Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2019

Staršie články » 2019 » Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2019

Vážení a milí spoluobčania, návštevníci obce, priatelia!

Prežívame prvé hodiny a dni Nového roku 2019. Len pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli Vianočné sviatky plné darčekov, pohody a radosti. Niektorí sa tešili z narodenia dieťaťa do rodiny, niektorí z nás určite spomínali na svojich najbližších, ktorí už, žiaľ nie sú medzi nami. Aj to prináša život, ktorý každodenne spoločne prežívame.

Dospelí vidia zmysel Vianoc hlavne v tom, že sa na chvíľu zastaví hektický predvianočný čas, že sa celá rodina stretne okolo sviatočného stola, keď budú môcť zabudnúť na svoje problémy a každodenné starosti a užívať si príjemnú atmosféru týchto sviatkov. Vianočné sviatky však rýchlo pominú a nám sa pred očami otvára list nového kalendára Nového roku.

Ako vždy, je to čas prehodnotiť predchádzajúci rok, ktorý je nenávratne za nami a postaviť si nové ciele. Tak by to malo byť aj v našich životoch, rodinách, spoločenstve a rovnako aj v našej obci Turecká. Aj v minulom roku som v novoročnom príhovore prehodnocoval, čo sa nám v predchádzajúcom roku podarilo a spomenul som zároveň, čo by sme chceli v Novom roku dosiahnuť. Prichodí nám opäť táto chvíľa. Spomeniem teda, čo sa nám v podarilo realizovať minulý rok a kto nám najviac podal pomocnú ruku.

V januári sme pokračovali v organizovaní 2. ročníku Turečianskeho plesu tradične bez viazaniek a rób v našom Kultúrnom dome. Aj napriek menšej účasti atmosféra plesu bola vynikajúca.

Priebežne sme sa snažili vlastnými prostriedkami a silami realizovať zimnú údržbu ciest našim Honom. Údržbu zabezpečovali Milan Makovník st. a Rudo Čigáš, za čo im touto cestou ďakujem.

Aj minulý rok sa tradíciu Krňačkových pretekov v Tureckej podarilo zorganizovať. Napadlo dosť snehu a tak bolo možné 10. februára v cieli na Saláškach privítať množstvo divákov a tých najlepších pretekárov. Stredisko SKI Turecká stále nefunguje a tak sme si prípravu trate a priestoru cieľa upravili v rámci našich možností. Nakoľko ani my nemáme potrebnú techniku, ratraky či skúter, zvládnuť túto úlohu je veľmi náročné. Aj napriek tomu sme ma pretekoch mali aj zahraničných účastníkov a 43. ročník o Cenu Krížnej a 10. ročník Majstrovstiev Slovenska v Krňačkových pretekoch zvládli hlavne vďaka obci a dobrovoľným členom Občianskeho združenia Krňačky Turecká ako aj partnerom, ktorí nám pomohli či už materiálne alebo aj finančne. Potrebovali sme získať v rámci možností čo najväčšiu podporu na zabezpečenie techniky na úpravu trate a samotné preteky, ktorú tak potrebujeme.

V našej prvej žiadosti vo výzve na Ministerstvo vnútra na opravu požiarnych zbrojníc sme žiaľ neboli úspešní. Nestrácali sme však nádej, nakoľko následne bola vyhlásená ďalšia výzva. Dali sme vypracovať potrebnú projektovú dokumentáciu a napísali žiadosť na novo. Významne nám s touto aktivitou pomohol poslanec OZ Stanislav Jasenský a administratívne Eva Turčanová. Starosta obce zabezpečil na MV potrebnú koordináciu žiadosti. Ide o rekonštrukciu starej budovy požiarnej zbrojnice ako aj novej, kde sídli Obecný úrad. Výsledkom nášho snaženia je úspešný projekt, kde sme získali na uvedené aktivity pre obec dotáciu vo výške 30 000 Eur.

Napísali sme ďalšie žiadosti o dotáciu z BBSK na podporu podujatia Halušky Turecká a žiadosť na Lesy š.p. na opravu miestnych komunikácií. Pri obidvoch žiadostiach sme boli úspešní.

Tak ako každý rok po zimnom období bolo potrebné pozametať štrk z miestnej komunikácie. Ďakujem aktívnym spoluobčanom, ktorí pravidelne plnia túto úlohu. Tento materiál používame znovu na posyp komunikácií, keď je to potrebné v ďalšom období.

