Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2020

Staršie články » 2020 » Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2020

Vážení a milí spoluobčania, návštevníci obce, priatelia !

Spoločne prežívame prvé hodiny a dni nového roku 2020 obklopení svojou rodinou, známymi či priateľmi. Čas je neúprosný a nezastaví sa ani na chvíľu. Sme znovu o ďalší rok starší a pri tom sa mnohí z nás pozastavia, či sme predchádzajúci rok, ktorý je nenávratne za nami prežili v šťastí, úspechu a spokojnosti alebo pri nesplnených želaniach, predsavzatiach, alebo či nebodaj v smútku. Verím, že väčšina z nás prežila rok v šťastí a úspechu v kruhu svojej najbližšej rodiny a priateľov a spomína len na pozitívne udalosti.

Z môjho pohľadu starostu obce, každý rok hodnotím, čo sa nám v obci podarilo urobiť, čo nám žiaľ nevyšlo, aké sú naše plány do budúcna.

Budem sa snažiť zhrnúť udalosti minulého roka 2019 a predostrieť vízie na rok 2020. Som presvedčený, že bez vízie do budúcnosti nemôžeme prežívať súčasnosť. A potom spomínať na uplynulé časy a prehodnocovať, čo sa nám podarilo, na čo nám nestačili sily či prostriedky. Jednoznačným cieľom je malými krokmi zlepšovať kvalitu života v obci v spolupráci s aktívnymi spoluobčanmi, ktorým záleží na spoločných hodnotách.

Práve teraz, v tomto príhovore by som chcel vyzdvihnúť ich prácu a poďakovať sa im za ich aktívny prístup a pomoc obci Turecká, v ktorej spoločne žijeme.

Hneď od začiatku minulého roku v januári sme zabezpečovali zimnú údržbu ciest v obci ako aj na Salášky našim obecným mechanizmom – Honom. Túto úlohu pre nás robili strojníci Milan Makovník st. a Rudo Čigáš. Týmto im ako prvým ďakujem za ich obetavosť, aj v zlom počasí pracovali, aby sme sa dostali pre sneh do práce, alebo aby sa chatári dostali autami na Salášky. Snehu bolo viac ako dosť a mali sme veru čo robiť aby sme túto úlohu zvládli. Viac krát sme museli opravovať náš jediný stroj HON, čomu sa najviac venoval Milan Makovník starší, pomáhal aj starosta obce Ivan Janovec.

Takmer s každou aktivitou, ktorú sme v dedine robili pomáhali každý deň Branislav Čillík a Ľubo Funiak, aktivační pracovníci, ktorí sa podieľali takmer pri každej aktivite v obci. Touto cestou im srdečne ďakujem, sú príkladom pre všetkých, pretože aj vo svojom voľnom čase pomáhajú pri prácach v prospech všetkých obyvateľov obce. Vysoko si ich prácu vážim a ďakujem.

Obecný Turečiansky ples bez plesových rób a viazaniek si zaknihoval už tretí ročník. Pri zábavnej atmosfére plesu formou kvízu a skúške vedomostí o našich obciach, ktoré moderovala Majka Janovcová Homolová, sme spoločne s hosťami a starostami obcí Motyčky a Starých Hôr s manželkami strávili pekný večer. Do rána hostí bavil hudbou starosta Tureckej Ivan Janovec. Ples pomáhala pripravovať Evka Turčanová a ďalší ktorí mali chuť sa zabaviť aj pomôcť pri organizácií plesu. Ďakujeme sponzorom, ktorí nám prispeli cenami pre účastníkov plesu.

V poslednom období, teda aj pred spomínaným plesom, sme spozorovali v kultúrnom dome, že sa nám upcháva kanalizačné potrubie. S prívodom vody sme mali taktiež problémy. Odpadové a vodovodné potrubie v kultúrnom dome má už viac ako 50 rokov a bude ho potrebné bezpodmienečne vymeniť v celej budove. Vystala pre nás preto veľká výzva, ako zvládneme tento problém.

V januári sme sa pripravovali na ďalší ročník tradičných Krňačkových pretekov - 44. ročník o Cenu Krížnej - 11. Majstrovstvá Slovenska. Sneh postupne pribúdal, bolo potrebné pripravovať trať, ako aj organizačne zabezpečiť všetky úlohy pretekov. Krňačkové preteky sú súčasťou našej obce. Hlavným organizátorom je Občianske združenie Krňačky Turecká. Cieľ pretekov už nemôže byť v Lúčke, nakoľko stredisko SKI Turecká vôbec nefunguje. Preto sme museli zabezpečiť zjazdnosť a prístupnosť cesty na Salášky, čo sa nám darí s naším obecným HONom. S posypom cesty nám pomohol traktor zo Starých Hôr s posypom, ktorý nám zabezpečil nový starosta obce Staré Hory p. Marian Gajdoš.

Krňačkové preteky dopadli úspešne – uskutočnili sa 9.februára 2019. Na Salášky prišlo veľa divákov. Zúčastnil sa ich aj náš priateľ z Kanady Palo Križan, ktorý má na Saláškach chatu a šíri dobré meno tradície Krňačiek v Tureckej aj za oceánom v Kanade. Víťazmi sa stali domáci pretekári Branislav Rýs a Matej Cisárik.

Poďakovanie patrí všetkým krňačkárom ale aj ďalším ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri organizovaní 44. ročníka. Zvlášť sa musím poďakovať starostovi obce Motyčky Marošovi Lackovi s manželkou Evkou za účasť, podporu a pomoc pri organizovaní podujatia.

Začiatkom marca 9.3. sa uskutočnila v Kultúrnom dome výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Tureckej. Starosta informoval prítomných členov o úspešne získanej dotácie na opravu Hasičských zbrojníc z Ministerstva vnútra SR. Za získané finančné prostriedky postupne počas niekoľkých rokov vymeníme garážovú bránu do hasične, okná a dvere do starej hasične, novú elektroinštaláciu v celej budove Požiarnej zbrojnice, vnútorné zateplenie stropov miestností a vykurovanie.

Priebežne, ako každý rok sme postupne pripravovali Jubilejné podujatie Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek – 25. ročník, ktoré sa uskutočnili 18. a 19. júla 2019. Tradícia od roku 1995, ktorú založil pán Svetlan Turčan. Oslovovali sme partnerov podujatia, bez ktorých by nebolo možné akciu uskutočniť. Zabezpečovali sme úlohy a služby potrebné k realizácií podujatia.

Postupne sme sa pustili do potrebnej výmeny nových LED svietidiel verejného osvetlenia. Na práce sme objednali vysokozdvižnú plošinu pána Milana Strieborného. Takto sme vymenili svetlá pri Kríži v Hornej Tureckej, ako aj na začiatku dediny U Samovej, za Obecným úradom, na Krížnych cestách Čillíky a ďalšie nové svietidlá.

