Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2017

Staršie články » 2017 » Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2017

Vážení obyvatelia a návštevníci obce Turecká.

Na kalendári starého roku sme prehodili posledný list a na stole už máme novoročný kalendár. Dovoľte mi preto prihovoriť sa k Vám v prvých hodinách  Nového roku 2017 , prehodnotiť predchádzajúci rok a tak ako každý rok, prestaviť vízie a predsavzatia do Nového roku.

Čo sa nám podarilo v minulom roku realizovať a aké vízie máme v Novom roku 2017? Vždy je potrebné zrekapitulovať , čo sa nám podarilo a postaviť si nové ciele. Je to zmysel našej práce ako aj zmysel nášho života. Samozrejme nie vždy sa nám všetko podarí, rovnako ako nie vždy sa podarí zrealizovať to, čo by sme chceli. Taká je realita každodenného života.

V prvom rade, za naše úspešné aktivity sa chcem poďakovať hlavne Vám, ktorí ste sa počas celého roku zapájali pri rôznych činnostiach. Či to už boli podujatia alebo rôzne práce. Poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí reálne pomáhajú ,ktorým záleží na spoločných hodnotách a krajšom prostredí, v akom žijeme.

Začiatok minulého roku sa niesol v znamení suchej zimy , sneh nepadal, čo viac, oteplilo sa a začalo intenzívne pršať. Akokoľvek by sme chceli, Krňačkové preteky plánované vo februári, sa nedali pripravovať.

Sneh začal padať až v polovici januára. Tým sa začala aj zimná údržba našich ciest, ktoré sme po prvý krát robili našim mechanizmom -HON om. Dohodli sme sa aj s vlastníkmi nehnuteľností na Saláškach, že budeme odhrňať sneh aj na ceste na Salášky za dohodnutý poplatok. Bola to naša veľká skúška, či to zvládneme k spokojnosti všetkých chatárov. S odstupom času si myslím, že sme to zvládli. V tejto aktivite budeme pokračovať aj v tomto roku. Je aj našim záujmom, aby sa vlastníci nehnuteľností dostali na Salášky aj v zimnom období. Poďakovanie patrí strojníkom Milanovi Makovníkovi st. a Rudovi Čigašovi, ktorí sa striedajú pri zimnej údržbe s HON - om ako aj pri potrebných opravách stroja. Poďakovanie patrí aj Dodovi Turčanovi, ktorý nám veľkou mierou pomáha pri opravách a údržbe stroja. V minulom roku sme investovali do opráv tohto mechanizmu, zabezpečili sme reťaze na zadné kolesá ,dali sme do poriadku elektroinštaláciu, opravili čerpadlo a pretesnili piestnice, aby stroj bol výkonný a technicky spôsobilý. Strojom odpratávame sneh v Hornej Tureckej, v bočných uličkách, ako aj parkovisko. Návštevníci obce už budú mať v zime vždy kde zaparkovať svoje vozidlá. Podarilo sa nám zabezpečiť aj novú zubatú lyžicu na práce so zeminou v lete. Pri tom nám pomohol s dopravou lyžice pán Ľubomír Bellay, majiteľ chaty u Koskov. Ďakujeme mu.

Krňačkové preteky nebolo možné uskutočniť v stanovenom termíne, nakoľko prišlo oteplenie a snehu bolo veľmi málo. Termín sa posunul na 27. februára, no aj na tento termín neboli snehové podmienky vhodné na organizáciu pretekov.

2.
Cesty v obci boli šmykľavé a zľadovatelé a tak sme museli posýpať ručne niekoľko krát za sebou. Dážď sa striedal so snehom a tak bolo znovu potrebné odpratávať sneh HON om.

Za kultúrnym domom sme na jeseň predchádzajúceho roku realizovali vypilovanie konárov a stromov, postupne sme to čistili a konáre odvážali na skládku na štiepkovanie pod Tureckú.

V kultúrnom dome nám na začiatku roka náš partner obce -spoločnosť WEBRA Solutions - nainštalovali WIFIFREE Internet, ktorý môžeme bezplatne využívať kedykoľvek budeme potrebovať.

Postupne sme sa už pripravovali na organizáciu podujatia Halušky FEST Turecká 2016, ktoré sa uskutočnili 15. a 16. júla 2016. Oslovovali sme partnerov podujatia, písali žiadosti a zabezpečovali potrebné úlohy. Janko Púpala nám robil grafické podklady na propagáciu podujatia a spravuje našu internetovú stránku www.obecturecka.sk. Veľká vďaka za jeho prácu a ústretovosť.

V marci sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pripravovali sme volebnú miestnosť, aby voľby prebehli v poriadku.

