Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2014

Staršie články » 2014 » Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2014

Prajem Vám príjemné novoročné popoludnie, vážení spoluobčania a návštevníci obce Turecká.


Dovoľte mi, aby som sa Vám už tradične prihovoril pri príležitosti začiatku nového roku.
Odbitím polnoci sme oslávili a privítali Nový rok 2014. V kruhu svojich blízkych sme si popriali veľa zdravia, šťastia a mnoho ďalších želaní, ktoré by mal tento rok priniesť, alebo ktoré by sa mohli v novom roku splniť. Každý z nás určite prehodnotil ten rok minulý, zaspomínal si na príjemné, ale aj smutné chvíle, ktoré prežil a začal pomýšľať na obdobie, ktoré je pred nami, na nové plány a predsavzatia.

Každoročne sa Vám prihováram v tento deň, aby som aj ja ako starosta obce zhodnotil uplynulý rok a priblížil Vám plány a zámery, ktoré čakajú obec v tomto roku.

Začiatok predchádzajúceho roku sme tak, ako po iné roky pripravovali Jubilejný 40. Ročník tradičných Krňačkových pretekov o Cenu Krížnej a po prvý krát o Pohár TV JOJ. Bol to zároveň 8. Ročník Majstrovstiev Slovenska v Krňačkových pretekov, na ktorom sa zúčastnilo 44 súťažných dvojíc a množstvo návštevníkov. Príprava podujatia a trate bola pre veľkú nádielku snehu v obci ako aj na trati z Javoria veľmi náročná. Vydarený jubilejný ročník krňačkových pretekov, ktorý je našou tradíciou od roku 1957, podporilo mnoho spriaznených partnerov, ktorým touto cestou ďakujeme. Zároveň ďakujem organizátorom - členom DOZ Krňačky Turecká a všetkým, ktorí pomáhali pri organizácií tohto podujatia za ich prácu a snahu o pokračovanie fašiangovej tradície na krňačkách v Tureckej.

Stredisko SKI Turecká, ktoré bolo v prevádzke formou prenájmu, žiaľ, napriek veľmi dobrým snehovým podmienkam, navštevovalo veľmi málo lyžiarov. Výnimkou sú skialpinisti, ktorí našli v Tureckej na svahoch Krížnej vynikajúce podmienky na tento novodobý zimný šport.

Koncom februára nám majitelia SKI Turecká oznámili dobrú správu. Správa, ktorú čakáme už viac, ako dvadsať rokov. Oznámili nám, že ich oslovil investori, ktorí majú záujem o výstavbu novej lanovky v stredisku SKI Turecká. Táto skutočnosť by nám všetkým zmenila život. Žiaľ, z uvedeného zámeru a skutočnosti, že investori mali záujem o nájom častí pozemkov pod trasou lanovky aj od obce, nemali pravdepodobne seriózny zámer. S odstupom času, žiaľ musím konštatovať, že mnohé pokusy o záujem investorov o stredisko SKI Turecká skončili neúspešne.

Predchádzajúca zima nás teda opäť vyskúšala a tak zimná údržba miestnych ciest stála obec nemalé finančné prostriedky. Pomáhali sme si aj snehovou frézou, ktorú sme zabezpečili na odhŕňanie chodníkov a menších verejných priestranstiev ako aj na pomoc pre obyvateľov obce ako aj posýpanie cesty v Hornej Tureckej vlastnými posypovými prostriedkami.

V marci sme svojpomocne robili údržbu verejného osvetlenia opravou svietidiel a výmenou niektorých žiaroviek ako aj potrebnú výmenu krabice rozvodu miestneho rozhlasu pri obecnom úrade. V týchto prácach obci aktívne pomáha Jožko Strmeň. Počas minulého roku sa nám podarilo zrealizovať veľmi dôležitú úlohu a to výmenu hlavného rozvádzača verejného osvetlenia, nakoľko starý už nespĺňal bezpečnostné normy. Vymenili sme nové svietidlo verejného osvetlenia na Turčianke.