Vo februári sme robili v priestore starej hasične poriadok, nakoľko tam budeme robiť výmenu okien a vstupných dverí. Táto aktivita sa nám aj podarila v marci realizovať.

Keď posledný raz v zimnom období napadol sneh - bolo to 15. marca, pri zimnej údržbe ciest v obci sa stala takmer mimoriadna udalosť. Posýpač z Regionálnej správy ciest zabral do podložia cesty v strede dediny a prerazil plot u p. Kamily Čunderlíkovej a skončil až na schodoch do ich domu. Poškodil cestu a súkromný majetok na dome. Našťastie sa nikomu nič nestalo, práve v tom čase nikto nešiel po ceste. Následne potom bolo potrebné realizovať opravu poškodenej cesty.

V sobotu 16. marca sa uskutočnili voľby nového prezidenta Slovenskej republiky. V prvom kole nebol zvolený žiadny kandidát a tak sa muselo uskutočniť o dva týždne ďalšie kolo. V druhom kole bola zvolená za prezidentku pani Zuzana Čaputová.

Na obecnom úrade sme po takmer tridsiatich rokoch vymenili novú rozhlasovú ústredňu. Stará už dosluhovala a bolo potrebné zabezpečiť novú. Zľavu na ústredňu nám poskytla firma Eduwork, ktorá sa zaoberá touto technikou.

Obecná chata na Saláškach je v prevádzke a o ubytovanie je záujem. Na začiatku roka sa stala porucha čerpadla na vodu, takže sme určitý čas boli bez prívodu vody. Situáciu vyriešil pán Peter Rusko, ktorý zabezpečoval opravu čerpadla. O chatu sa stará starosta obce Ivan Janovec a pomáha pani Jozefína Janovcová, Braňo Čillík aj Ľubo Funiak.

Na konci dediny na zákrute bolo potrebné po zime upraviť tok vody, čo tečie popri ceste. Túto aktivitu zorganizoval Lubomír Sásik st. spoločne s Jankou Holbusovou a rodinou Sásikovou zo Starých Hôr. Ďakujeme im.

Začiatok apríla bol v znamení zberu elektroodpadu v obci, ako aj začiatku zberov ďalších komodít. Zber a separovanie odpadu je našou dôležitou činnosťou pri nakladaní s odpadmi. Každodenná práca našich aktivačných pracovníkov Luba Funiaka a Braňa Čillíka je dôležitá. Snažia sa vždy ako je to možné o poriadok a čistotu na zberných miestach, ako aj separovanie odpadu namiesto tých, ktorí to ešte stále nevedia. Mnohí si stále myslia, že to za nich niekto urobí, alebo že to nie je ich povinnosť. Veľmi sa mýlia. Dodržiavať poriadok všade v obci je povinnosť každého z nás, bez rozdielu.

V časti Boboty, kde bola vodná elektráreň sme vyzbierali za plnú vlečku pneumatík a plastov, ktoré tam nahádzali nezodpovední ľudia. Zber pneumatík robil kolega starosta obce Motyčky, kde sme mohli pneumatiky doviezť.

Na miesto zberu komunálneho odpadu v dolnej časti parkoviska sme objednali a zmontovali plechovú konštrukciu so strieškou na náradie a kuka nádoby. Na tomto mieste mám zámer vybudovať oplotenie s bráničkou na nádoby pre komunálny odpad, aby odpad nerozťahovali zvieratá po parkovisku. Tieto nádoby slúžia len pre chatárov zo Salášok a zber z obecného komunálneho odpadu. Každá domácnosť má mať svoju vlastnú nádobu na komunálny odpad. Komunálny odpad nám odvážajú na starom kuka voze zo Starých Hôr. Dúfajme, že sa to v krátkej dobe zmení. Nová technika, vozidlo na zber komunálneho odpadu, ktorú zakúpila obec Staré Hory, by mala v tomto roku rovnako skvalitniť tieto služby.

Dodávateľ služieb odvozu separovaného odpadu Márius Pedersen skvalitnil služby dodaním ďalších kontajnérov na odvoz skla, papieru a plechoviek.

Do budúcna si bude potrebné viac všímať poriadok v obci ako aj dodržiavanie zásad hospodárenia s majetkom obce a využívania pozemkov vo vlastníctve obce. Obecný pozemok je majetok všetkých obyvateľov obce, nie majetok jednotlivcov. Vyznačíme na mape a zverejníme zoznam obecných pozemkov aby bolo všetkým známe, o ktoré pozemky sa jedná a ktoré sa akým spôsobom využívajú.

V marci, tak ako každý rok, sme začali priebežne s čistením cesty od zimného posypu, do ktorého sa zapojili niektorí obyvatelia obce. Všetkým obyvateľom ktorý čistia cestu od posypu ručne, metlami ako kedysi, ďakujem. Posypový materiál používame na úpravu miestnych vedľajších ciest alebo na ďalší posyp v obci v prípade potreby. Na odvoz posypu či rôzneho materiálu používa starosta obce vlastné auto s vlečkou, ktoré sa týmto opotrebuje a ničí. Som presvedčený, že sa do budúcna musí zmeniť tento stav a že sa nám možno podarí získať potrebnú automobilovú techniku na práce v obci, prevoz materiálu a náradia, alebo aj na čistenie cesty.

Začiatkom apríla 2019 nám prišli z Regionálnej správy ciest opravovať poškodenú cestu pri Horárov. Vyfrézovali a vyasfaltovali aj ďalšie poškodené úseky cesty po otočku autobusu. Bude potrebné opraviť tento úsek cesty komplexne, nakoľko sa povrch a podložie cesty postupne narušuje. Je to posledný úsek v správe BB RSC od Starých Hôr ktorý ešte nie je komplexne zrekonštruovaný. Záleží mi na stave našich ciest a preto budem žiadať BBSK opätovne túto opravu zaradiť do plánu opráv ciest III. triedy v obci.

V polovici apríla k nám prišla dobrá správa. Žiadosť, ktorú som napísal na začiatku roka na Ministerstvo financií na individuálne potreby obcí bola po prvý krát za celé moje funkčné obdobie úspešná. Bola podaná za účelom finančnej podpory na rekonštrukciu kanalizácie a vodoinštalácie v budove Kultúrneho domu a obnovy sociálnych zariadení. Bol som veľmi rád, že sa to podarilo. Výmena kanalizačných potrubí a s tým spojená oprava sociálnych zariadení je potrebná. Rekonštrukciu sme naplánovali na jeseň minulého roku, čo sa nám aj podarilo.