Aj v minulom roku sme pokračovali vo výmene a oprave verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. Inštalovali sme na dvoch úsekoch nové vedenie rozhlasu v Hornej Tureckej ako aj nové reproduktory, aby oznamy počuli aj na miestach, kde doteraz nebolo dobre počuť. Rovnako verejné osvetlenie prechádza postupne výmenou nových LED žiaroviek a svetiel. Uvedenú aktivitu financujeme z vlastných zdrojov obce.

Po zimnej údržbe ciest na jar, tak, ako každý rok, ostali na ceste miestami výmole, ktoré bolo potrebné zaplátať. Starosta obce ich zaplátal asfaltovou zmesou za studena, ktorú nám poskytol starosta obce Motyčky. V mnohých aktivitách nám bol starosta Motyčiek Maroš Lacko nápomocný, za čo mu týmto ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

S príspevkom Lesov SR. š.p. sme opravili výtlky cesty na Salášky.

Opravovali sme aj vedľajšie miestne komunikácie. Spevňovali sme cestu pri potoku od mostu ku Kaplnke smerom na Čillíky v Dolnej Tureckej.

Postupne sme už robili prípravy na naše najväčšie podujatie v obci – Halušky FEST. Terénnymi úpravami priestoru na pódium a sedenie pre návštevníkov oproti parkovisku sme zlepšili dané podmienky. Vykopanú zeminu sme použili na spevnenie a rozšírenie nájazdu z hlavnej cesty do Koskov v Dolnej Tureckej. Plochu sme následne zatrávnili.

Starosta obce opravil pôvodné rozbité bočné schody na pódium z parkoviska z nových palisád. Ďalší poslanci OZ a občania sa pričinili o nové drevené schody a lavice v priestore na varenie halušiek. Bolo potrebné zabezpečiť drevené klátiky na lavice, s čím nám aktívne pomohol Branislav Rýs.

Mesiac apríl 2018 bol mimoriadne teplý. Slnko hrialo a všetko rozkvitalo. Robili sme jarné upratovanie okolo obecného úradu, kultúrneho domu, v priestore separovaného zberu odpadu na parkovisku. S týmito aktivitami nám výdatne pomáhajú aktivační pracovníci obce Ľubomír Funiak a Branislav Čillík. Boli nápomocní pri mnohých prácach, ktoré sme minulý rok urobili a zaslúžia si veľký rešpekt a poďakovanie. Svojim prístupom a aktívnou prácou minulý rok výrazným spôsobom pomohli obci pri ťažkých prácach a náročných úlohách. Nie rečami, ale rukami, svojou prácou pomohli s mnohými úlohami častokrát aj nad rámec ich povinností, keď som ich o to požiadal. Ešte raz im za to veľmi ďakujem a vysoko si to vážim.

Pustili sme sa do pokračovania opravy nášho nákladného auta Pragy V3S. Bolo potrebné dokončiť očistenie a náter rámu a kabíny, premazanie čapov, výmenu olejov a filtrov, prípravu na upevnenie novej podlahy korby, výmenu a očistenie kolies a pneumatík. Rozobrali sme bočnice a korbu z druhej V3Sky, očistili sme ich a natreli. Použijú sa na novú V3S ku. S montážou novej korby nám pomohol Svetlan Turčan. Všetky ostatné práce sme robili svojpomocne sami - starosta obce Ivan Janovec, Ľubo Funiak, Braňo Čillík, Janovec Oto. Dokončená oprava V3S-ky bola v auguste 2018. Opravu sme financovali z vlastných zdrojov obce.

V máji sme sa zúčastnili na oslavách oslobodenia obcí na Královej studni spoločne s SPB Harmanec.

Pravidelne od začiatku jari sme sa starali o ihrisko za kultúrnym domom. Starosta obce pravidelne kosil a upravoval trávnik. Pokračovali sme v ďalších prácach. Bolo potrebné zváranie konštrukcie vo výške, osadenie a montáž závesného lana na siete vo výške. Bola to veľmi náročná úloha, ktorú sme potrebovali zvládnuť. Starosta obce zabezpečil prenosné lešenia, z ktorých sme realizovali tieto úlohy. Bolo potrebné osadiť pletivo na už pozvárané a natreté konštrukcie. S týmito prácami nám pomohol Miroslav Frátrik st., Peter Čunderlík, Ľubomír Sásik ml., Milan Cisárik, Braňo Rýs, Majo Štubňa, Braňo Čillík, Ľubo Funiak. Tieto úlohy sme čiastočne zvládli do Halušiek, no bolo potrebné po Haluškách ešte viac zabrať, aby sme ihrisko ako tak dokončili a v auguste mohli zorganizovať futbalový turnaj.

Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu na opravu mostu a konštrukcie strechy mostu Popod Vršok. Na základe projektu sme objednali narezanie potrebného reziva. Rezivo nám doviezli a je pripravené na montáž konštrukcie strechy v tomto roku hneď v jarných mesiacoch. Bude to jedna z prvých úloh v tomto roku, ktorú budeme realizovať.

Začali sme aj s vytvorením spevnenej plochy pod separované nádoby pri otočke autobusu v Hornej Tureckej. Máme pripravenú plochu a podklad zo štrku, obrubníky a zámkovú dlažbu. Je potrebné dokončiť túto plochu osadením obrubníkov a položením zámkovej dlažby. Túto úlohu máme rovnako naplánovanú v skorých jarných dňoch.

Dňa 26.5.2018 sa v Tureckej uskutočnil ďalší ročník pretekov Krížna Krížom Krážom. Je to už veľmi známe podujatie, ktoré organizuje OZ Krížna Krížom Krážom v našej obci. Zúčastňuje sa ho množstvo športovcov aj zo zahraničia. Súťažili aj deti, pri čom v tejto disciplíne bol najrýchlejší náš obyvateľ obce Turecká Oliver Štroffek. Pri peknom počasí sa súťaž sústredila v našom Kultúrnom dome a ihrisku, beh mal dlhé trasy na Krížnu a okolité masívy Veľkej Fatry.

Vďaka nášmu partnerovi obce spoločnosti IBV STAVIVO Banská Bystrica, ktorý nám sponzorsky poskytol materiál na opravu schodov do Kultúrneho domu sme sa mohli pustiť do nutnej opravy. Vstupné vonkajšie schody boli už veľmi zničené a dopraskané. Vyžadovali si bezodkladnú opravu. Očistili sme tak pôvodné schody, ktoré kedysi viedli do tejto budovy a na ich pôvodných základoch sme urobili nové betónové schody. Zároveň sme vytvorili plochu na bezbariérový vstup do budovy z hornej strany budovy na pôvodnom pôdoryse schodov. Bola to ťažká a namáhavá práca. Najviac bol aktívny starosta obce, pomáhali Braňo Čillík, Ľubo Funiak, Oto Janovec, Jozefína Janovcová a Lubomír Sásik st. Ivan Makovník nám zváral potrebné bezpečnostné zábradlie. Bolo potrebné aj vymeniť pôvodné drevené okná vo vstupnej chodbe. Vymenili sme ich za novú konštrukciu vstupných dverí s oknami, ktorú nám vyrobila spoločnosť SLOVAKTUÁL s výraznou zľavou ako Hlavný partner na Halušky. Tým sme vytvorili zároveň ďalší nový vstup do budovy Kultúrneho domu, ktorým je možné vojsť aj pre ľudí na vozíčku. Tento rok bude potrebné ešte dokončiť povrchovú úpravu schodov, osvetlenie a spevniť plochu na nájazd z hornej strany.

Starosta obce žiadal od MV SR v predchádzajúcom období pre obec pridelenie protipovodňového vozíka. Vozík obsahuje všetky potrebné zariadenia v prípade povodne alebo aj požiaru, či iných záchranných prác. Naša žiadosť bola úspešná a tak dňa 14. 6.2018 sme boli s hasičom Vilom Čunderlíkom prevziať v Banskej Bystrici pridelený protipovodňový vozík. Odovzdávala nám ho nová pani ministerka vnútra Denisa Saková, primátor Banskej Bystrice Ján Nosko a prezident Hasičského a záchranného zboru SR p. Alexander Nejedlý. Sme veľmi radi a ďakujeme, že nám bola pridelená táto technika.

Postupne sa blížil termín Halušiek a tak sme sa sústredili na prípravy podujatia. Zabezpečovali sme potrebné služby, program, ľudí, partnerov podujatia, ceny pre súťažiacich, suroviny. Priebežne sme dokončovali začaté práce. Starosta pracoval každý deň od skorého rána aj cez víkendy, aby bolo všetko pripravené. Priebežne sme robili schody do kultúrneho domu, ihrisko, V3Sku, schody na parkovisku, pripravovali drevo pre súťažiacich na varenie halušiek, lavice. Krčmár Mako keď videl, že starosta nepretržite pracuje aj v sobotu - doniesol mi ku robote na schodoch pri Kultúrnom dome zo Starohorky v jednu sobotu parádny obed - Bryndzové Halušky s držkovou polievkou, ďakujem, Mako. Aj suseda Aďka Nestlerová ponúkla koláčik a kávu, ďakujem Vám, vysoko som si to cenil.