Priebežne sme počas celého roku opravovali káblovú televíziu, často sa menili frekvencie vysielania ako aj nové zariadenia signálu. Túto službu nám robí bezplatne spoločnosť VARES Banská Bystrica. Za nainštalované nové zariadenia však musíme vždy zaplatiť. Preto Vás žiadam o zhovievavosť pri opravách signálu niektorých programov, pokiaľ sa to dá do poriadku.

Pomaly a isto prichádzala jar a bolo potrebné vyčistiť cestu od zimného posypu. Je to úloha správcu miestnej komunikácie RSC, no pokiaľ to prídu urobiť, niekedy je aj máj a na ceste sa práši. Navyše posyp sa nám vždy zíde v zime keď sú šmykľavé cesty. Chcem sa poďakovať všetkým obyvateľom obce, ktorí čistia cestu od zimného posypu pri svojich domoch ale aj na verejných priestranstvách. V minulom roku to boli Funiak Ľubomír, Ján Turčan, Bohuš Strmeň, Janovec Ivan, Frátrik Miroslav, Čunderlík Jaroslav, Homola Vladimír, Leštinský Michal, Bullová Magdaléna, Čillíková Margita ,Bízik Dominik, rodina Štubňová, Vítek Edo, Ján Šucháň, Stanislav Jasenský a ďalší. Sú príkladom ostatným, ktorí by taktiež mohli priložiť ruku k dielu. Nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať posypať v zime cestu či klzký chodník.

Na ihrisku sme začali znovu pokračovať v prácach. Pomohol pán Valter Filo zváraním konštrukcie stĺpov. Priebežne sme kopali svah ihriska a preosievali zeminu. Zeminou sme vyrovnávali nerovnosti na ihrisku. Bolo potrebné realizovať búranie kameňa, ktorý je vo svahu ihriska. Na ihrisku sme postupne robili inštaláciu elektrického vedenia na stĺpy osvetlenia a ozvučenia. Pomáhali Michal Čillík a Marian Čunderlík. Ďalej bolo potrebné dokončiť zváranie konštrukcie oplotenia a následne potom nátery základnou a vrchnou farbou. Na ihrisku pomáhali poslanec Obecného zastupiteľstva Ing. Milan Cisárik, Matej Cisárik, Majo Štubňa, Miloš Rýs, Martin Donoval a Braňo Rýs. Upevnili nop fóliu, čistili a natierali časť konštrukcie oplotenia. Pri zváraní konštrukcie pomáhal aj Miroslav Frátrik st. Na ihrisku pomáhali aj Oto Janovec a Jaro Čunderlík. Pri búraní kameňa aktívne pomohol poslanec obecného zastupiteľstva Vladimír Strmeň a Janko Púpala. Drevené odpadkové koše na ihrisko zabezpečil Peťo Čunderlík, ďakujeme mu.

Pán Svetlan Turčan nám vyrábal nové dubové nosníky na starú V3Sku, pôvodné boli už zhnité. Očistili sme konštrukciu auta a natreli ju základnou farbou. Premazali podvozok a čapy. V prácach bude potrebné pokračovať, nakoľko nám už nedošiel čas ani prostriedky na ďalšiu opravu. Do budúcna budeme musieť uvažovať o stavbe prístrešku, aby bolo auto pod strechou. S V3Skou jazdí a stará sa o ňu Vladimír Homola. Pomáha tak obyvateľom obce s dovozom dreva. Patrí mu moje poďakovanie za uvedené služby.

V apríli sme mali na Obecnom úrade návštevu detí zo škôlky zo Starých Hôr. Bolo to veľmi milé stretnutie, pripravili sme pre nich malé občerstvenie a ukázali im našu hasičskú techniku. Ďeťom sa stretnutie a návšteva Tureckej veľmi páčila.

Následne sme mali dohodnuté a realizovali sme štiepkovanie konárov, ktoré sme vypilovali a pripravovali počas celého roku. Pomáhal pri tom Braňo Štubňa, Ľubomír Funiak a starosta obce.

Počas celého roku sme priebežne podľa potreby realizovali opravu a výmenu svietidielverejného osvetlenia. Nové svietidlo sme vymenili U Koskov na zastávke, poniže starej hasične a vymenili žiarovky na dvoch svetlách v Hornej Tureckej a na Sklenom Vrchu. Pri tejto aktivite pomáha aj Jožko Strmeň, starosta obce Ivan Janovec v spolupráci s Michalom Hankom.

