Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2013

Staršie články » 2013 » Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2013

Vážení obyvatelia a návštevníci obce Turecká,

dovoľte mi úvodom môjho príhovoru srdečne Vás v Novom roku 2013 pozdraviť a zároveň prehodnotiť predchádzajúci rok, ktorí sa len pred niekoľkými hodinami ukončil.
Môj minuloročný príhovor o šťastí, ako som ho nazval, sa v mnohých našich predsavzatiach naplnil. V niektorých však akosi stále hľadáme tú správnu cestu, ako mať k sebe bližšie, aby sa nám darilo napĺňať úlohy, ktoré sme si predsavzali.

Vrátim sa však k môjmu minulému príhovoru o šťastí a prehodnotiť ciele, ktoré som prostredníctvom malých krokov určil ako úlohy, ktoré by sa v minulom roku mohli podariť zvládnuť. Môžem však s hrdosťou konštatovať, že napĺňanie malých cieľov, ktoré sme si predsavzali sa v mnohom naplnili a šťastie stálo mnohokrát pri nás.

Začnem pokračovaním dlhoročnej tradície obce – Krňačkovými pretekmi, ktoré sme v ťažkých snehových podmienkach, ktoré počas minuloročnej zimy boli, uskutočnili za účasti a podpory predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, zástupcu prezidenta SR, ako aj poslancov Národnej rady SR, podpory BBSK – p. predsedu Vladimíra Maňku ako aj mesta Banská Bystrica. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a podporili Krňačkové preteky v roku 2012, členom DOZ Krňačky Turecká, hlavne našim partnerom a priaznivcom, ďakujem a verím, že nám zachovajú priazeň aj pri nastávajúcom, jubilejnom 40.ročníku Krňačkových pretekov, ktoré sa uskutočnia dňa 9. Februára 2013 v Tureckej. Srdečne Vás všetkých pozývam.

Pri hodnotení úloh, ktoré som spomenul v minuloročnom príhovore o šťastí, spomeniem tie, ktoré sa nám spoločnými silami a s podporou partnerov obce, ako aj za mojej vlastnej intenzívnej snahy o uskutočnenie uvedených úloh, podarilo splniť buď čiastočne alebo úplne zrealizovať.

Bolo to pokračovanie realizácie Uhliarskeho chodníka Pod Dingom, kde sme realizovali práce svojpomocne, vytýčili a prikopávali sme trasu chodníka, čistili les od konárov a padnutých stromov, ako aj pripravovali lavice a potrebné informačné tabule. Žiaľ, viac sme nemohli urobiť, pretože nás čakali ďalšie dôležité úlohy. V uvedenej aktivite musíme spojiť sily a pokračovať hneď na jar ako náhle to bude možné. Uhliarsky chodník Turecká – Banská cesta je jednou z najdôležitejších úloh tohto roku v rámci prezentácie obce a rozvoja cestovného ruchu.

Cestovný ruch v obci je pre nás najdôležitejšia oblasť, ktorú chceme rozvíjať. Pokračovanie v tradíciách, ktoré v obci vznikli, Krňačky ako aj Halušky sú pre nás veľmi dôležité. V iniciatíve obce o podporu v tejto oblasti sme požiadali o vstup do novo vzniknutej Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko. Výsledkom nášho snaženia je, že od dnes 1.1.2013 sa oficiálne stávame platnými členmi organizácie cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici. Veríme, že sa už od nasledujúcich dní bude meniť naša situácia v cestovnom ruchu a že potrebná podpora od organizácie nám pomôže v mnohých oblastiach. Veľmi dôležitá bude spolupráca so subjektmi, ktoré poskytujú služby v oblasti cestovného ruchu, hlavne s poskytovateľmi ubytovania a iných služieb pre návštevníkov obce.

Úprava časti miestnej časti Turčianka – oporný múr, sa nám, žiaľ nepodarila realizovať. Dôvodom je nedostatok finančných prostriedkov, ktoré sú na realizáciu potrebné. Avšak na základe výzvy spoločnosti RAVEN Slovensko o podporu formou poskytnutia materiálu- stavebnej ocele, práve na tieto aktivity, som spracoval projekt s názvom Turčianka- cesta záchrany života, nakoľko tam žijú ľudia mnohokrát odkázaní na lekársku pomoc. Žiadosť bola so šťastím úspešná a už v tomto roku na jar nám privezú navrhnutú stavebnú oceľ na oporný múr ako aj zábradlie. Bude však ešte potrebné zabezpečiť ďalší stavebný materiál, odborné stavebné práce a k tomu potrebné stavebné dokumenty a hlavne financie.