Halušky prebehli v termíne 13. a 14. júla 2018 ku spokojnosti takmer všetkých návštevníkov. Počasie nám vyšlo, nepršalo, iba jedna malá dažďová prehánka. Určite v piatok sme očakávali väčšiu návštevnosť na vystúpenie Kollárovcov, škoda, že to nevyšlo. Ale sobota to aspoň čiastočne vynahradila a boli sme radi, že na súťaž vo varení a jedení halušiek a sobotný program prišlo dosť návštevníkov. Po prvý krát som sa zúčastnil súťaže v degustačnej komisií a mal som možnosť degustovať všetky halušky, ktoré súťažiaci navarili. Boli naozaj vynikajúce. Zvíťazili nakoniec domáce družstvo z Tureckej, takže trofej z 24. ročníka súťaže ostala doma. Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri organizácií Halušiek, partnerom podujatia, bez ktorých by nebolo možné realizovať také náročné podujatie.

Starosta obce urobil nové schody zo záhradných tvárnic pred Krížom.

Požiarnu AVIU sme zaviezli k Vilovi Čundrelíkovi domov. Podujal sa, že opraví hasičskú Aviu doma vo voľnom čase. Bolo potrebné rozobrať kolesá, obloženia, opraviť brzdy, vymeniť oleje a urobiť údržbu vozidla. Všetko sa podarilo urobiť, pomáhal aj Peter Čunderlík a ďalší. Veľká vďaka patrí Vilovi Čunderlíkovi za jeho obetavosť a prácu na oprave Avií. Za svoju prácu nežiadal žiadnu odmenu. Avia je v poriadku. Tento rok bude potrebné ešte urobiť nátery požiarneho auta.

Po Haluškách sme sa intenzívne pustili do pokračovania prác na ihrisku. Kopali sme výkop na tribúnu, kde budú umiestnené lavice. Narazili sme na tvrdé skaly, ktoré bolo treba búrať búracími kladivami. Pripravovali sme konštrukciu na zavesenie sietí. Osadili sme vo vrchu lano, na ktoré sme na karabinky zavesili nové siete dodané na mieru. Bola to veľmi náročná práca, ale zvládli sme to. Pri týchto prácach pomáhali Lubomír Funiak, Braňo Čillík a starosta Ivan Janovec. Robili sme ešte terénne úpravy za ihriskom na sedenie a lavice. Starosta obce očistil a natrel malé bránky na futbal a turnaj sa mohol začať.

Dňa 18. augusta sme zorganizovali po prvý krát po dlhom čase prvý neoficiálny futbalový turnaj na novom ihrisku- Marakane za Kultúrnym domom. Bolo šesť mužstiev, dve z Tureckej, Motyčky, Dolný Harmanec, Staré Hory a jedno družstvo z Banskej Bystrice Dream Team. Zvíťazilo družstvo zo Starých Hôr. Počasie bolo vynikajúce, slnečno, Maroš Dudík nám navaril perfektný guláš, akcia vyšla nad očakávanie. Na turnaji sme hrali v nových dresoch Tureckej. Aj v tomto roku plánujeme pokračovať v organizovaní turnaja.

Dňa 28.8. 2018 sme pripravovali oslavy SNP. Tradične sme stavali vatru na parkovisku. Tento rok bola trochu menšia, ale veľmi pekná. Pomáhali Braňo Rýs, Braňo Čillík, Ľubo Funiak, Marian Jasenský, Peter Čunderlík, Ľubo Sásik starší, Jan Turčan, Zdenko Sásik a ďalší. Janovec Oto nám opravil skladacie altánky, nakoľko boli používaním poškodené. Pri vatre sme podávali ľuďom guľáš a pivo zdarma. Oslavy SNP sme si pripomenuli aj pri pomníku pri Kultúrnom dome. Počasie sa nám vydarilo, bolo slnečno a teplo. Všetkým, ktorí pomáhali na príprave a oslavách ďakujem.

Zimnú údržbu ciest v obci robíme HONom, ktorý je už náš. Splácali sme ho mesačne obci Motyčky tri roky. Chcem sa poďakovať obci Motyčky a starostovi Marošovi Lackovi za to, že pre nás urobili v roku 2015 túto možnosť splátok ako aj jeho ústretovosť pri platbách. Stroj pravidelne servisujeme vlastnými možnosťami. Minulý rok bolo potrebné opraviť a pozvárať radlicu, kúpiť novú batériu, opraviť svetlá, ako aj ďalšie potrebné opravy. Priebežne práce robil Milan Makovník starší a Starosta obce Ivan Janovec, ktorý očistil a natrel kolesá, konštrukciu otoču, radlicu a časť šasi základnou a vrchnou žltou farbou.