Starosta obce bol úspešný aj pri ďalšej žiadosti na SAŽP z Programu obnovy dediny a to na zriadenie Izby tradícií a osvety v Kultúrnom dome. Táto pripravovaná aktivita starostu mala pôvod už dávnejšie. Cieľom je zachovanie historických predmetov, súvisiacich s tradíciami obce Turecká v artefaktoch, ktoré boli v minulosti súčasťou života našich predkov a rodákov za účelom prezentácie pre súčasné a nasledujúce generácie.

Z financií, ktoré sa podarilo získať starostovi obce sme zabezpečili výmenu všetkých okien v celej zadnej časti kultúrneho domu, novej kachľovej peci v Izbe tradícií a prezentačnej počítačovej techniky do kultúrneho domu. Izbu tradícií som plánoval zriadiť v bočnej časti sály, kde boli kedysi školské kabinety. Tento zámer sa v záverečných dňoch minulého roku aj podaril.

Na podujatie 25. Jubilejné Halušky FEST 2019 sa nám postupne podarilo získať podporu dôležitých partnerov. Spoločnosť CBS maľované mapy Kynceľová a VKU Harmanec, majiteľ pán Milan Paprčka nám vyšiel v ústrety a pripravili nám novú grafiku na propagáciu jubilejného podujatia. Priebežne sa nám darilo získať priazeň ďalších dôležitých partnerov.

Postupne sme kosili verejné priestranstvá, okolo cesty ako aj niektoré záhrady. Stále však máme ešte také miesta, ako je Michalová, ďalej vedľa kaplnky doľava, o ktoré sa niektorí vlastníci nestarajú. Pokosením záhrad by sme mali obec krajšiu a zároveň je to aj povinnosť zo zákona. Kosenie realizovali Ľubo Funiak, Braňo Čillík, starosta obce Ivan Janovec a ďalší spoluobčania, ktorým záleží na peknom životnom prostredí v okolí svojich domov a vzhľadu obce.

Jarná sobota 20. apríla 2019 bola využitá plánovaným cvičením dobrovoľných hasičov obce s technikou pri jazere na Saláškach. Za opravenou hasičskou Aviou sme zapli nový proti povodňový vozík, aby sme vyskúšali techniku, ktorá sa v ňom nachádza, ako aj techniku pre zásah z Avie, stroj PS 12, plávajúce čerpadlo. Všetko fungovalo bez chyby, až na staršie plávajúce čerpadlo, ktoré je potrebné dať do servisu. Cvičenia sa zúčastnilo dvanásť dobrovoľných hasičov. Tieto cvičenia by sa mali opakovať pravidelne viackrát počas celého roka.

Koniec apríla bol v znamení Veľkonočných sviatkov a po nich sme začali s montážou novej garážovej brány do hasičskej zbrojnice. Po dlhých rokoch budeme mať zateplenú modernú garážovú bránu s ovládaním a s vstupnými dverami. Je to dôležitá úloha, ktorú sa nám podarilo urobiť z dotácie na opravu hasičských zbrojníc z Ministerstva vnútra.

O týždeň neskôr - 27. apríla 2019 sa uskutočnilo v kultúrnom dome stretnutie krňačkárov, vyhodnotenie posledného ročníka, valné zhromaždenie členov OZ Krňačky Turecká a všetkých, ktorí pomáhajú pri krňačkových pretekoch. Občerstvenie sme mali Krňačkový guľáš, ktorý varil Ja Turčan a Miro Strmeň. Bola vynikajúca atmosféra, na ihrisku sme hrali futbal. Stretnutia krňačkárov sa zúčastnili aj zakladatelia krňačkových pretekov Milan Čillík, Oto Jasenský a Ľubomír Strmeň. Prišli aj naši kamaráti - hostia z Málinca.

Za kultúrnym domom sa v zime poškodil držiak káblov na káblovú televíziu. Opraviť nám to pomohol sused Ivan Makovník a spolu s Ľubom Funiakom, Braňom Čillíkom sme to dali do poriadku. O káblovú televíziu sa stará spoločnosť VARES p. Marián Svetlík. Do budúcna musíme prehodnotiť prevádzku káblovej televízie. Ak to bude možné získali by sa finančné prostriedky, do budúcna by sme chceli investovať do novej kvalitnejšej technológie a zariadení káblového rozvodu.

Spoločnosť Telekom začali práce s výmenou telegrafných podpier a stĺpov telefónneho kábla medzi Starými Horami a Tureckou, bolo potrebné koordinovať ich činnosť, nakoľko došlo v niektorých prípadoch k zásahu do súkromného vlastníctva majiteľov pozemkov.

4. mája 2019 sme sa zúčastnili osláv oslobodenia okolitých obcí pri pamätníku na Kráľovej studni položením kytice spoločne s členmi ZPB z Harmanca a Dolného Harmanca.

18. mája sme sa zúčastnili na podujatí Banícky deň v obci Ľubietová a podujatia Čipkárskô v Brusne.

Koncom mája sme sa pustili do ďalšej aktivity v obci a to o opravu mosta Popod Vršok - stavbou konštrukcie zábradlia a strechy. Materiál - rezivo sme mali zabezpečený z predchádzajúceho roku. Bolo potrebné realizovať konštrukciu a tesárske práce. Pri tejto aktivite bol hlavný majster Svetlan Turčan, pomáhali Oto Janovec, Ivan Janovec, ktorý zabezpečoval ďalší potrebný materiál. Krytinu na strechu nám sponzorsky poskytla spoločnosť MASLEN Badín. Pomáhal aj Dominik Bízik, Ľubo Funiak a Braňo Čillík. Je to ďalší most v obci, ktorý sa nám podarilo svojpomocne opraviť. Ďakujem tým, ktorí pomohli pri týchto prácach.