Jednou z úloh, ktorej som osobne venoval v minulom roku snáď najviac svojej energie, bolo zabezpečenie realizácie novej samostatnej elektrickej prípojky ku Obecnej chate Turecká na Saláškach. Nakoľko ešte v roku 2011 nám prevádzkovateľ strediska SKI odpojil nehnuteľnosť od prívodu elektriny, chatu nebolo možné prevádzkovať a poskytovať služby ubytovania či oddychu. Situácia, ktorú nebolo možné vyriešiť bez potrebných financií, bola veľmi ťažká. Šťastie však stálo pri nás a výzva Úradu vlády na konci roku 2011 o podporu obciam práve do kapitálových investícií majetku vo vlastníctve obce, bola možnosť, ako by sme sa dostali ku potrebným financiám. Opäť som spracoval projekt pod názvom TURECKÁ – Vítajte v srdci prírody a bol spomedzi mnohých žiadateľov úspešný. Financie, ktoré sa nám podarilo s potrebnou dávkou šťastia získať sme použili na realizáciu tak potrebnej novej elektrickej prípojky ako aj na výmenu vchodových dverí a okien chaty pre zníženie tepelných strát pri vykurovaní v zimnom období. Je ešte potrebné uskutočniť drobné opravy vnútri chaty a poskytovanie ubytovania bude opäť po roku možné.

Naša ďalšou aktivitou je realizácia Detského a športového sveta za kultúrnym domom. Tento Detský svet vznikal formou svojpomocnej práce ľudí z obce, ktorým záleží na rozvoji športu a ktorých si za pomoc vysoko vážim. Práce, ktoré sme na jar 2012 uskutočnili – pokračovanie v terénnych prácach, úprave oplotenia a ohraničenia ihriska, úprava a čistenie okolia a na jeseň zatrávnenie časti ihriska – brehu a priestoru na Detský svet pri Pomníku sme urobili kus práce. Treba spomenúť, že nás pri tom podporili aj partneri a ľudia, ktorým záleží na tom, aby naša obec mala priestor pre športové hry a detské ihrisko. Jedným z partnerov je Banskobystrický samosprávny kraj – poslanci, ktorí podporili našu žiadosť na detské ihrisko, ktoré bude slúžiť na hry deťom už v jarných mesiacoch tohto roku, ako aj spoločnosť IBV Banská Bystrica potrebným stavebným materiálom. Všetkým, ktorí pomáhali v roku 2012 pri realizácií prác na Detskom a športovom svete pri kultúrnom dome v Tureckej ešte raz ďakujem. Vytvárame si tak veľkú hodnotu, ktorá bude slúžiť deťom, rozvoju športu, tak mládeže ako aj starším obyvateľom či návštevníkom obce. Na jar bude potrebné znovu pokračovať v začatých prácach, pri čom Vás už dnes žiadam o potrebnú pomoc, tak obyvateľov obce pri prácach ako aj podporu partnerov.

Popri už spomenutých aktivitách sme sa pripravovali na organizáciu podujatia FEST Halušky Turecká, ktoré sa uskutočnili v dňoch 29. a 30. Júna 2012. Hľadali sme potrebných partnerov ako aj zabezpečovali práce na úlohách, ktoré sme si pred podujatím predsavzali. Svojpomocne ako aj s podporou partnerov, ktorí nám poskytli sponzorsky materiál,sme postavili Prístrešok so zvonicou pri Floriánovi pri Obecnom úrade na varenie obecných halušiek pre návštevníkov. Počas roku slúži prístrešok ako obecná tržnica a prístrešok pre obyvateľov obce, ako aj návštevníkov na oddych či na akcie obce počas osláv SNP. Pre súťažné družstvá sme vytvorili nový priestor pri parkovisku, ktorý slúži počas roku ako turistická zóna s informačnými tabuľami pre turistov. Rovnako sa nám to podarilo zrealizovať svojpomocne ako aj za podpory dodania potrebného materiálu od partnerov podujatia FEST Halušky 2012. Jednou z najdôležitejších a najťažších úloh bolo zabezpečenie vyasfaltovania priestoru parkoviska, kde sa zdržiavajú návštevníci podujatia pri sledovaní kultúrneho programu – tribúny. Potrebné vysoké financie však obec nemá a tak som sa snažil osloviť partnerov, ktorí by boli ochotní nám s realizáciou asfaltovania pomôcť. Bol som veľmi rád, keď som pár dní pred akciou uvidel na parkovisku stroje spoločnosti STRABAG Zvolen, ktorá nám vyšla v ústrety a ktorej aj touto cestou ďakujem. Bola to veľmi ťažká úloha, nakoľko sme na uvedenú aktivitu nemali žiadne financie.