V mesiaci september sme čistili potok od všetkého možného čo v potoku nemá čo robiť. Stále sa nevieme poučiť, že do potoka nepatrí pokosená tráva, plastové obaly alebo iné veci, ktoré sa dajú vytriediť. Pravidelne sme robili v dolnej časti parkoviska zber kovového odpadu, stavebného odpadu ako aj veľkoobjemového domového odpadu. Separovaný zber sa pravidelne triedi a odváža zberovou spoločnosťou. S týmito úlohami nám aktívne pomáhajú aktivační pracovníci Ľubomír Funiak a Braňo Čillík. V týchto aktivitách budeme intenzívne pokračovať aj v tomto roku.

Pravidelne sa staráme o detské ihrisko, kontrolujeme technický stav konštrukcie preliezky, ako aj kosíme trávu okolo ihriska.

Kosenie v obci zabezpečovali aktivační pracovníci Ľubomír Funiak, Braňo Čillík a ďalší spoluobčania.
V septembri a októbri už každoročne podľa počasia pokračujeme v prácach na Uhliarskom chodníku Pod Dingom. Tento rok sme dokončili úpravu priestoru budúceho miliera osadením pútača s tabuľou a uložením skál okolo vysokého pňa pri milieri. Vyčistili a vyhrabličkovali sme celý chodník. Na jar bude potrebné prepíliť spadnuté stromy a miestami rozšíriť chodník. Pri týchto prácach najviac pomáhali Braňo ˇCillík, Ľubomír Funiak, starosta Ivan Janovec, Janko Púpala aj Dušan Mikloš spod Dingu.

V stredisku SKI Turecká začal nájomca Adrian Vajo v auguste 2018 s aktivitami, ako kosenie zjazdovky a menšie opravy majetku. Pravdepodobne začali niečo robiť, nakoľko starosta obce napísal do SKI Turecká list, a bol tam aj osobne, kde sa pýtal, ako mienia ďalej nakladať s majetkom SKI, čo plánujú robiť so strediskom. Doposiaľ som nedostal od nich žiadnu odpoveď. Je to veľká škoda, že to nefunguje. Bolo by to určite prínosom pre obec. Kopec aj napriek tomu navštevuje množstvo turistov a v zime množstvo skialpinistov.

Na Pobožnosť 7. októbra 2018 sme zorganizovali po dlhých rokoch futbalový zápas SLOBODNÍ- ŹENATÍ Turecká na Marakane za Kultúrnym domom. Zvíťazili ženatí 4:3.

Do kultúrneho domu sme namiesto kovových nájazdových lyžín na bezbariérový vstup vyrobili oceľový rám a osadili kovové protišmykové rošty pre lepší nájazd z cesty aj v zime. Túto aktivitu realizoval starosta obce Ivan Janovec, Oto Janovec, Branislav Čillík a Ĺubomír Funiak.

Čas neúprosne beží a štvorročné volebné obdobie v samospráve sa chýlilo ku koncu. Nové komunálne voľby sa uskutočnili 11. novembra 2018. Za starostu kandidoval len jeden kandidát, doterajší starosta Ivan Janovec. Poslanci si podali kandidátne listiny šiesti. Vo voľbách bolo zvolení Branislav Rýs, Ján Turčan, Milan Cisárik, Stanislav Jasenský a Mária Janovcová Homolová. Všetkým prajem mnoho úspechov a elánu v práci na nasledujúce volebné obdobie. Obyvateľom obce, ktorí mi dali svoj hlas v týchto voľbách srdečne ďakujem.

V susednej obci Staré Hory došlo ku zmene starostu. Novým starostom sa stal Marian Gajdoš. Na Motyčkách bol zvolený staronový starosta Maroš Lacko.

O obecnú chatu na Saláškach sa pravidelne staral starosta Ivan Janovec a Jozefína Janovcová.

Internetovú stránku obce www.obecturecka.sk nám bezplatne spravuje Janko Pupala, za čo mu srdečne ďakujeme. V budúcnosti ju musíme častejšie aktualizovať.