Začiatkom mája sme sa zúčastnili osláv výročia oslobodenia okolitých obcí na KráľovejStudni položením kytice pri pomníku spoločne s členmi ZPB Harmanec a Dolný Harmanec. Z Tureckej na Kráľovu Studňu sme išli v rámci turistiky peši. Zúčastnili sa z Tureckej Pavol Funiak, Miroslav Strmeň, Peter Strmeň a starosta Ivan Janovec. Na oslave sa dohodlo, že sa bude realizovať oprava partizánskeho bunkru pri pomníku. Obec Turecká v rámci svojich možností pomohla pri tejto aktivite. Pri realizácií prác sa aktívne zapájali Pavol Funiak, Miroslav Strmeň a Ľubomír Sásik. Partizánsky bunker sa spoločnými silami s dobrovoľníkmi z Harmanca a Dolného Harmanca podarilo opraviť a je k dispozícií návštevníkom. Poďakovanie patrí menovaným obyvateľom našej obce.

V rámci príprav na podujatie Halušky FEST Turecká sa podarilo starostovi obce za podpory partnerov zabezpečiť nové stoličky do Kultúrneho domu. Znovu sme zlepšili kultúru podujatia pre našich partnerov a zabezpečili nový pohľad a kultúru , zvýšili  úroveň stolovania v kultúrnom dome pri rôznych príležitostiach a stretnutiach s obyvateľmi obce. Na podujatia sme si zaobstarali ďalšie súpravy na sedenie s lavicami ako aj nový krájač zeleniny na strúhanie zemiakov do kultúrneho domu.

V máji sa nám podarilo realizovať druhú vrstvu mikrokoberca na miestnu komunikáciu z Dolnej Tureckej po otočku autobusu v Hornej Tureckej. Túto aktivitu zabezpečoval starosta obce s finančnou podporou  Lesov SR š.p. a Regionálnej správy ciest. Počas prác pomáhal starostovi obce zabezpečovať dopravu poslanec obecného zastupiteľstva Stanislav Jasenský.

 

4. Priebežne sme kosili trávu na verejných priestranstvách, popri ceste, za kultúrnym domom a vyzývali sme obyvateľov obce a vlastníkov nehnuteľností, aby si kosili a čistili svoje pozemky od buriny a náletov. V tejto aktivite budeme pokračovať intenzívne aj v tomto roku. Záleží nám na tom, aby bola obec počas leta úhľadná a neboli popri ceste zaburinené pozemky. Budeme aj naďalej vyzývať vlastníkov nehnuteľností aby sa o svoje pozemky zodpovedne starali. Na uvedené práce sme si zabezpečili nový obecný krovinorez. Najviac pracoval pri kosení Ľubomír Funiak, Stanislav Jasenský, starosta Ivan Janovec, Martin Holbus, Braňo Čillík, Jožko Strmeň, Vladimír Strmeň okolo Kríža.

Braňo Čillík bol novým aktivačným pracovníkom obce a svojou prácou aktívne pomohol pri rôznych činnostiach v obci. Patrí mu moje poďakovanie.

Na Halušky sme robili novú podlahu – oceľový rošt so zábradlím pri Obecnom úrade na zariadenie pitnej vody. Práce realizovali - zváral -Miroslav Frátrik st., pomáhali Michal Leštinský, Ľubomír Funiak . Starosta obce urobil kamenný obklad steny a nátery konštrukcie. Vodu dopojil Michal Lovás zo Starých Hôr. Nakoniec sme osadili nový nerezový drez a tak už máme svoje vlastné zariadenie na pitnú vodu a umývanie riadu na podujatí a kedykoľvek by sme potrebovali.

Začiatkom júna sa LESY SR š.p. pustili do dlho očakávanej akcie realizácie oporného múru a regulácie potoka pri Obecnom úrade a v Hornej Tureckej pri Sásikov. Táto investícia bola pre nás veľmi dôležitá, nakoľko voda podmývala brehy potoka na viacerých miestach. Sme veľmi radi, že sa to podarilo urobiť ešte do Halušiek. Pomáhali sme aj my v rámci našich možností. Aktívny bol poslanec OZ Stanislav Jasenský a starosta Ivan Janovec, pomohli aj aktivační pracovníci Ľubomír Funiak a Branislav Čillík. Ako bonus ešte Lesy zrealizovali v rámci opráv opravu oporného múru cesty a zregulovanie potoka v Dolnej Tureckej pri Turčanovcoch. Veľká vďaka Lesom SR za ich ústretovosť ako aj za to, že investovali financie práve do Tureckej. Je ešte viac úsekov a miest v potoku, ktoré je potrebné zregulovať. Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí opraviť ďalšie úseky. Záleží samozrejme na správcovi vodného toku a finančných možnostiach.

V sobotu 4. júna sa uskutočnil v obci beh Krížna Krížom Krážom, ktorý organizovali Igor Buček a Zdenko Longauer. Počasie bolo super a prišlo veľa bežcov a návštevníkov. Bola to veľmi vydarená športová akcia, ktorá prilákala do Tureckej stovky športovcov.