Nadišiel deň 5. júna 2019, po obede, čas 14:20, prišla veľká búrka nad Hornou Tureckou, prietrž mračien a silný dážď zahatil obidve rúry pod mostom na Pivovú za Hrbkom a potok Ramžiná sa valil po ceste spoza Hrbku do Hornej Tureckej po hlavnej ceste. Keď mi zavolal Martin Donoval, čo sa stalo, rýchlo som sa snažil dostať na koniec dediny. Tam už s vodou bojovali Palo Funiak, Ivo Jasenský, Mária Šavoltová a Martin Donoval.
Práve v tom čase sme mali šťastie, že tadiaľ prechádzal traktor z Poľnohospodárskeho Družstva Podlavice, ktorý vtedy prišiel s ovcami na salaš. Traktor zabránil aby voda išla po ceste do dediny a urobil ryhy na zákrute pri potoku aby voda išla naspäť do potoka. To sa čiastočne aj podarilo, no voda spoza Hrbku sa stále valila po ceste. Museli sme vyjsť až hore proti prúdu k zavalenému mostu za Hrbkom a postupne uvoľňovať zapchaté rúry od kusov dreva a kameňov. Zavolali sme ďalšiu pomoc, išli sme po hasičskú Aviu. Medzi tým prišli ďalší dobrovoľní hasiči, ktorí boli už doma, prišiel Vladko Strmeň, Ľubo Sásik starší, Braňo Rýs, Braňo Čillík, Marian Čunderlík, Roman Čunderlík, Milan Makovník ml. a ďalší. Martin Donoval, Ivo Jasenský a Palo Funiak boli pri každej činnosti a všade, kde sa zachraňovalo. Za ich obetavosť im touto cestou ďakujem. Betónové rúry pod mostom sa nám po nebezpečnej a riskantnej práci v silnom prúde vody s lanami a protipovodňovými hákmi podarilo oslobodiť od nánosov dreva a kameňov a voda išla znovu koryte potoka. Bola to veľmi nebezpečná činnosť, za ktorú všetkým menovaným ďakujem. Následne potom bolo potrebné pomôcť ľuďom v Hornej Tureckej, najviac Rudovi Čigášovi, ktorý mal naplavené nánosy bahna a skál pri dome. Pomohli aj ďalší – Braňo Štubňa, veselý Ľubo Funiak, Dara Čillíková. Rudo Čigáš išiel po obecný HON, na ktorý sa nánosy ručne naložili a odviezli. Aby sme mohli kľudne spať a mať istotu, že rúry sa znova nezapchajú, bolo potrebné vyhĺbiť potok pred rúrami ťažkou technikou. Volal som zástupcom Lesov, oni ale nemajú žiadnu techniku na takéto situácie.
Rozhodol som sa, že budem kontaktovať Hasičov na čísle 150. Oni majú ťažkú techniku na takéto zásahy. Po posúdení situácie povolali UDS-ku z Lešti, aby prišli a urobili prehĺbenie potoka. V daždi s technikou TATRA 148 UDS urobili profesionálni hasiči potrebné úpravy.
Po skončení sme si vydýchli, že to tak dopadlo a hlavne, že nikomu sa pri tom nič nestalo.
Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí vtedy pomáhali v Hornej Tureckej pri zvládnutí tejto situácie.

V kultúrnom dome sme v júni vymenili všetky okná v zadnej časti. Práce realizoavala spoločnosť PL REAL Investing, dve okná na WC nám urobili sponzorsky, ďakujeme.

Oslovil som spoločnosť PEMAX PLUS z Banskej Bystrice o partnerstvo na naše podujatie Halušky FEST Turecká 2019 ako Hlavného partnera. Za propagáciu spoločnosti na podujatí nám pomôžu realizovať opravu cesty na Saláškach frézingom, ktorý som zabezpečil predchádzajúci rok. Bolo veľmi dobré slnečné počasie a teplo. Na realizáciu tejto aktivity nám poskytli stroj CATERpilar so strojníkom, ktorý ovládal tieto práce. Pomáhali aj naši rómski spoluobčania s vibračnou doskou a lopatami. Pomáhal som hlavne aj ja, aby sme to mali urobené čo najlepšie. Najhoršia cesta bola cesta od jazera po obecnú chatu, čo sa nám aj podarilo urobiť. Bolo však potrebné urobiť odvodnenie cesty, odvodňovacie rigoly,čo som hovoril, aby urobili chatári na Saláškach. Doteraz to však neurobili a tak voda postupne odmýva a odplavuje utlačený frézing z cesty. Veľká škoda. Táto moja aktivita mi dala poriadne zabrať - zabezpečiť sponzorsky materiál, doviezť ho na Salášky, zabezpečiť stroj na práce, ľudí, rovnako sponzorsky - nie je ľahká záležitosť. Vlastníci chát by sa mali skonsolidovať a urobiť ďalšie práce a aktivity. Na Saláškach ich je veru požehnane. Musím však povedať - česť výnimkám, chatár p. Kilvády s manželkou pravidelne čistia rigol popri ceste na Salášky od bánika. Veľká vďaka, p. Kilvády

Spoločnosť Pemax Plus nám pomohla so strojom aj na konci dediny na zákrute na Salášky po spomínanej povodni, upravili terén zákruty a rozšírili bočné parkovisko smerom k rampe, tiež v rámci partnerských vzťahov bezodplatne

Pemax Plus pomohol aj v susednej obci Motyčky pri úprave cesty frézingom, za to im touto cestou ďakujem, že pomohli nielen Tureckej ale aj susednej obci Motyčky, treba si pomáhať

Jubilejné 25. Halušky FEST Turecká sa nezadržateľne blížili. Počasie našťastie vydržalo bez dažďa. Mnohé zmeny, ktoré sme urobili pri tomto ročníku, oproti predchádzajúcim rokom, sa nám s odstupom času premietli ako správne. Uprednostnili sme hlavnú myšlienku založenia a vzniku súťaže Svetlanom Turčanom a samotných halušiek pre návštevníkov pred finančne nákladným programom, ktorý sme prezentovali v minulých ročníkoch. Podujatie navštívilo viac ako dve tisíc návštevníkov. Akcia skončila úspešne k spokojnosti návštevníkov podujatia. Veľká vďaka všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili a pomohli pri organizovaní tohto podujatia. Je to množstvo ľudí nielen z obce ale aj z rôznych kútov Slovenska, dokonca aj zahraničia. Zároveň ďakujem všetkým partnerom, ktorí podporili podujatie, či už materiálne alebo finančne.
Deň pred haluškami vo štvrtok sa nám však stala veľmi nemilá udalosť. Pri zabezpečení tovaru na podujatie zachytilo nákladné auto strechu nášho altánku a altánok spadol na zem. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Konštrukciu altánku sme museli odpratať večer HONom za krčmu a postaviť na to miesto skladacie stánky.
Aj napriek tomu halušky dopadli dobre a len málokto si všimol, že strecha zvonice tam nie je.

Pokračovali sme ďalej aj prácami na ihrisku. Bolo treba opraviť kovové dvere na ihrisku, nátery konštrukcie, kosenie ihriska - realizuje starosta Ivan Janovec

Pustili sme sa ďalej svojpomocne do prác na spevnenie povrchu stojiska pre nádoby separovaného odpadu v Hornej Tureckej pri zastávke autobusu, osadenie obrubníkov, pomáhali Braňo Čillík, Ľubo Funiak aj Slavo Jasenský

Pri vchode do kultúrneho domu ešte pred haluškami vyrobil aj osadil nové zábradlie Ivan Makovník, je to madlo pri stene na schodoch do vstupu, aby sa starší ľudia mali čoho chytiť keď vchádzajú do budovy. Patrí mu za to naše poďakovanie

V júli sme začali opravovať malú kaplnku u Koštialov. Bolo potrebné urobiť na novo konštrukciu striešky a prekrytia strechy a opraviť omietku. So strieškou nám pomohol znovu Svetlan Turčan, pridali sa a pomáhali Braňo Čillík a starosta Ivan Janovec.