Ani necelý týždeň po voľbách 15.11.2018 sa v našej Turečianskej ulici na Starých Horách - ako ju my voláme, začali uskutočňovať práce na rekonštrukcií cesty zo Starých Hôr do Tureckej. Je to úsek dlhý 1,2 km od Kaplnky Sv Anny po Malú Tureckú U Samovej. Tento úsek cesty bol dlhodobo v zlom technickom stave, cesta bola mnohokrát plátaná s pozdlžnymi aj priečnymi trhlinami a veľkými nerovnosťami. Starosta obce Turecká Ivan Janovec preto žiadal vlastníka komunikácie úrad BBSK o rekonštrukciu a nový asfaltový koberec. Nebolo vôbec jednoduché dosiahnúť, aby boli práce realizované ešte tento rok. Problém bol dostať tento úsek do Registra investícií opráv ciest III. triedy BBSK pre rok 2018. Nakoniec sa to podarilo a správa, ktorú som dostal na konci októbra, že sa bude realizovať aj tento úsek, v novembri, bola veľmi pozitívna. Potom sme už potrebovali len aby vydržalo počasie, čo nám nakoniec vyšlo. Úsek cesty v ulici aj čiastočne frézovali a frézing vybavil starosta obce pre Tureckú aj pre kolegu z Motyčiek. Použijeme ho na opravu cesty na Saláškach - od jazera k obecnej chate. Túto aktivitu budeme realizovať v tomto roku, keď bude teplé počasie. Hodnota diela je viac, ako 100 000 Eur, pričom našu obec to nestálo žiadne financie. Táto aktivita bola jednou z najväčších úspechov za posledné obdobie, ktoré sme dosiahli v prospech všetkých obyvateľov a návštevníkov Tureckej ako aj Starých Hôr. Je to naša spoločná vizitka. Zastávam názor, že kvalitná cesta je jeden z veľmi dôležitých faktorov nášho verejného života.

Tak ako každý rok aj tento sme pripravili pre detičky Oslavy Mikuláša. Uskutočnili sa 8.12.2018 pri zvonici pri Obecnom úrade. Mali sme 69 detí z rôznych kútov Slovenska, Mikuláš a čerti s anjelom mali čo robiť, pokiaľ odovzdali všetky balíčky. Podujatie a darčeky pripravuje Eva Turčanová, chutný predvianočný punč navaril doma Janči Turčan, za čo im ďakujeme. Pomáhali aj ďalší, Braňo Rýs, Majka Janovcová Homolová, Braňo Čillík, Ľubo Funiak, Ľubo Sásik st. a starosta obce Ivan Janovec. Podujatie podporili Marian Golis,. Eva Venclíková, Peter Dobrovodský, krčmár MAKO a starosta obce Motyčky Maroš Lacko. Všetkým ďakujeme.

Týždeň na to sme mali v kultúrnom dome ďalšie významné stretnutie s našimi jubilantami obce a staršími spoluobčanmi. Príjemné stretnutie obohatilo vystúpenie Ivana Makovníka krásnym spevom a hrou na harmoniku, gajdy a fujaru. Starosta Ivan Janovec pustil všetkým film o Tureckej, ktorý sa vysielal minulý rok v novembri na RTVS2 v rámci programov Encyklopédia slovenských obcí. Je to veľmi pekný a zaujímavý dokument a propagácia obce. Má veľkú výpovednú hodnotu. Starosta ešte prezentoval video z neba ponad obec, pod názvom V Tureckej pod Krížnou so spevom folklórnej skupiny Fujarôčka moja zo Zvolena. Je to rovnako pekný dokument, ktorý nám ukazuje obec z vtáčej perspektívy so spevom a hrou na fujarové nástroje v podaní folklórnej skupiny. Tento dokument vznikol v septembri 2018.

Starosta obce pripravuje v kultúrnom dome ďalšiu aktivitu a to zriadenie Izby tradícií a osvety. V priestore oddelenom od sály bude možné zriadiť izbu tradícií, kde sa z historických predmetov, ktoré máme k dispozícií a ktoré nám poskytnú obyvatelia obce zriadi výstava týchto artefaktov. Je veľmi dôležité zachovanie pôvodných zvykov a predmetov, ktoré kedysi slúžili pre každodenný život obyvateľov a návštevníkov obce. Do tejto izby môžu obyvatelia obce dobrovoľne prispieť svojimi predmetmi, fotografiami, obrazmi či inými hodnotnými starožitnosťami pre zachovanie tradícií a histórie obce. Bude však potrebné do budúcna investovať do výmeny okien v miestnosti a zlepšenia vykurovania v miestnosti, osvetlenie, maliarske práce atď.

V decembri 2018 poľovníci zabezpečili repu pre zver, aby mali zásobu na zimu. Nakoľko napadol sneh, kamión s repou sa do Tureckej dostal len s pomocou posýpača RSC. Repu sme pomohli naložiť na nákladné auto našim Honom a vyviezli na Salášky. Vyhladovená zver si tak môže vychutnávať repu
celú zimu, resp. pokiaľ im to vydrží. Zver sa už dostávala až do dediny a robili škody v súkromných záhradách.

