Ďalšie zberné miesto pre separovaný odpad

Staršie články » 2012 » Ďalšie zberné miesto pre separovaný odpad

Spoločnosť SEZA Sliač, partner obce na odvoz separovaného odpadu poskytol na základe žiadosti starostu obce Turecká nové veľkokapacitné kontajnéry na separovaný odpad - komodity SKLO-PAPIER-PLASTY.

Kontajnery budú umiestnené v Hornej Tureckej pri otočke autobusu povyše autobusovej zastávky. Budú slúžiť pre obyvateľov obce z Hornej Tureckej ako aj návštevníkov a chatárov len pre uvedené komodity.

Žiadame Vás týmto o udržiavanie čistoty a poriadku v okolí umiestnených kontajnérov. Veríme, že kontajnéry na separovaný odpad budú slúžiť pre zlepšenie životného prostredia, čistoty a poriadku v obci.