Opravovali sme obecné rozkladacie stánky, práce robil pán Oto Janovec,natieral zábradlie v kultúrnom dome, vyrobil stôl na umývanie rúk k stánku s haluškami a mnohé ďalšie práce pre obec počas celého roku, ďakujeme ti, otec

Po Haluškách sme začali s rekonštrukciou elektroinštalácie v budove Hasičskej zbrojnice – Obecného úradu. Postupne sa robili úplne nové rozvody a rozvádzač. Všetko je realizované z dotácie na opravu Požiarnych zbrojníc z Ministerstva vnútra. Táto aktivita už bola taktiež veľmi dôležitá. Boli tam staré hliníkové rozvody a rozvádzač ešte so starými keramickými poistkami.

Očistili a natreli sme strechu na požiarnej avií, základnou a vrchnou červenou farbou, latky a rebrík na streche. Aktívny bol Branislav Čillík a starosta obce.

Pokračovali sme v úpravách a prácach na Uhliarskom chodníku. Kosili a upravovali sme chodník Pod Dingom. Pomáhali Janko Pupala, Ľubo Funiak aj Braňo Čillík.

Dňa 10. augusta 2019 sme sa zúčastnili na futbalovom turnaji na Jergaloch. Bola vynikajúca atmosféra, mali sme omladené nové mužstvo, vynikajúco chytal v bráne Števo Vajs

O týždeň po tom 17. augusta sme usporiadali náš futbalový turnaj obcí mikroregiónu, Staré Hory, Motyčky, Dolný Harmanec, Turecká a ďalších mužstiev na našej Marakane za Kultúrnym domom. Víťazmi sa stali Motyčky pred Starými Horami a domácou Tureckou. Počasie a atmosféra vyšlo na jednotku, ďakujeme mužstvám za účasť a tešíme sa na turnaj v roku 2020.
Turnaj pripravovali starosta Ivan Janovec, Braňo Čillík, pomáhali - Majka Janovcová Homolová, Janka Šicová zo Vsetína, guľáš varil Marian Jasenský Dudík, pomáhal Ľubo Sásik starší, Števo Vajs, Milan a Matej Cisárik s priateľkou a starosta obce Motyčky Maroš Lacko. Ďakujeme Vám

Opravu poškodeného altánku sme riešili cez poisťovňu, kde bolo zmluvné poistenie motorového vozidla, ktoré spôsobilo škodu. S riešením tejto udalosti aktívne pomáhala Majka Janovcová Homolová a starosta obce Ivan Janovec. Zverejnili sme výzvu na predkladanie cenových ponúk na opravu altánku. Ponuku predložil jeden záujemca. Nemohli sme už dlhšie čakať a museli sme sa pustiť do opravy altánku. Postupne sa rozoberala konštrukcia strechy, zámková dlažba na stavbu nových pilierov a spojenie so základovými pätkami na nové železobetónové piliere. Tak sa urobila nanovo konštrukcia a po oprave a výmene drevených konštrukcií strechy a výmene latenia sa pomúrnice s krovom a strechou spojili s piliermi. Tak vznikla nová pevná konštrukcia altánku na železobetónových pilieroch spojených pevne so základom. Týmto spôsobom bola realizovaná oprava altánku.

Dňa 24.8.2019 sme zorganizovali oslavy 75. výročia SNP, pripravili vatru s občerstvením pre obyvateľov obce a návštevníkov. Drevo na vatru boli pripravovať Braňo Rýs a Ľubomír Sásik starší. Po drevo boli na V3Ske starosta Ivan Janovec, Braňo Čillík a Braňo Rýs. Vatru stavali Ľubo Sásik starší, Zdenko Sásik, Braňo Čillík, Ivan Janovec, Ivo Jasenský. Guľáš varili Zdenko Sásik s manželkou, Ľubo Sásik starší, Ivo Jasenský, akciu pomáhali pripravovať starosta obce Turecká spolu so starostom Motyčiek Marošom Lackom s manželkou Evkou, Braňo Čillík. Vybrali sme vonku protipovodňový vozík a hasičskú AVIU. Pri pomníku bol príhovor starostu obce a potom občerstvenie pre účastníkov osláv pri obecnom úrade. Pomáhali Majka Janovcová Homolová a Janka Šicová zo Vsetína. Večer sa zapálila vatra a nasledovalo premietanie povstaleckého filmu Pieseň o sivom holubovi. Túto oslavu sme zvládli vďaka ľuďom, ktorým záleží na tejto tradícií. Ďakujem všetkým, ktorých som spomenul a verím, že oslavy SNP 2020 zvládneme spoločne aj v tomto roku.

Spevnili sme plochu pri moste do kaplnky vysypaním hrubého štrku, kde parkovala hasičská AVIA - zabezpečil starosta obce

SS Elektrárne začali v auguste s ďalšou veľkou akciou v Tureckej a to výmenou stožiarov a vedenia vysokého napätia medzi Starými Horami a Tureckou. To si vyžadovalo časté výpadky elektriky v obci. Práce
pokračovali aj v septembri, pretože s helikoptérou nebolo možné lietať pre veterné počasie.

31. augusta sme sa zúčastnili futbalového turnaja v Dolnom Harmanci.

Elektrikári od pána Budovca nám urobili sponzorsky osvetlenie futbalového ihriska za Kultúrnym domom, pripojili rozvádzač a svetlá na stožiaroch, patrí im veľké ďakujeme Vám

Pri vstupe na zberné miesto na separovaný odpad v dolnej časti parkoviska sme osadili novú informačnú tabulu s informáciami o separovaní odpadu ako aj o termínoch odvozu odpadov. Neprehliadnite ju !!!!
Práce realizovali starosta Ivan Janovec, ktorý aj opravil a spevnil túto tabulu, pomáhali Braňo Čillík a Ľubo Funiak.

V septembri sme začali na tomto mieste zberu separovaného a komunálneho odpadu robiť svojpomocne ohradu s pletivom a bráničkou na kuka nádoby komunálneho odpadu. Tieto práce pomáhali aktívne robiť Braňo Čillík, Ľubo Funiak, Ľubomír Sásik starší, Oto Janovec, Zdenko Sásik, Ivo Jasenský a starosta obce Ivan Janovec. Spoločne sme zvládli túto prácu. Výsledkom je uzavretý priestor, kde sa nedostane zver a nebude rozťahovať odpad po celom parkovisku. Vnútri oplotenia je umiestnený aj plechový prístrešok na náradie a kuka nádoby so strieškou. Všetkým menovaným ďakujem. O tento priestor je potrebné sa pravidelne starať a udržiavať ho v čistote a poriadku.