Príprava nášho ďalšieho významného podujatia, ktoré organizuje obec – Halušky FEST Turecká –Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek sa začala už v zimných mesiacoch. Pripravovali sme podklady pre našu novú haluškovú webovú stránku www.haluskyfest.sk. Stránku vytvoril náš Janko Púpala a svojou jednoduchou a pútavou formou informuje o aktuálnom dianí a informáciách pre návštevníkov tejto akcie. Stránka je vlastníctvom obce Turecká. Postupne sme pripravovali organizačný výbor a úlohy, ktoré vyplývajú s organizáciou súťaže. Podal som žiadosť na Úrad priemyselného vlastníctva SR o registráciu ochrannej známky názvu a upraveného loga podujatia. Pripravili sme jasné a detailné pravidlá súťaže. Novým riaditeľom súťaže sa stal Vladimír Strmeň ml. Aj v ostatných oblastiach podujatia sme pripravovali dôležité zmeny. Išlo hlavne o zlepšenie hygienických podmienok prípravy a predaja bryndzových halušiek pre návštevníkov a nový projekt dopravy. Najdôležitejšou úlohou však bolo získavanie finančných a materiálnych zdrojov na realizáciu akcie od partnerov, nakoľko obec žiaľ ani z ďaleka nedisponuje s dostatočnými finančnými zdrojmi, potrebnými na pokrytie všetkých výdavkov. Oslovovali sme postupne ľudí, ktorí nám pomáhali a ktorí majú záujem o udržanie tejto tradície v prospech obce. V mnohých prípadoch nám pomáhali ľudia z rôznych kútov Slovenska, za čo im srdečne ďakujeme. Za mnohé ďakujeme zakladateľovi podujatia z roku 1995 Svetlanovi Turčanovi. V závere minulého roka sa nám podarilo získať Osvedčenie o registrácií ochrannej známky na podujatie Halušky FEST Turecká. Je to veľmi dôležitá skutočnosť, nakoľko sa týmto Halušky stávajú významným chráneným majetkom obce Turecká s označením R ko v krúžku pri našom logu.

Po dlhej zime sa topením snehu na jar zdvihla v miestnom potoku Ramžiná voda, na čo som upozornil správcu vodného toku – Lesy SR, š.p.nakoľko môže dôjsť ku vzniku škôd na majetku obce a jej obyvateľov. Niektoré doposiaľ nezregulované úseky koryta a brehov potoka pri vyššej hladine vody v potoku vytvárajú predpoklad pre vznik mimoriadnych udalostí a zbytočných škôd. Ohrozené sú viaceré úseky v obci, pri obecnom úrade, v Hornej Tureckej, najhoršie je na tom most popod Vršok, ktorý bude bezpodmienečne nutné tento rok opraviť.

Svojpomocne sme natreli v kultúrnom dome drevené prvky budúceho detského ihriska, ktore nám zmontovali a osadili v Detskom svete pri kultúrnom dome. Ešte pred osadením sme museli urobiť bránu a uzatvoriť priestor na detské ihrisko kvôli bezpečnosti. Pri týchto prácach nám aktívne pomáhal Miroslav Frátrik st. a Peťo Čunderlík. Zároveň sme priebežne spolu počas celého roku s aktivačnými pracovníkmi Slavom Jasenským a Ľubom Funiakom pracovali na športovom ihrisku. Výdatne nám pri tejto činnosti pomáhal pán Oto Janovec bez nároku na finančnú odmenu. Uskutočnili sme nátery kovových a drevených konštrukcií na ihrisku. Pri realizácií prác nám materiálne aj finančne pomohli mnohí naši partneri -,p. Šimovič, spoločnosť ZEDA, za čo im ďakujeme. Môj pocit z toho, že sa na ihrisku môžu detičky hrať a spolu s rodičmi sa tam stretávajú všetky generácie, je na mieste.

Dobrovoľní hasiči v obci sa stretli v nedeľu 5. mája pri čistení cesty od zimného posypu a skúšky funkčnosti hydrantov. Žiaľ, požiarny stroj PS 12, ktorý by sme potrebovali na prvotný zásah, nie je funkčný. Potrebovali by sme nový, resp. funkčný požiarny stroj, ktorý by sme mali pre prípad zásahu v obci. Na uvedenej aktivite pracujeme a žiadame Krajské riaditeľstvo Hasičského zboru o podporu. Registráciou a úpravou zákona o Dobrovoľných hasičských zboroch predpokladáme zmenu k lepšej koordinácií a podpory zo strany štátu.