Počas roka sme realizovali aj aktivitu Maľovaná Turecká. Natierali sme rôzne kovové a drevené prvky, rozhlasové stlpy , zábradlie pri Kríži na Kamení, lavičky, podlaha na moste do Kaplnky, oplotky na Halušky, V3s ku –Šasi ako aj drevené nosníky. Do tejto aktivity sa zapojili Ľubomír Funiak, Braňo Čillík, starosta Ivan Janovec, Ján Turčan, Vladimír Strmeň. Všetkým menovaným za ich prácu ďakujem. Aj tento rok budeme pokračovať v tejto aktivite.

Za významnú zmienku stojí aj ďalšia aktivita a to Čistá Turecká. Snažíme sa o čistotu a poriadok v obci, aby nevznikali čierne skládky. Odpad, ktorý stále vzniká sa snažíme čo najviac separovať , máme kontajner na železný odpad, mali sme kontajnery na veľkoobjemový odpad. Pravidelne chodíme robiť poriadok aj na Salášky ku jazeru, nakoľko tam sa tvorí odpad veľmi často. Nikto sa o to nezaujíma a tak si musíme urobiť poriadok sami. Výnimkou bol tento rok istý mladý muž z Liptovskej Teplej Marek Simalčík, ktorý mi zatelefonoval že chodí do našej obce a vyčistí nám časť Boboty v Dolnej Tureckej. Za svoju prácu a pomoc nič nechcel. Odviezli sme odtiaľ tri vlečky vyzbieraného odpadu. Ďakujeme mu touto cestou za jeho pomoc a príklad pre všetkých ostatných. Aktívne sa zapájali počas celého roku Ľubomír Funiak , Janko Púpala, starosta Ivan Janovec a ďalší.

V júni sme začali s potrebnou výmenou starých reproduktorov miestnehorozhlasu. Vymenili a doplnili sme 5 nových reproduktorov. V tejto aktivite budeme pokračovať aj v tomto roku. Nutne by sme potrebovali vymeniť aj rozhlasovú ústredňu na Obecnom úrade.

V júni sme sa zúčastnili v Bratislave na Dňoch Petržalky, kde sme na pozvanie pána starostu Petržalky Vladimíra Bajana pripravili naše bryndzové halušky pre organizátorov a návštevníkov. Urobili sme si tam veľmi dobré meno, halušky boli vynikajúce. Ďakujem všetkým, ktorí pripravovali suroviny, čistili zemiaky a pomáhali na podujatí v Bratislave.

Na zabezpečenie bezpečnosti detí na detskom ihrisku sme po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom osadili dve informatívne značky Pozor deti, jazdi opatrne a uzamkli vchod na detské ihrisko priamo na cestu. Vchod bude z bezpečnostných dôvodov len z hornej strany od Kultúrneho domu. Úlohu zrealizoval starosta obce Ivan Janovec a Ľubomír Funiak.

V Kultúrnom dome nám naši partneri obce MIBA Vlkanová dodali a namontovali bezplatne žalúziea rolety na okná. Bola to aktivita starostu obce v rámci podpory podujatia Halušky FEST .

V rámci spolupráce a dobrých vzťahov s dodávateľom prác oporného múru pri obecnom úrade sme zabezpečili terénne úpravy strojom na kopci nad parkoviskom ako aj vyrovnanie terénu pod tribúnou. Za uvedené služby sme sa dohodli s dodávateľom recipročne zo strany obce pomoc pri terénnych úpravách a dokončovacích prácach oporného múru, čo sme aj splnili.

Pred Haluškami v júli sme sa pustili do opravy elektroinštalácie v kuchynke v kultúrnom dome. Bolo to bezpodmienečne potrebné, nakoľko pôvodné rozvody boli v kritickom stave. Vymenili sa svietidlá, rozvody a zásuvky, starosta obce urobil potrebné stavebné práce a vymaľovanie miestnosti. Je to ďalšia z dôležitých úloh, ktoré sa nám podarilo v minulom roku v kultúrnom dome urobiť.