Podujatie navštívilo niekoľko tisíc návštevníkov, mali sme bohatý kultúrny program, poskytli sme návštevníkom viac, ako tisíc porcií halušiek a aj napriek niektorým organizačným chybám, ktorých sa budeme v nasledujúcom ročníku vystríhať, podujatie dopadlo z pohľadu návštevníkov dobre. Prialo nám aj počasie, obidva dni bolo veľmi teplo. Podujatie podporili svojou účasťou poslanci Európskej únie SR MUDr. Miroslav Mikolášik ako aj poslankyňa EP z Poľskej republiky Malgorzata Handzlik a početní partneri podujatia. Spomeniem zástupcov spoločnosti AXA, generálneho partnera podujatia, ktorí nám pomáhali takmer vo všetkých oblastiach akcie. Na podujatí nám pomáhalo aj množstvo ďalších ľudí, mnohí bez nároku na finančnú odmenu, za čo im veľmi pekne ďakujem.

V súvislosti s organizáciou Halušiek sa nám podarilo dokončiť výmenu svietidiel verejného osvetlenia v Hornej Tureckej ako aj v časti Dolnej Tureckej – pri Jasenských a J.Čillíka.

V Kultúrnom dome sme vymenili nové sociálne zariadenia a zakúpili ďalšie materiálne zabezpečenie na varenie halušiek pre návštevníkov.
Na Obecnom úrade sme svojpomocne vymenili nové vchodové dvere a sponzorsky nám vymenili nové plastové okná na Obecnom úrade v rámci partnerstva na podujatie Halušky spoločnosť Stavex-plast BB a ALU plast Lučenec.
Na budove Obecného úradu nám spoločnosť XANTO Zvolen sponzorsky ako partner Halušiek, nainštalovali nové vonkajšie osvetlenie.
Partner podujatia FEST Halušky spoločnosť MIBA Vlkanová nám sponzorsky na obecnom úrade nainštaloval nové okenné žalúzie.
Opravili sme rozhlas a vymenili sme nový rozhlasový reproduktor v Hornej Tureckej.
Uskutočnili sme svojpomocne nové nátery mostov v obci pri hlavnej ceste a nátery oplotenia pri kultúrnom dome. Obyvateľom obce, ktorí pomáhali pri týchto prácach patrí moje poďakovanie. Poďakovanie patrí aj spoločnosti COLORLAK Banská Bystrica, ktorí nám sponzorsky v rámci Halušiek poskytli potrebné maliarske potreby a farby.

Obvodný úrad - odbor Civilnej ochrany nám na našu žiadosť vymenil kompletne všetok materiál Civilnej ochrany za nový. V prípade ohrozenia máme teda k dispozícií úplne nový materiál na ochranu obyvateľov.
V programoch káblovej televízie obce vďaka partnerom obce a podujatiu Halušky pribudol český hudobný program ÓČKO a ďalšie dva nahradili pôvodné analógové programy – nové programy TV DAJTO A JOJ PLUS. Momentálne máme k dispozícií 12 programov káblovej televízie. Opravu občasných výpadkov programov realizuje spoločnosť VARES, pán Svetlík opäť bez nároku na odmenu – sponzorsky a mnohokrát aj starosta obce.
Stredoslovenské vodárne vymenili na našu žiadosť nový hydrant v Hornej Tureckej a vymenili nový redukčný ventil pri starej hasični, nakoľko kolísal tlak vody v strede obce. Svojpomocne sme uskutočnili očistenie a nátery funkčných starších hydrantov.

Zvýšil sa počet autobusových spojov do obce o poobedný školský spoj zo Starých Hôr a upravili sa niektoré odchody autobusov.

Osadili sme novú informačnú tabulu obce – fotomapu na novej turistickej zóne oproti parkovisku s informáciami o obci, turistickými trasami a zaujímavosťami obce – je to naša dobrá vizitka, nakoľko ju navštevujú mnohí turisti. Pri týchto ako aj mnohých ďalších prácach pre obec pomáhal pán Oto Janovec bez nároku na odmenu.

Na základe našej žiadosti na spoločnosť SEZA Sliač a možnosti získania nových veľkokapacitných kontajnérov na separovaný odpad, sme boli úspešní a vytvorili sme nové miesto zberu separovaného odpadu pre obyvateľov Hornej Tureckej a návštevníkov obce povyše autobusovej zastávky. Upozorňujem však na dodržiavanie poriadku a čistoty v tomto priestore a žiadam Vás o separovanie komodít uvedených na nádobách. Domový komunálny odpad sa musí zbierať len do kuka-nádob, ktoré má povinnosť mať každý majiteľ nehnuteľnosti.

Služby odvozu dreva pre obyvateľov obce automobilom Praga V3s poskytoval zástupca starostu obce Michal Čillík bez nároku na finančnú odmenu, za čo mu touto cestou taktiež ďakujem.
Pre zlepšenie viditeľnosti a zjazdnosti cesty sme uskutočnili opílenie konárov okolo cesty smerom od Starých Hôr do Tureckej.