V rámci príprav na Halušky FEST 2013 sme zrealizovali svojpomocne mnohé práce. Sú to realizácia opravy časti vedľajšej cesty, po ktorej je obchádzka počas akcie. Opravili sme odtok vody pri moste u Homolov, spevnili sme časť cesty pri moste pani Jasenskej. Vypratali sme sklad CO a vymaľovali steny. Slúžil nám počas halušiek ako suchý sklad potravín. Vykopali sme jamy na osadenie dvoch stlpov osvetlenia parkoviska, osadili stlpy so svetlami a pripojili na verejné osvetlenie. Pre zlepšenie podmienok pre organizátorov a stánkárov sme osadili nový elektrický rozvádzač pri parkovisku pod stromčekom. Upravili a zväčšili sme priestor v dolnej časti parkoviska na parkovanie aut stánkárov a upravili terén na osadenie tribúny mimo plochy parkoviska, čím sme ušetrili priestor. V kultúrnom dome sme museli vymeniť nový bojler, nakoľko starý už doslúžil. Sponzorsky nám vyšiel v ústrety partner podujatia spoločnosť UNIMAT. Urobili sme ešte mnohé ďalšie aktivity, ktoré bolo potrebné realizovať, pri čom nás podporili mnohí partneri. Na podujatí sa zúčastnili aj hostia z ďalekej Kanady, ktorí vystupovali v kultúrnom programe – FS Slovak Domovina Dancers a varili aj súťažne bryndzové halušky. Na haluškách sa natáčal aj diel relácie Nebíčko v papuľke s Jardom Žídekom, ktorý bol hosťom podujatia. Relácia s názvom Turecká má mimoriadny úspech a je to veľmi dobrá propagácia obce. Počasie nám 19. a 20. Júla 2013 mimoriadne prialo a na Halušky k nám prišlo niekoľko tisíc návštevníkov. Veríme, že sa nám Halušky vydaria aj v tomto roku v termíne 18 a 19. Júla 2014. Už dnes Vás srdečne pozývame.

V rámci rozvoja cestovného ruchu sme aktívne spolupracovali s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu v Banskej Bystrici, ktorej sme členom. Podporili nás pri organizácií obidvoch podujatí – Krňačiek aj Halušiek. Poskytli nám informačnú tabulu územia OOCR Stredné Slovensko, ktorú sme osadili v turistickej zóne na parkovisku.

V letných mesiacoch sme realizovali dôležitú úlohu a to opravu miestnej komunikácie v Hornej Tureckej. Na základe dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja sme mohli zrealizovať potrebnú opravu povrchu tejto cesty. Zároveň som žiadal Banskobystrický samosprávny kraj o realizáciu asfaltového krytu úseku od Frátrikov po otočku autobusu, ktorá je v zlom technickom stave. Poukázal som aj na stav komunikácie od Starých Hôr po hranicu Tureckej – Našej ulice. BBSK a RSC po mojej urgencií konštatovali, že uvedené úseky sú v zlom technickom stave a že ich zaradia do plánu investícií do ďalšieho obdobia. Žiadal som aj opravu zvodidiel a opravu šachty pri Petrenkov, čo sa zatiaľ nezrealizovalo.

Koncom augusta sme zorganizovali oslavy 69. Výročia SNP. Oslavy sme spojili so 450 výročím vzniku obce Turecká.

Na obecnej chate Turecká na Saláškach sme upravili vnútorné a vonkajšie parapety po predchádzajúcej výmene okien a dverí. V kultúrnom dome sme opravili uchytenie držiaku káblov káblovej televízie, opravu elektroinštalácie zásuviek pre miestnosť lekárskej služby, ktorú poskytuje pre obyvateľov obce p. doktorka Lapinová.

Uskutočnili sa voľby do samosprávnych krajov, kde sme si volili nových poslancov a predsedu Banskobystrického kraja.