Takmer po celý rok sa pripravujeme na podujatie Halušky FEST, zabezpečujeme úlohy, oslovujeme partnerov podujatia, bez ktorých by nebolo možné uskutočniť akciu. Administratívu zabezpečuje Evka Turčanová. Oslovujeme ľudí, ktorí pomáhajú zabezpečovať úlohy, či už v doprave, varení obecných halušiek, občerstvenia, stánkárov, súťažiacich, kultúrny program, propagáciu podujatia a ďalšie potrebné úlohy. Snažíme sa o to aby sme zvládli podujatie k spokojnosti návštevníkov a udržali našu tradíciu od roku 1995. Zakladateľ podujatia Svetlan Turčan stojí pri nás a pomáha nám. Aj napriek našej veľkej snahe, v termíne Halušiek sa zhoršilo počasie a v sobotu pršalo počas celého dňa. To sa podpísalo na celkovej návštevnosti a ekonomike podujatia. Aj napriek dažďu a zlému počasiu ,spokojnosť návštevníkov bola veľká, ako nám písali , prišli hlavne kvôli súťaži, súťažiacim a našim výborným obecným bryndzovým haluškám. Žiaľ celkové nízke príjmy si vyžiadali nelichotivý ekonomický výsledok, s ktorým sa musíme vyrovnať. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali na podujatí. Pri kultúrnom programe poďakovanie patrí Majke Janovcovej Homolovej a Jožovi Kubánimu, ktorí moderovali podujatie bez nároku na odmenu. Pri organizácií podujatia sa aktívne zapájali aj poslanci obecného zastupiteľstva Ján Turčan, Ing. Milan Cisárik, Vladimír Strmeň, Stanislav Jasenský a Ivana Sikulová. Patrí im moje poďakovanie.

Pri kultúrnom dome bolo potrebné opraviť tri lavice, kde sedávajú starší spoluobčania keď čakajú na zdravotné ošetrenie ako aj na detskom ihrisku. Túto aktivitu realizoval svojpomocne starosta obce.

Spoločne s obyvateľmi obce sme pripravovali dôležitý dokument – Program hospodárskeho rozvojaobcena obdobie do roku 2020. Dokument bude dokončený v nasledujúcom období a bude zverejnený na stránke obce Turecká.


6. V budove Obecného úradu – požiarnej zbrojnice nám spoločnosť Slovaktuál vymenila tri kusy novýchplastových okien. Výrazne sa tým zlepšili tepelnoizolačné vlastnosti miestnosti požiarnej zbrojnice. Z dotácie získanej pre Dobrovoľný hasičský zbor sme zaobstarali ďalšie zásahové prilby ako aj pracovné náradie potrebné na zásahy, čižmy a plášte do dažďa.

V auguste sme sa zúčastnili osláv výročia Slovenského národného povstania na Kráľovej studni ako aj zorganizovali oslavy v obci. Pripravili sme vatru na parkovisku a občerstvenie pre obyvateľov obce Turecká. Do prípravy vatry sa aktívne zapojili Vlado Strmeň, Braňo Rýs, Vlado Homola ,Ján Turčan, Braňo Čillík, Pavol Funiak, Ing. Milan Cisárik, Matej Cisárik, Lubomír Sásik st., Bohuš Strmeň, Michal Leštinský, Ján Púpala a starosta Ivan Janovec. Pri príprave občerstvenia - gulášu pomáhali Ján Turčan, Janka Roháčová, Števo Vajs, Dušan Lamoš, Matej Cisárik a Braňo Rýs ,Zuzka Majerová, Lubomír Sásik st., večer pomáhali Evka Turčanová, Majka Janovcová Homolová a ďalší. Všetkým ďakujem.

Od Ministerstva obrany sme získali bezoplatne pre obec vojenskú elektrocentrálu . Môže nám poslúžiť na zabezpečenie elektriky v prípade núdze. Bude ešte potrebné skontrolovať náplne a spojazdniť. Doviezol ju starosta obce u z útvaru v Nemeckej.

Aktívni spoluobčania v Hornej Tureckej , Vladimír Stmeň ml., Vladimír Strmeň st., Jožko Strmeň, Braňo Rýs a ďalší svojpomocne urobili nový grant na vodu pri Kríži. Starý bol už zhnitý. Patrí im za to moje poďakovanie. Drevo nám pomohol zabezpečiť Robo Štroffek spolu so starostom obce.

Úspešne sme absolvovali cvičenie Krízového štábu Hospodárskej mobilizácie spoločne s Okresným úradom, s obcami Staré Hory a Špania dolina.

Na uhliarskom chodníku sme kosili okolie chodníka a cestu Pod Ding. Na chodník nám znovu padli stromy po vetre. Bude potrebné popíliť spadnuté stromy a pokračovať v úprave priestoru budúceho miliera.

Starosta obce obnovil drevené lavice pri kaplnke. Bolo potrebné vymeniť drevo a urobiť nátery.

Obec má požiarneho technika Vladimíra Debnára zo Starých Hôr. Zabezpečuje nám všetky služby súvisiace s povinnosťou obce v oblasti požiarnej dokumentácie, zabezpečenie požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci. Dali sme do poriadku celú dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy, sfunkčnili všetky hasiace prístroje v obecných budovách, požiarne smernice.