Priebežne sme robili poriadok v hasični po elektrikárskych prácach.

Starosta obce opravoval naklonené nástenky na parkovisku, bolo potrebné ich spevniť aby nespadli na parkovisko a nebodaj niekoho nezranili

Bol najvyšší čas začať s úpravou priestoru novej Izby tradícií a osvety. Starosta natieral celú miestnosť 2x a robil všetky prípravné práce. Spoločne s jeho otcom Otom Janovcom postavili konštrukciu pódia, osadili divadelné kulisy, čistili a natierali podlahu olejom a pripravovali izbu na rozmiestnenie artefaktov

V izbe tradícií bolo potrebné realizovať aj elektroinštalačné práce, nové svetlá a zásuvky s čím nám pomohol pán Dobrovoľný so synom

Na obecnej chate pribudlo označenie s logom Obecnej chaty, okolo okien a dverí sa tmelili špáry tmelom, práce realizoval starosta obce

Starosta obce komplexne zrekonštruoval kaplnku Sv. Floriána pri Obecnom úrade, je potrebné ešte dokončiť dlažbu okolo kaplnky

Fakličky na obecný úrad na kúrenie na niekoľko rokov dopredu nám narúbal pán Oto Janovec, ďakujeme mu

Dňa 12. októbra 2019 sme naplánovali veľmi dôležitú aktivitu z pohľadu starostlivosti o životné prostredie v ktorom sa nachádzame. Pri turistike v okolí našej obce sme už dlhodobo pozorovali skládku odpadu na vrcholovej stanici bývalej sedačkovej lanovky Líške. Pri poslednej návšteve tohto miesta spoločne so starostom obce Motyčky sme konštatovali, že nemôžeme tolerovať viac tento stav. Nemôžeme sa už dlhšie pozerať na nečinnosť kompetentných a tak na základe zistení vlastníckych vzťahov tohto miesta a stavu, v akom sa dlhodobo Líška nachádza, sme sa rozhodli uskutočniť Veľkú Líščiu brigádu a upratať tento priestor. Je to hanba nášho regiónu v našom katastrálnom území obce Turecká, ktorú navštevuje dennodenne množstvo turistov. Na facebookovej stránke sme informovali o tejto aktivite. Rovnako informoval starosta obce o tomto zámere aj na zasadaní obecného zastupiteľstva, akcia bola propagovaná aj v regionálnych novinách MY. Brigády sa zúčastnilo dvanásť ľudí a je veľmi smutné, že z našej obce bol len starosta a pán Ľubomír Belaj, chatár od Koskov. Menej vždy znamená viac a tak stačilo aj týchto dvanásť ľudí na to, aby sme tam urobili poriadok. Boli to skvelí ľudia, odhodlaní pomôcť, bez jediného slova sme sa pustili do práce, ktorá nám išla od ruky. Touto cestou im úprimne ďakujem za ich aktívnu pomoc. Koľko múdrych rečí bolo a stále je okolo toho, statusov na sociálnych sieťach a pri tom stačilo tak málo, vyšlapať peši na Líšku s jednoduchým náradím a trochu rozhýbať svoje kosti. Urobiť niečo pre naše životné prostredie, aj keď to nie je de fakto náš majetok. Výsledok bol fantastický, skutky a fotografie po práci hovoria za všetko. Stretli sa pri tom úžasní ľudia, ktorí majú vzťah k tomuto miestu, majú vzťah k životnému prostrediu našej krásnej prírody v Národnom parku Veľká Fatra.
Ešte raz všetkým zúčastneným patrí moje poďakovanie a úcta. Zvlášť starostovi obce Motyčky, ktorý sa aj s rodinou zapojil do tejto Veľkej Líščej brigády.

Poďakovanie mu patrí dvojnásobné, aj jeho bratovi Ľubovi, pretože pomáhali starostovi Tureckej pri ďalšej robote, a to - nátere fasády domu u pani Janky Holbusovej. Stalo sa to vtedy, keď bola v Hornej Tureckej povodeň a starosta svojim autom v zápale záchrany situácie nechtiac zašpinil fasádu domu.
Veľká vďaka pán starosta Maroš Lacko, je to názorný príklad toho ako si majú starostovia navzájom pomáhať. Vysoko si vážim tejto pomoci.

V októbri sa uskutočnila kontrola vybavenia hasičskej techniky podľa kategórie do ktorej sme zaradení. Konštatovali, že máme dobré vybavenie, do konca máme aj viac vybavenia, ako je potrebné pre našu „ C“ kategóriu.

Vilo Čunderlík nám opravoval radlicu na HON e, bolo treba opraviť zvary. Ďakujeme mu, pomáhal aj starosta obce

Dodo Turčan opravil a pretesnil pistnice na HON e aby nepretekal olej, s výmenou pomáhali Milanovi Makovníkovi starosta Ivan Janovec, Ľubo Sásik starší, Ľubo Funiak aj Braňo Čillík

18. októbra 2019 sme sa pustili do ďalšej veľkej práce. Výmena kanalizácie a vodoinštalácie v Kultúrnom dome, na ktorú sa nám podarilo získať dotáciu z Ministerstva financií. Práce realizoval Peter Čillík. Bolo potrebné najskôr vybúrať podlahy, odviezť stavebnú suť, dostať sa k pôvodnému potrubiu a demontovať ho. Práce sa realizovali hlavne v časti sociálnych zariadení WC a šenku pri sále. Vodoinštalácia spočívala aj v novej vodovodnej prípojke a vodomernej šachty vonku za budovou Kultúrneho domu. Práce pokračovali novými podkladovými betónmi, izoláciami,novým kanalizačným potrubím a rozvodom vody v novom dispozičnom usporiadaní sociálnych zariadení. Práce boli ukončené 15. decembra 2019 vrátane nových sociálnych zariadení, obkladov a dlažieb v týchto priestoroch.

V Izbe tradícií sme osadili zrekonštruovanú sedačku bývalej lanovky. Je to nádherná originálna spomienka, ktorá nám bude po dlhé roky pripomínať kedysi fungujúcu lanovku v Tureckej. Každý, kto navštívi túto miestnosť si môže sadnúť na sedačku a pohojdať sa na nej.

Počasie bolo stále priaznivé, cez deň bolo stále na tento čas v októbri teplo. Starosta využil možnosť a očistil a natrel stĺpy rozhlasu v Hornej Tureckej Za Vodou, v Dolnej Tureckej pri ceste u Petrenkov a v záhrade oproti Petrenkov našou zelenou farbou.