Dňa 7. Novembra sme zorganizovali oslavy Mikuláša pre detičky, ktorých bolo minulý rok viac ako štyridsať, domácich ako aj detí z rôznych kútov Slovenska. Akcia - Mikuláš, ktorí nosí darčeky v Tureckej na krňačkách, anieli a čertovia, ktorí majú pre deti pestrý program, a pre rodičov predvianočný punč, má v Tureckej už veľmi dobré meno. O organizáciu sa najviac zaslúžila administratívna pracovníčka Evka Turčanová.

Oslavy uvítania do života a jubilantov obce sme zorganizovali v závere roka v predvianočnom čase. V kultúrnom dome sme privítali nového obyvateľa Tureckej Jožka Faška a jubilantov, ktorí sa v predchádzajúcom roku dožili svojich okrúhlych jubileí. Prajem všetkým veľa zdravia a mnoho prežitých rokov v kruhu svojich blízkych.

Služby odvozu dreva pre obyvateľov obce vozidlom PV3S robil poslanec obecného zastupiteľstva a zástupca starostu Michal Čillík a pri údržbe auta mu pomáhal Vladimír Homola. Za ich prácu im touto cestou ďakujem.
Informácie o dianí v obci sa dozviete na stránke www.obecturecka.sk, ktorú spravuje Janko Púpala.
Uhliarsky náučný chodník sme žiaľ nemohli v minulom roku dokončiť, pretože v danej lokalite Pod Dingom sa realizoval výrub stromov. Pokračovať musíme na jar tohto roku tak aby sme do jesene mali náš zámer aj dokončený.

Nakoľko finančné prostriedky na chod obce sú žiaľ stále nepostačujúce, starosta obce ako aj administratívna pracovníčka pracujú na znížený pracovný úväzok v obmedzenom pracovnom režime. Aj napriek tomu sme dokázali urobiť uvedené aktivity a snažíme sa plniť samosprávne funkcie. Vďaka obetavým obyvateľom obce, ktorým záleží na spoločných hodnotách, sa nám to darí. Podarilo by sa nám určite ešte viac, keby pomohli viacerí, ktorí by mohli priložiť ruku k dielu a tým zlepšiť život v obci. Verím, že sa nám to spoločne v tomto roku bude viac dariť.

Máme pred sebou tento rok mnoho veľkých aj menších úloh, ktoré sú pred nami. Sú to konkrétne:
-maľovanie vnútorných a vonkajších priestorov Obecného úradu
-rozšírenie programov káblovej televízie o športový program
-výmena rozhlasovej ústredne a oprava rozhlasu- krabice, nátery stlpov rozhlasu
- Spoločne pripravujeme 41. Ročník Krňačkových pretekov o Cenu Krížnej 7 --8. Februára, keď nám to snehové podmienky dovolia
-pokračovanie v prácach na náučnom uhliarskom chodníku Pod Dingom
-nátery samorastov s infotabuľami v obci
-oprava mostu do kaplnky a mostíku popod Vršok, obidva sú v kritickom technickom stave
-oprava oporného múru na Turčianke, ktorá si už dávno vyžaduje realizáciu
-postupná výmena troch svietidiel verejného osvetlenia na Turčianke a popod Vršok
-pokračovanie prác na ihrisku a športovom svete za kultúrnym domom
-zabezpečiť zníženie rýchlosti v úseku cesty pri detskom ihrisku a značkami “ pozor deti“-bezpečnosť detí je na prvom mieste
-očistenie a náter strechy na Obecnom úrade základnou farbou
-oprava omietky a fasády na starej hasični
-údržba funkčných hydrantov a výmena hydrantu pri Petrenkov – Stredoslovenské vodárne a kanalizácie. Zo 14 hydrantov v obci máme funkčných 12.
-osadenie informačnej tabule územia Banskobystrického geoparku na centrálnej turistickej zóne
-na úrovni pripraviť a zrealizovať podujatie 20. JUBILEJNÉ HALUŠKY TURECKÁ, ktoré sa uskutočnia v termíne 18. a 19. Júla 2014
-zorganizovať oslavy 70. Výročia SNP a vatru
-pripraviť tradičné oslavy Mikuláša pre deti, oslavy pre jubilantov a uvítanie do života.
-zlepšiť služby ubytovania na obecnej chate Turecká na Saláškach a spolupracovať s novo vznikajúcim združením vlastníkov nehnuteľností v tejto lokalite
-podporiť a pomáhať Dobrovoľnému hasičskému zboru v obci zabezpečením potrebnej techniky