V októbri sa uskutočnilo v našom kultúrnom domezasadanie Stavebného úradu 13 obcí, ktoré spadajú do stavebného úradu, v ktorom je aj naša obec. Pripravili sme pre nich príjemné prostredie a občerstvenie v podobe bryndzových halušiek. Boli veľmi spokojní s úrovňou a kvalitou halušiek. Pri tejto aktivite pomáhali a pripravovali Evka Turčanová, starosta Ivan Janovec, Michal Leštinský, ženy Jozefína Janovcová, Margita Jasenská, Margita Čillíková ,Stanislav Jasenský, Mária Chladná a Elena Homolová. Vynikajúce škvarkovníky upiekla Zdenka Nestlerová. Kultúrny dom bol počas celého roku často využívaný na rôzne stretnutia a schôdze, čo je veľmi dobre. Jeho technický stav sa postupne zlepšuje. Potrebovali by sme ešte zabezpečiť lepšie vybavenie do kuchyne na stolovanie.

Potok čistil v rámci aktivačných prác Ľubomír Funiak – aktivita Čistá Turecká

Veľmi dôležitá aktivita, na ktorú sme doposiaľ nemali potrebné financie, bola oprava oporného múruna ceste Turčianka za domom Vladimíra Strmeňa. Na žiadosť starostu obce na LESY SR š.p., ktorú napísal na začiatku roku ,nám Lesy poskytli potrebné financie na opravu miestnych komunikácií. Následne Obecné zastupiteľstvo obce odsúhlasilo použiť tieto prostriedky práve na uvedenú aktivitu. 7. Práce realizovala firma Lesovia a výdatne pomáhala aj obec. Urobili sme aj oddrenážovanie cesty až do potoku ako aj vysypanie cesty štrkom a menšie terénne úpravy. Som veľmi rád, že sa nám to nakoniec podarilo urobiť. Aktívne sa zapájal a pri všetkých prácach bol starosta obce Ivan Janovec, pomáhali Vladimír Strmeň st, Ľubomír Funiak, Stanislav Jasenský, Slavomír Jasenský. Starosta obce zabezpečil na realizáciu prác armatúru ako aj šalovacie tvárnice na oporný múr. Využili sme aj našu obecnú miešačku.

V rámci tejto aktivity sme využili stroj ,keď robil výkopy aj na vyrovnanie nerovností cesty ku ViloviČunderlíkovi. Následne bude potrebné v tomto roku odviezť vykopanú zeminu a upraviť terén.

Staršie žienky z obce nám iniciatívne pomohli pri vyčistení podlahy v kuchynke kultúrneho domu. Poďakovanie patrí pani Elene Homolovej, Margite Jasenskej, Jozefíne Janovcovej,Márií Chladnej.

Poslankyni obecného zastupiteľstva Ivane Sikulovej sa ukončil mandát zmenou trvalého bydliska. Následne bola menovaná nová poslankyňa pani Eva Leštinská.

Častými vetrami vznikali na elektrickom vedení skraty, čo viedlo k vypínaniu verejného osvetlenia ale aj k ďalším poruchám. Zhnitý strom padol na vedenie vysokého napätia nad kultúrnym domom a bolo potrebné robiť výmenu konzoly na stožiari. V nepriaznivých podmienkach a počasí robili pracovníci SSE z Banskej Bystrice náročnú opravu vedenia po celý deň. Veľká vďaka im za to, že v takých podmienkach náročného terénu a počasia zrealizovali uvedenú opravu. Pomáhal im aj starosta obce. Veľmi často dochádza k skratom na vedení v časti Pod Dingom, kde je vedenie zarastené stromami. V súčasnosti je už trasa vypílená a poruchy by už nemali byť tak často.

O obecnú chatu na Saláškach sa stará starosta Ivan Janovec. Poriadok pomáha robiť pani Jozefína Janovcová bez nároku na odmenu . Patrí jej naše poďakovanie. Občasné ubytovanie pomáha obci udržiavať obecný majetok ako aj menší finančný prínos.

V novembri sme mali naplánovanú brigádu na opilovaní konárov a stromov pri ceste na Bobotách. Bolo to už bezpodmienečne nutné robiť, nakoľko už boli konáre v ceste. Na dohodnutý termín žiaľ pršalo a nedalo sa veľa urobiť. Práce pokračovali o týždeň a podarilo sa urobiť veľký kus roboty. Poďakovanie patrí Vladovi Homolovi, pomáhal Ján Turčan, Stanislav Jasenský, Vlado Strmeň, Zdenko Sásik, Ľubomír Sásik, Slavo Jasenský , Ľubomír Funiak, Branislav Štubňa, Matej Cisárik. V uvedenej aktivite budeme pokračovať aj v tomto roku.

