácia projektu dopravy a parkovania v obci a jeho postupná realizácia bude stáť obec vysoké finančné prostriedky.

9.
Žiadosť, ktorú sme adresovali na Lesy SR a GR Lesov ohľadne realizácie regulácie brehov potoka v obci bola prijatá na riešenie a posudzovaná na schválenie do registra investícií. Jedná sa o úsek brehu potoka v Dolnej Tureckej popri starej ceste od Jozefa Čillíka až po Obecný úrad. Cesta sa už na mnohých miestach prepadáva. Zmluvy boli dlho na podpise na Generálnom riaditeľstve a tak v novembri už nebolo možné zo strany investora – Lesov SR a dodávateľov prác púšťať sa do týchto aktivít. Investíciu presunuli do tohto roku 2022. Za touto aktivitou stojí a s investorom komunikuje starosta obce. Dúfame, že zmenou zákona o chránených územiach sa tieto aktivity do budúcna ešte zvýšia. V obci máme mnohé miesta, kde potok podmýva majetky obyvateľov obce.

Aktivita rodiny Sásikovej zo Starých Hôr aj Tureckej pokračovala obnovou obrázku V Hlbočine. Dlhé roky sa o tento obrázok starala pani Margita Jasenská. O kríž u Koskov sa zase často stará a zapaľuje sviečky Majka Leštinská, o kaplnku pri Turčanov rodina Turčanová a teta Elena Homolová, pri Kríži v Hornej Tureckej rodina Vlada Strmeňa a mnohí ďalší. O našu kaplnku Nanebevzatia panny Márie sa stará p. Dominik Bízik, Ľubomír Sásik st., Blanka Čillíková a ďalšie ženičky, ktoré pomáhajú. Všetkým úprimne ďakujeme.

Pri Obecnom úrade Zvonici sme v novembri osadili vianočný stromček. Tento rok nám ho daroval Ľubomír Sásik st., ďakujeme. Výzdobu stromčeka a zvonice pomohli starostovi urobiť poslanec OZ Ján Turčan a Evka Turčanová. Ďakujeme.

Mikuláša pre deti sme tento rok kvôli nepriaznivej situácií s Covidom a obmedzeniami z opatrnosti radšej neuskutočnili. Veríme, že sa situácia do budúcna zlepší a v nasledujúcom období to deťom vynahradíme.

Ku koncu minulého roku sme boli súčasťou náročných poveternostných podmienok, hlavne vietor, ktorý zapríčinil spadnuté stromy na vysoké napätie pod dedinou. Starosta obce volal poruchovú linku SSE až 2x a pomáhal pri odstraňovaní porúch riadením dopravy spolu s Jurajom Marekom. Pracovníci SSE v náročných podmienkach opravili poruchy pretrhnutého vedenia. Patrí im poďakovanie.

Následne ešte padol strom na zabezpečovacie lano stĺpov vedenia verejného osvetlenia na Turčianke. Túto poruchu odstránil starosta obce.
O obecnú chatu na Saláškach sa po celý rok staral starosta obce Ivan Janovec, pomáhala mu pani Jozefína Janovcová. Ďakujeme.

10.
Počet obyvateľov obce Turecká dnes je 155, v minulom roku nás opustili dvaja spoluobčania. Rovnako sme rozhodli minulý rok o zrušení nášho tradičného veľkého podujatia Halušky FEST Turecká ako aj futbalový, či stolnotenisový turnaj, ktorý sme organizovali vo Vianočnom období. Žiaľ, pokiaľ sa situácia v štáte nezmení a budú platiť obmedzujúce a často sa meniace Covid opatrenia. Preto nie je reálne organizačne pripravovať tieto kultúrno spoločenské a športové podujatia.

Na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva bolo navrhnuté a schválené zvýšenie daní z nehnuteľností, domov a chát. Tieto dane neboli dlhodobo zvyšované. Preto Vás týmto žiadame o pochopenie, že obec žiaľ nemá dostatok finančných prostriedkov na realizáciu mnohých aktivít, ktoré by sme potrebovali realizovať v prospech nás všetkých. Ďakujeme Vám už vopred za pochopenie.

Teraz však nastáva závažná otázka našej budúcnosti. Počúvame z každej strany nie príliš optimistické správy, čo sa deje vo svete, u našich susedov, priamo u nás na Slovensku. Obdobie, ktoré prežívame je veľmi krehké na zdravie každého z nás. Hlavne pre starších spoluobčanov, ľudí v strednom veku, ale aj pre tých najmenších.

Je ťažké si v tomto období niečo plánovať. Povedať dnes, do čoho sa v tomto roku budeme púšťať, by bolo veľmi odvážne a ťažko splniteľné. Ostáva nám len myslieť pozitívne a veriť, že budeme v zdraví a sile pokračovať v začatých aktivitách. Spomenul som ich dosť. Že takto o rok budeme môcť znovu napísať, čo sa nám spoločne podarilo a poďakovať sa konkrétnym ľuďom, ktorí pomáhajú obci.

Za veľmi dôležité považujeme, aby sme si navzájom pomáhali, hlavne vo svojich rodinách, starším rodičom zabezpečiť potrebné hodnoty k ich pokojnému životu. Nebáť sa povedať, že niečo potrebujete a požiadať o pomoc či službu. V rámci možností pomáhať si - je v tejto dobe veľmi vzácne a dôležité. Zdravie je pre nás všetkým na prvom mieste. Dbať o to, aby sme akýkoľvek náznak choroby nepodceňovali, žili zdravo, v rámci svojich možností. Rozhodovali sa pri tom podľa svojho vlastného názoru a myslenia, jedná sa o zdravie a život každého z nás.

Preto verím, že rok 2022 prinesie do našich domovov hlavne zdravie a pokoj, pomôže nám nájsť odpovede na otázky, ktoré si kladieme a ktoré stoja pred nami. Ukáže nám cestu, ktorou budeme pokračovať do budúcnosti.

Ďakujem Vám a prajem pekný deň

Ivan Janovec
starosta obce
1. januára 2022