22. októbra 2019 sme sa svojpomocne podujali na realizáciu ďalšej neodkladnej práce a to opravy a spevnenia cesty pri brehu potoka pri moste k Otovi Jasenskému v Dolnej Tureckej. Cesta, ktorá nám slúži ako vedľajšia obchádzka na podujatí Halušky sa prepadávala vplyvom podmývania vody potoka. Bola tam urobená drevená konštrukcia opory cesty, ktorá však už prehnila a neplnila funkciu. Bolo potrebné vyhĺbiť ryhu – výkop v dĺžke 10 metrov a realizovať spevnenie okraja cesty betónom a kari rohožami. Celú túto aktivitu schválilo obecné zastupiteľstvo a realizovalo sa z obecného rozpočtu. Práce koordinoval starosta obce Ivan Janovec, pomáhali Branislav Čillík a Ľubo Funiak. Tieto práce sme zvládli a na záver sme dali tento úsek cesty vysypať štrkom, aby sa ešte viac spevnil okraj cesty v tomto úseku.

Využili sme v ten deň stroj na výkopy a dali sme vykopať ryhu na uloženie káblov na osvetlenie zberného miesta separovaného odpadu v dolnej časti parkoviska ako aj káblu na pripravovaný kamerový systém tohto priestoru.
Osadili sme oceľový stĺp na konci výkopu, do ktorého sa priviedli káble a zasypal sa výkop. Takto máme pripravené technické zariadenia na zlepšenie a skvalitnenie nakladania s odpadmi a monitorovania priestoru, nakoľko sa tam nachádza majetok obce a nie je zabezpečený proti poškodeniu alebo krádeži. Pri týchto prácach pomáhali Braňo Čillík, Ľubo Funiak, Oto Janovec a starosta obce.

V minulom roku sa nám podarila realizovať ešte ďalšia dôležitá aktivita. A to oprava Kríža pri ceste u Koskov. Boli už poškodené maľby svätých obrazov ako aj samotného kríža, striešky, zábradlia a okolia. Bolo potrebné obnoviť maľby svätých, s čím nám pomohla Danielka Androvičová z Liptovského Mikuláša. Ostatné úpravy kríža a okolia, čistenie a nátery robili Oto Janovec, Jozefína Janovcová a starosta obce Ivan Janovec. Pani Jozefína Janovcová aj finančne podporila obnovu malieb ako aj opravu kaplnky u Koštialov. Ďakujeme

Ďalšie oddychové miesto skrášlila rodina Sásiková. Je to na konci dediny po ceste od Za hrbku do prava smerom do Ramžinej, pod Lúčkami, pri ceste, kde tečie vodička, je tam aj svätý obrázok. Bol tam Ľubo Sásik starší, Zdenko Sásik s rodinou zo Starých Hôr, Ivo Jasenský s rodinou. Je to nádherné miesto. Ďakujeme Vám

Pomaly ale isto sa blížila zima a bolo potrebné pripraviť vianočné osvetlenie stromu na parkovisku. Staré bolo už poškodené. Nové svetlá na strome vešal starosta Ivan Janovec, pomáhali mu Braňo Čillík a Ľubo Funiak. Stromček pri obecnom úrade aj do kultúrneho domu nám darovala rodina Zdenka Sásika zo Starých Hôr. Ďakujeme

V sobotu 7. decembra 2019 sme organizovali už tradičné oslavy Mikuláša pre 72 detí z rôznych kútov Slovenska. Atmosféra bola vynikajúca aj keď bolo málo snehu. Mikuláš a čerti spolu s anjelom tak, ako každý rok rozdali deťom všetky darčeky. Pre dospelých pripravil predvianočný punč Janči Turčan, pre detičky bol teplý čaj.

Opravu preliezačiek detského ihriska si zobral za svoje pred zimou pán Palo Marčan. Vyrobí nové drevené prvky, ktoré boli poškodené a na jar ich založíme. Ďakujeme vopred

Dňa 15. decembra 2019 sme sa stretli v kultúrnom dome s našimi jubilantami obce, ktorí sa v minulom roku dožili svojich životných jubileí. Stretnutie bolo spojené aj so staršími spoluobčanmi a hosťami pri príležitosti prezentácie novej IZBY TRADÍCIÍ A OSVETY obce Turecká.

Predmety do izby tradícií umiestňovali starosta Ivan Janovec, Oto Janovec a Braňo Čillík. Príjemná atmosféra stretnutia prevládala počas osláv a prezentácie v novej izbe tradícií sa stretlo a diskutovalo tridsať ľudí. Prezentáciu viedol starosta obce Ivan Janovec. Prítomní si pozreli priestory a všetko, čo sa nám podarilo získať a umiestniť do tejto izby z našej histórie obce. Na dlhé roky tam zostane a bude umiestnená naša história, tradície a predmety, ktoré boli súčasťou života predchádzajúcich generácií. Izbu budeme pravidelne navštevovať pri rôznych príležitostiach, dopĺňať predmety, ktoré nám poskytnú dobrovoľne ľudia, ktorým záleží na prezentácií našej minulosti pre nasledujúce generácie. Už dnes sa môžeme poďakovať ľuďom, ktorí nám poskytli predmety do izby tradícií, sú to:Hela Petrenková, Ivan Čillík zo Starých Hôr, Zdenko Sásik, Ľubomír Sásik, Svetlan Turčan, Milan Čillík, Jozefína Janovcová, Ivan Chladný, Mária Chladná, Peter Rusko, Jozef Kontúr, Oto Janovec, Martin Vajs, Maroš Lacko, Ľubomír Funiak, Ivan Janovec, Pavol Križan, Kamila Čunderlíková Ďakujeme Vám

V rámci osláv jubilantov sa nám podarilo dokončiť práce na nových sociálnych zariadeniach - WC v kultúrnom dome. Bolo však potrebné po stavebných prácach upratovať a čistiť priestory kultúrneho domu. Bola radosť robiť keď sa stretlo pri robote toľko ľudí: Zdenko Sásik, Ľubo Sásik starší, Oto Janovec, Braňo Čillík, Ľubo Funiak, Števka Sásiková, Margita Čillíková, Jozefína Janovcová, Elenka Makovníková, Margita Čillíková, Ľubka Homolová, Margita Jasenská, Viera Čunderlíková, Kamila Čunderlíková, Mária Chladná, Janka Holbusová, Eva Turčanová. Ďakujeme Vám

O našu kaplnku sa počas minulého roku starali Margita Čillíková a Janka Holbusová, kostolník Dominik Bízik. Poriadok vnútri kaplnky aj vonku udržujú Margita Jasenská, Jozefína Janovcová, Mária Chladná, Elena Homolová, Ľubka Kyncelová, Darina Čillíková, Viera Čunderlíková, Kamila Čunderlíková a ďalšie ženičky, na sv. omšiach čítajú Margita Čillíková, Blanka Čillíková, Mária Chladná. Všetkým ďakujeme

Dňa 28. decembra sme zorganizovali vianočný stolnotenisový turnaj v kultúrnom dome. Zúčastnili sa ho aj hráči zo Starých Hôr a Harmanca. Víťazom turnaja sa stal Miro Strmeň. Turnaj zorganizoval Braňo Čillík a starosta obce.