V decembri sme zorganizovali ako po každý rok oslavy Mikuláša pre deti. Prihlásilo sa viac ako 60 detí nielen z Tureckej, ale aj z rôznych kútov Slovenska. Podujatie každým rokom zvyšuje záujem detí aj rodičov prísť na oslavy príchodu Mikuláša, čertov a anjela práve do Tureckej . Tomu sme veľmi radi. Tento rok sa oslavy uskutočnili pod obecným prístreškom. Pre rodičov sme pripravili predvianočný punč, pre detičky čaj. Darčekov bolo neúrekom, na krňačkách ich priviezol Mikuláš na snehu. Podujatie pripravovala administratívna pracovníčka obce Eva Turčanová. Patrí jej naše poďakovanie.

V ten istý deň sa uskutočnil v kultúrnom dome stolnotenisový turnaj. Rovnako o tento šport je záujem. Pripravil a zorganizoval ho poslanec Obecného zastupiteľstva Ing. Milan Cisárik.

V decembri sme urobili ešte jednu dôležitú úlohu . Zlepšili sme stav verejného osvetlenia v HornejTureckej pri otočke autobusu. Vo večerných hodinách bolo pri otáčaní autobusu nepostačujúce osvetlenie, čo bolo z pohľadu bezpečnosti pri otáčaní autobusu nebezpečné pre ľudí alebo deti pohybujúce sa v priestore otáčania. Vymenili a otočili sme svietidlo pri moste, osadili nové svietidlo zo spodnej strany na stĺpe a pridali ešte svietidlo na stĺp poniže otočky. Výrazne sa tým zlepšila bezpečnosť pri otáčaní autobusu ako aj viditeľnosť po miestnej komunikácií, čo pozitívne ohodnotil šofér autobusu ako aj nadriadený vedúci zo SAD ky pán Valena, ktorý večer osobne prišiel do Tureckej. Potrebné materiálne zabezpečenie, práce výmeny , konzoly a svietidlá zabezpečil starosta obce Ivan Janovec.

V kultúrnom dome sme zorganizovali oslavy jubilantov našej obce, ktorí sa v roku 2016 dožili svojich okrúhlych jubileí. Spoločne s nimi sme prizvali aj starších spoluobčanov, aby atmosféra bola veselšia a príjemnejšia. Po oficiálnom privítaní jubilantov a príhovore sme si pozreli film, ktorý vznikol v minulom roku v zime Za dedinou –Turecká a program obohatil zábavou pán Ivan Makovník s harmonikou. S jubilantami a staršími spoluobčanmi obce sme prežili veľmi príjemné popoludnie. Oslavy pripravovala administratívna pracovníčka Evka Turčanová a starosta obce Ivan Janovec.

V priebehu roku sa uskutočnili kontroly vedenia účtovných dokladov zo strany hlavnej kontrolórky obce, ako aj audit obce za rok 2015. Všetky realizované kontroly, ako aj audit obce bol bez výhrad. Prechádzame obdobím prechodu z vedenia účtovníctva, daní a poplatkov, administratívy zo systému MADE do systému DeCOM, čo nám spôsobuje časté problémy. Uvedené systémy by mali medzi sebou komunikovať, no nie vždy je to tak. Administratívna pracovníčka má mnohokrát problém pri úkonoch v uvedených systémoch. Od nového roku by sa malo nabehnúť na správu daní v systéme DeCOM, no stále nevieme, či uvedený systém bude fungovať. Veríme, že áno a že sa časom zosúladia uvedené systémy.

Ako iste vidíte a počujete, v minulom roku sa nám podarilo urobiť množstvo práce. Je dosť o tom všetkom len písať, nie to ešte urobiť. Je to skutočne množstvo práce. Možno som nespomenul ešte ďalšie aktivity, ktoré realizovali aktívni obyvatelia obce, ktorým záleží na spoločných hodnotách. Z všetko im touto cestou srdečne ďakujem.

Možno môže niekto povedať, že niektoré úlohy idú pomaly, že to už dávno malo byť hotové. Áno, určite by mohli byť niektoré aktivity hotové, bolo by však potrebné viac pomôcť, viac sa zaujímať, ako môžem pomôcť a samozrejme sú potrebné aj financie, ktorých stále nemáme dostatok na všetko, čo by sme potrebovali. Môžeme si dovoliť investovať len podľa našich finančných a ľudských možností. Nie sme ani zďaleka v takej situácií, že na všetko, čo by sme chceli urobiť, alebo potrebovali, máme dostatok financií. Bolo by to veľmi jednoduché , keby sme na všetko, čo potrebujeme mali potrebné financie, zadali zákazku a čakali na najlacnejšiu ponuku na elektronickom trhovisku. Nie sme ani zďaleka v takej situácií. Takže nám zatiaľ zostáva aktívne sa zapájať pri rôznych aktivitách obce, aby sme dosiahli svoj cieľ. Z mojej strany budem viac aktivovať ľudí a informovať o tom kedy je potrebné pomôcť.