Spolupracovali sme s chatármi na Saláškach pri oprave cesty ku chatovej oblasti nad Jazerom.

Informácie na obecnej stránke www.obecturecka.sk pravidelne a zodpovedne aktualizuje Janko Pupala, patrí mu moje poďakovanie. Odporúčam sledovať zmeny a nové informácie z diania v obci Turecká na uvedenom webe.

O Kaplnku Nanebevzatia Panny Márie sa vzorne starajú pani Margita Čillíková – Hubertova a Domin Bízik spoločne s ďalšími obyvateľmi obce, ktorí zastávajú kresťanské hodnoty.
O chod verejného osvetlenia v obci sa starali pán Ivan Čunderlík, Jožko Strmeň, pomáhal aj Peter Čillík, partneri PROGRES A SSE a starosta obce.

Lekársku službu počas celého roku zabezpečovala pani MUDr. Lapinová a o čistotu ordinácie v kultúrnom dome sa starala pani Kamila Čunderlíková.

V auguste sme uskutočnili oslavy SNP s vatrou a v novembri oslavy jubilantov starších obyvateľov obce. V decembri sme pripravili pre deti príchod Mikuláša a predvianočný punč pre rodičov. Je to veľmi milé stretnutie ktoré sa teší veľkej návštevnosti detí ako aj rodičov v predvianočnej atmosfére. O organizáciu uvedených aktivít sa najviac zaslúžila administratívna pracovníčka obce Evka Turčanová.

Toľko v skratke o tom, čo sa nám podarilo minulý rok uskutočniť. Je potrebné si uvedomiť, že uvedené zrealizované úlohy sme plnili v šetriacom pracovnom režime. Starosta obce ako aj administratívna pracovníčka stále pracujú v zníženom pracovnom úväzku kvôli šetreniu obecných financií. Svojimi aktivitami v uplynulom roku sme bezpochyby výraznou mierou zveľadili majetok obce a kultúrne hodnoty.

Bude však v tomto roku – 2013, dôležité sústreďovať sa hlavne na príjmy pre obec a financie, ktoré sú pre chod obce veľmi potrebné. V mnohom nám určite pomôžu naši partneri, nemôžeme sa však spoliehať len na nich. Vytváranie si vlastných zdrojov príjmu pre obec je našou dôležitou úlohou. Rozpočet obce je s miernym prebytkom. Naším tohtoročným cieľom je podľa možností navýšenie príjmov a čiastočné zníženie výdavkov tak, aby sme na konci roku prechádzali s dostatočnou finančnou rezervou, resp. aby sme čo najviac znížili finančný deficit obce. V nasledujúcich dňoch nadobúda platnosť nové VZN o poplatkoch a daniach, ktoré sme žiaľ museli v niektorých častiach upraviť. Všetky zmeny sú zverejnené na obecných oznamoch a budú zverejnené na našej internetovej stránke www.obecturecká.sk.

Aké máme teda vízie a úlohy na tento rok? Pokračovať v spomínaných začatých aktivitách, organizovať dlhoročné tradície v obci –Krňačky a Halušky a udržať si ich v prospech obce. Stavať rozvoj obce na rozvoji cestovného ruchu a zároveň pokračovať v snahe o získanie seriózneho a silného investora na rozvoj strediska. Táto úloha sa nám zatiaľ žiaľ nedarí a je to naša veľmi slabá stránka. Nespokojnosť návštevníkov so strediskom sa odráža aj na živote v obci, čo nám žiaľ nerobí dobré meno.

Aj napriek tomu, musíme sa snažiť o to, aby aj z malých vecí, ktoré sa nám s trochou šťastia podaria, sme mali pocit, že je to lepšie, ako to bolo pred tým. Spolupracovať a byť aktívnym členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko. Žiadať o podporu pre aktivity obce v cestovnom ruchu a udržania a rozvoja tradícií, ktoré v obci vznikli. To je naša vízia a cesta.

V roku 2012 nás opustili dvaja obyvatelia obce a s počtom obyvateľov 148 obec Turecká prechádza do roku 2013.

Na záver môjho príhovoru mi dovoľte poďakovať sa Vám všetkým za spoluprácu v uplynulom roku, starším spoluobčanom, chalupárom, mládeži, obecným hasičom, krňačkárom, poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obce, zástupcom verejnej správy a samosprávy a všetkým partnerom obce, ktorí nám v uplynulom roku pomohli a zaželať Vám v Novom roku mnoho osobných a pracovných úspechov, zdravia, šťastia a vzájomného porozumenia.


Ďakujem Vám za pozornosť

Ivan Janovec
starosta obce Turecká 1.1.2013