Obecnú stránku na našom webe dopĺňal počas roka Janko Púpala. Ďakujeme.

Administratívu obce vedie Eva Turčanová. Zapája sa aj do organizácie podujatí v obci, za čo jej týmto ďakujem.

Poďakovanie patrí aj tým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sa aktívne zapájajú do života v obci, pomáhajú pri rôznych udalostiach a organizovaných kultúrnych či športových akciách.

Možno som nespomenul všetko, čo sa nám minulý rok podarilo urobiť. Preto ďakujem všetkým tým obyvateľom obce, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli v minulom roku v obci pri rôznych aktivitách. Som si vedomý, že aj keď sa nám podarilo realizovať množstvo úloh, stále máme čo dokončovať a v čom pokračovať. Nedá sa urobiť všetko naraz a hneď, ako by si niekto myslel. Mnohokrát chýbajú finančné prostriedky, ako aj ľudský faktor. Všetko má svoj čas a tak aj úlohy, ktoré ešte máme pred sebou, sa budeme snažiť v tomto roku posunúť vpred a dokončiť. Niektoré úlohy len začneme a budúcnosť ukáže, ako sa nám bude dariť pri ich napredovaní a realizácií.

Spomeniem teda úlohy, do ktorých by sme sa tento rok 2020 chceli pustiť:

 • 18. januára zorganizujeme už 4. ročník Obecného plesu v Kultúrnom dome, srdečne Vás pozývame
 • Podľa snehových podmienok pomôžeme pri organizovaní 45. ročníka Krňačkových pretekov o Cenu Krížnej - 8. 2. 2020
 • Stretnutie rodákov Tureckej – 1. ročník Kultúrny dom –máj-jún
 • Pripravíme a zorganizujeme 26.ročník súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek – Halušky FEST Turecká 17. a 18. júla 2020
 • Pokračujeme v terénnych prácach na ihrisku za kultúrnym domom, ozvučenie ihriska, poriadok za ihriskom
 • Uhliarsky chodník Pod Dingom – pokračovanie v prácach, úprava chodníka a priestoru miliera, info tabule
 • Výmena hygienických zariadení na obecnej chate, sprcha, dlažby, obklady, kuchynka, voda, odpady
 • Maľovaná Turecká – nátery konštrukcií a prvkov na verejných priestranstvách a majetku obce
 • Náter strechy a vonkajšieho dreva na obecnej chate, šindel strieška
 • Náter strechy na sušni Požiarna zbrojnica
 • Náter stĺpov verejného rozhlasu
 • Náter drevenej konštrukcie mostu popod Vršok
 • Náter zábradlia na mostoch, hydranty
 • Maľovanie a nátery vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice a obecného úradu
 • Osvetlenie priestoru na separovaný zber odpadu v dolnej časti parkoviska, kamerový systém priestoru
 • Zvýšenie počtu nádob na separovaný zber, plasty
 • Izba tradícií obce v Kultúrnom dome, stretnutia a doplnenie predmetov
 • Úprava schodov a vstupu do kultúrneho domu
 • Čistá Turecká – čistenie potoka, kosenie, separovanie odpadu
 • Verejné osvetlenie, pokračovanie vo výmene nových led svietidiel
 • Úprava cesty na Salášky, vyčistenie krajnice
 • Dokončenie opravy kaplnky U Koštialov
 • Vypilovanie konárov popri ceste, Boboty, Salašky
 • Spevnenie podkladu – separovaný odpad pri autobusovej zastávke v Hornej Tureckej, dokončenie dlažby, zadná stena
 • Praga V3S – oprava rámu a kabíny, čistenie, nátery
 • Príprava projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia strechy a prístavba kultúrneho domu, statický posudok, energetický audit, parkovacia plocha pri kultúrnom dome
 • Projekt dopravného značenia v obci
 • Oprava omietky a fasády starej hasične, náter strechy
 • Zateplenie stropu požiarnej zbrojnice – Obecný úrad, kazetový strop
 • Príprava na rekonštrukciu vykurovania Požiarnej zbrojnice
 • Oprava obecnej miešačky
 • Oprava a údržba požiarneho auta AVIA, nátery karosérie, striekanie
 • Oprava plávajúceho čerpadla z Avie
 • Autobusová zastávka – Centrum – Pri Kríži, rekonštrukcia, príprava
 • Terénne úpravy – parkovisko – priestor na amfiteáter
 • Spevnenie a úprava miestnych komunikácií v rámci možností obce
 • Detské ihrisko – oprava preliezačky, doplnenie pružinových prvkov
 • Futbalový turnaj – ihrisko za kultúrnym domom
 • Oslavy SNP v obci s vatrou 29.8.2020 Centrum, pomník SNP
 • Oslavy Mikuláša pre deti 5.12.2020 Zvonica pri Obecnom úrade
 • Oslavy jubilantov a starších spoluobčanov obce -13.12.2020
 • Stolnotenisový turnaj 28.12.2020 Kultúrny dom
 • Kultúrne a športové podujatia spoločne s obcou Motyčky

Spomenul som množstvo úloh, vízií, plány, ktoré by sme chceli v obci do budúcna realizovať. Budeme sa snažiť urobiť, čo bude v našich silách. Mnohé z nich sú dlhodobé úlohy, ktoré nebude možné v tomto roku dokončiť.
Rok 2019 sme ukončili s počtom obyvateľov 152. Rozlúčili sme sa s jedným obyvateľom obce.

Dovoľte mi záverom úprimne poďakovať sa za spoluprácu Vám všetkým, ktorí ste boli počas uplynulého obdobia aktívni a nápomocní obci v rámci svojich možností.
Prajem Vám všetkým v Novom roku mnoho zdravia, lásky, trpezlivosti, pochopenia, vzájomnej tolerancie, pracovných a osobných úspechov. Prajme si spoločne, aby tento rok bol výnimočnejším a krajším ako predchádzajúci.

Ďakujem Vám za pozornosť

Ivan Janovec, starosta obce Turecká 1.1.2020