Na záver spomeniem najdôležitejšiu aktivitu, ktorá sa v minulom roku podarila a to je získanie pozemkov pod Obecným úradom a okolí do majetku obce. Túto úlohu som sa snažil vyriešiť od roku 2009. Pozemky boli vo vlastníctve štátu – Slovenského pozemkového fondu. Vďaka nášmu právnikovi obce ako aj intervencií starostu obce na Slovenskom pozemkovom fonde sa nám to v minulom roku podarilo. Pozemky pod obecným úradom ako aj v blízkom okolí sú vo vlastníctve obce Turecká.

Toľko uskutočnené úlohy v minulom roku. Teraz by sme si mali určiť úlohy na rok 2017. Spomeniem v skratke, čo nás čaká a čo by sme chceli v tomto roku dosiahnuť. Samozrejme v rámci našich síl a  finančných možností.

- Zorganizovať Prvý obecný Turečiansky ples v Kultúrnom dome

- Pomôcť pri organizovaní Krňačkových pretekov – Oslavy 60. rokov od vzniku tradície

- Pripraviť a zorganizovať podujatie Halušky FEST 2017 - termín 14. a 15. júla 2017

- Dokončiť terénne úpravy a odvoz zeminy na Turčianke, realizovať spevnenie cesty

- Dokončiť zábradlie oporného múru , nátery

 

9

-Vysypať štrkom cestu k Vilovi Čunderlíkovi

- Osadiť zrážku na odvod vody pri moste do kaplnky

- Opraviť most Popod Vršok- je to bezpodmienečne nutné, kritický stav

- Zabezpečiť a vymeniť nové info tabule – Úradné oznamy obce, je to kritický stav

- Pokračovať v prácach na ihrisku, spevnenie konštrukcie , nátery, montáž pletiva, mreže na okná, terénne úpravy, schody

- Detské ihrisko – doplniť pružinové prvky

- Nový grant na vodu v Hornej Tureckej – U Babjakov na Strapánke

- Uhliarsky chodník – pokračovanie prác

- Kultúrny dom, výmena okien, bezbariérový vstup, vyčistenie komínov, nátery

- Oslavy SNP -73. výročie

- Oprava omietky a fasády – stará hasičňa

- Príprava projektov – program LEADER – BB Geopark

- Obecná chata na Saláškach – úprava wc, sprcha, dlažby, vstup, drevené lišty

- Praga V3S – pokračovanie v oprave podlahy

- Príprava – zabezpečenie dreva na prístrešok V3S, Strecha autobus. zastávky

- Maľovaná Turecká –skrášlenie obce farbami

- Čistá Turecká – kosenie a čistenie pozemkov, čistenie potoka, zber odpadu

- Spevnenie podkladu – SEPArované nádoby pri autobusovej zastávke v Hornej Tureckej

- Verejné osvetlenie, pokračovanie vo výmene, doplnení svietidiel

- Postupná výmena a doplnenie reproduktorov miestneho rozhlasu

- Úprava cesty na Salašky, vyčistenie krajnice rigolu

- Úprava cesty do Tureckej – vypilovanie konárov a stromov- časť Boboty

- Izba tradícií obce – Kultúrny dom

- Terénne úpravy – parkovisko – kopec

- Oslavy Mikuláša pre deti

- Oslavy Jubilantov obce spoločne so staršími spoluobčanmi

- Stolnotenisový turnaj – Kultúrny dom

- Oslavy Nového roku

Uvidíme, čo z uvedených úloh sa nám podarí realizovať. To zhodnotíme v nasledujúcom roku.

Vážení spoluobčania, obec Turecká má aktuálne 158 obyvateľov. V tomto roku nás opustili traja obyvatelia obce a na trvalý pobyt sa prihlásilo 10 nových obyvateľov. Prajem novým obyvateľom obce, aby sa u nás cítili dobre. Aby keď niečo budú potrebovať, aby sa na nás obrátili, rovnako aj my sa v rámci Vašich možností obrátime na Vás . Je to veľmi pozitívna skutočnosť, že sa na trvalý pobyt v obci prihlasujú noví spoluobčania a obývajú tak jestvujúce staršie domy.

Záverom mi dovoľte v Novom roku poďakovať sa všetkým za spoluprácu v uplynulom roku, prajem Vám pevné zdravie, pracovné a osobné úspechy v kruhu svojich najbližších.

Ďakujem Vám za pozornosť

Ivan Janovec, starosta obce Turecká
1.1.2017 Turecká