To najdôležitejšie však prišlo v druhej polovici decembra, keď nám z Okresného úradu, Katastrálneho odboru prišlo oznámenie, že pozemky, ktoré sme žiadali od štátu – Slovenského pozemkového fondu prešli do vlastníctva obce Turecká. Bola to veľmi náročná a dlhodobá úloha. Trvalo to niekoľko rokov, pokiaľ sa nám táto žiadosť podarila vybaviť. Museli sme v určitých prípadoch veľmi komplikovane a ťažko dokazovať, že tieto pozemky sú pod stavbami, ktoré slúžia obci, resp. v minulosti boli využívané pre obec na verejnoprospešné účely. No na koniec sa to podarilo. A tak kľúčové pozemky v obci ako sú parkovisko, kopec oproti parkovisku, pod autobusovou zastávkou, uhliarsky chodník na ceste Pod Dingom, cesta k Otovi Jasenskému smerom na Čillíky, pozemky pod prírodným zdrojom vody na Čillíkoch, či pozemok pod prírodným zdrojom vody pri Bízikov, sú už v zmysle zákona o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce definitívne majetkom obce Turecká. Nadobudli sme týmto náš veľký spoločný majetok, ktorý budeme využívať a nakladať s ním v prospech všetkých obyvateľov obce Turecká, nie však jednotlivcov.

V krátkej budúcnosti pripravím na rokovanie Obecných zastupiteľstiev postupne zoznam obecných pozemkov, ktoré vlastníme a prehodnotíme každý pozemok z pohľadu jeho využívania. V mnohých prípadoch ich využívajú obyvatelia obce na osobné účely a v mnohých prípadoch za účelom bez povolenia obce. Budem trvať na tom, aby obyvatelia obce, ktorí využívajú obecné pozemky na svoje vlastné účely, oznámili túto skutočnosť a požiadali obec o povolenie užívania nehnuteľností. Na využívanie nehnuteľností obce sme na poslednom zasadaní OZ schválili VZN o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Turecká, kde sú uvedené ustanovenia, podľa ktorých by sme sa mali riadiť.

Na poslednom rokovaní OZ sme zároveň schválili VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady, ktoré sa v niektorých prípadoch zvýšili. Nakoľko sa tieto poplatky už dlhšie obdobie nezvyšovali, pristúpili sme k navýšeniu a zmene poplatku za komunálne odpady na paušálny poplatok za osobu a rok - rovnaký pre každého obyvateľa obce či vlastníka nehnuteľností.

V posledné decembrové dni po Vianočných sviatkoch sme ešte zorganizovali ping-pongový turnaj v Kultúrnom dome.

Rok ubehol pomerne rýchlo. Sami iste uznáte, že to, čo sa nám podarilo urobiť v obci v roku 2018 je veľký kus roboty a snahy. Snahy už spomínaných ľudí, ktorým záleží na spoločných hodnotách a ktorý nie rečami ale svojim pozitívnym prístupom a vlastnými rukami, našli si voľný čas a ochotu pomôcť obci. Preto takýto zoznam, preto takýto výsledok.
Verím a dúfam, že aj v tomto roku budeme pokračovať v začatých úlohách ako aj v nových víziách, ktoré by som Vám chcel v ďalšej časti príhovoru predstaviť:

 