Na mnohé z úloh, ktoré som popísal, žiaľ nemáme dostatok vlastných finančných zdrojov. V rozpočte musíme ešte stále vyrovnávať finančné pohľadávky z predchádzajúceho obdobia. Budem preto žiadať podporu štátne a regionálne inštitúcie ako aj partnerov obce v rámci spolupráce pri organizovaní našich dvoch podujatí – Halušiek a Krňačiek. Vás – obyvateľov obce budem žiadať v rámci možností o pomoc pri realizácií uvedených úloh. Viem, že sú medzi nami mnohí, ktorí ochotne pomáhajú a sú takmer pri každej akcií. Moja veľká vďaka a rešpekt. Sú však aj takí, ktorí sú pasívni voči životu v obci. Chcel by som týmto osloviť práve tých, ktorí sa menej zapájajú do skvalitňovania života v obci, aby pomohli, keď to bude čo len trochu možné. Robíme to pre nás všetkých, ktorí žijeme v obci. Obecný úrad či starosta nie je celá obec, ako si možno niekto myslí. Starosta je motorom,v našom prípade žiaľ s obmedzeným výkonom a obec sú všetci jej obyvatelia. Je potrebné si uvedomiť, že mnohé úlohy, ktoré chceme v obci urobiť, si musíme urobiť sami. Vyhrnúť rukávy a pomôcť reálne, svojou prácou, nie však prázdnymi slovami. Výsledkom je naša spokojnosť s uskutočnenými výsledkami. Na realizáciu niektorých úloh, ktoré som spomínal stačí tak málo. Ľudia, ochotní pomôcť,štetec a farby, ktoré nám poskytne náš partner. Výsledok je zaručený.

Sú určite ešte mnohé a veľké úlohy v obci, ktoré by bolo potrebné do budúcna realizovať. Spomeniem napríklad nutnú rekonštrukciu kultúrneho domu. Využívame ho niekoľkokrát v roku, no jeho stav je kritický a potreboval by určite rozsiahle opravy. Je najvyšší čas zamýšľať nad projektom kanalizácie a čističky v obci, stav je čím ďalej horší a horší. Čistota v obci a životné prostredie je potrebné chrániť. V mnohom záleží hlavne na nás, aby sme si vážili prírodu a udržiavali verejné priestranstvá a okolie svojich príbytkov v čistote a poriadku. Je to naša spoločná vizitka.

V tomto roku v marci nás čakajú voľby prezidenta SR, potom voľby europoslancov do Európskeho parlamentu a v závere roka voľby do samospráv miest a obcí. Je teda rokom volebným. Je na nás, aby sme ku každým voľbám pristúpili zodpovedne a zvolili si tých, ktorí nás budú v ďalšom volebnom období v uvedených inštitútoch zastupovať.


Vážení obyvatelia a návštevníci obce
Dovoľte mi záverom môjho príhovoru poďakovať sa poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, administratívnej pracovníčke, aktivačným pracovníkom. Všetkým tým, ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v obci, mládeži, starším spoluobčanom, chatárom, podnikateľom, poskytovateľom ubytovania a služieb v obci. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa vzorne starali o našu kaplnku Nanebevzatia Panny Márie Dominikovi Bízikovi a pani Margite Čillíkovej Hubertovej a teraz pani Jane Holbusovej a Margite Čillíkovej.

Rok 2013 sme ukončovali s počtom obyvateľov 149, narodil sa jeden obyvateľ obce a neopustil nás žiadny z obyvateľov Tureckej.

Vám všetkým do Nového roku 2014 prajem mnoho zdravia, pracovných a osobných úspechov v kruhu svojich najbližších.


Ďakujem Vám za pozornosť
 
V Tureckej 1.1.2014

Ivan JANOVEC
STAROSTA OBCE TURECKÁ