 • Od prvých dní Nového roku 2019 budeme postupne organizovať stretnutia so staršími spoluobčanmi a sústrediť predmety do Izby tradícií a osvety v Kultúrnom dome. Túto aktivitu bude zabezpečovať starosta obce.
 • Zorganizujeme 3. ročník Turečianskeho plesu tradične bez viazaniek a rób v Kultúrnom dome. Pozývame Vás na túto akciu v termíne 26. januára 2019.
 • Pomôžeme pri organizácií tradičných Krňačkových pretekov 44. ročník o Cenu Krížnej a 11. Majstrovstvá Slovenska, uskutoční sa podľa snehových podmienok 9. februára 2019
 • Zabezpečíme výmenu starej plechovej garážovej brány do Hasične a výmenu okien a dverí v starej hasični z dotácie MV na opravu hasiční.
 • Dokončíme spevnenú plochu na separované nádoby pri zastávke Hornej Tureckej.
 • Dokončíme konštrukciu strechy na moste Popod Vršok s nátermi konštrukcie.
 • Dokončíme povrchovú úpravu schodov do Kultúrneho domu a bočné zábradlie.
 • Dáme vypracovať Energetický audit a statický posudok budovy Kultúrneho domu, PD rekonštrukcie strechy kultúrneho domu
 • Oslovíme vlastníkov nehnuteľnosti pod Kaplnkou U Koštialov s možnou rekonštrukciou kaplnky
 • Uskutočníme terénne úpravy a opravy vedľajších miestnych komunikácií po zimnom období
 • Budeme pokračovať vo výmene LED osvetlenia v obci ako aj miestneho rozhlasu podľa potreby
 • Upravíme cestu na Saláškach od jazera po Obecnú chatu frézingom
 • Oprava obecnej chaty na Saláškach – el. rozvádzač, sprch. kút, voda, podlaha v chodbe a wc
 • Pripravíme a zorganizujeme ďalší už 25. ročník podujatia Halušky FEST Turecká
 • Budeme pokračovať v prácach na športovom ihrisku, osvetlenie, ozvučenie, terénne úpravy,
 • Skrášlime a rozšírime detské ihrisko o ďalší hrací prvok a info tabulu
 • Budeme pokračovať v oprave starej nefunkčnej V3S ky podľa finančných možností a času
 • Natrieme strechu na obecnej chate na Saláškach, strechu na starej Hasični, striešku na sušiarni OU
 • Zorganizujeme futbalový turnaj na ihrisku za Kultúrnym domom v auguste
 • Zorganizujeme oslavy SNP a vatru s prezentáciou DHZ a hasičskej techniky – august
 • Zúčastníme sa kultúrnych a športových aktivít v obciach Motyčky a Staré Hory
 • Zorganizujeme cvičenie členov DHZ obce s technikou min. 2x ročne na Saláškach, na jar a na jeseň
 • Opravíme budovu starej Hasične, fasáda, okolie
 • Pravidelne budeme v rámci našich možností realizovať kosenie verejných priestranstiev
 • Zorganizujeme futbalový zápas Slobodní – Ženatí v októbri
 • Pripravíme ďalšiu aktivitu z projektu Obnova Hasiční – vykurovanie Obecného úradu
 • Budeme pokračovať v prácach na Uhliarskom chodníku Pod Dingom
 • V rámci aktivity Maľovaná Turecká natrieme stlpy miestneho rozhlasu
 • Natrieme požiarne auto AVIA, resp. nastriekame červenou farbou
 • Dokončíme zábradlie a podľa možností upravíme cestu Turčianka
 • Opravíme náter svätého Kríža v Dolnej Tureckej U Koskov
 • Natrieme zábradlie na mostoch, hydranty
 • Oprava a náter obecnej miešačky
 • V rámci aktivity Čistá Turecká budeme pravidelne kontrolovať okolie aby sa netvorili čierne skládky, vyčistíme potok Ramžiná v obci, umiestnime tabule "Udržujte čistotu a poriadok"
 • Vytvorenie uzatvorenej konštrukcie na nádoby komunálneho odpadu v dolnej časti parkoviska
 • Pripravíme projektovú dokumentáciu na prístrešok pre obecné automobily v dolnej časti parkoviska
 • Zorganizujeme Oslavy Mikuláša pre deti v Kultúrnom dome
 • Zorganizujeme Oslavy jubilantov obce a stretnutie so staršími spoluobčanmi v Kultúrnom dome
 • Zorganizujeme Silvestrovský stolnotenisový turnaj v Kultúrnom dome
 • Ukončenie roku a Nový rok 2020

Spomenul som, ako každý rok, množstvo úloh a cieľov. Je len na nás, koľko z nich sa nám podarí zrealizovať. Určite nebude v našich silách všetky zvládnuť. Okrem týchto úloh sa vyskytnú aj ďalšie nepredvídané situácie a úlohy, ktoré bude potrebné v rámci našich obmedzených možností riešiť.

Budem však veľmi rád, keď takto o rok budem môcť konštatovať, že sme dokázali spoločne zvládnuť aspoň časť zo spomínaných predsavzatí. Niektoré úlohy robíme každoročne, niektoré sú náročné na čas a financie a na niektoré máme obmedzenú kapacitu z pohľadu ľudských zdrojov. Stále je len pár zanietených ľudí z obce, ktorí majú v rámci svojich možností snahu pomáhať. Keby sa pridali ďalší alebo by si niektorí našli trochu viac času, zvládli by sme toho určite viac.

Rok končíme s počtom obyvateľov 154, minulý rok nás opustili dvaja obyvatelia obce Turecká.

Dovoľte mi záverom poďakovať za spoluprácu Vám všetkým, ktorí ste boli počas uplynulého roka aktívni a nápomocní obci Turecká. Do Nového roka Vám želám, nech radosť zo života naplní každý Váš deň, nech sa Vašim rodinám vyhýbajú starosti a problémy, nech Vaše príbytky navštívi šťastie, láska a zdravie.

Ďakujem Vám za pozornosť a želám Vám príjemný Nový rok 2019

Ivan Janovec
starosta Turecká 1.1.2019