VZN obce Turecká č. 2/2018 o verejnom poriadku a pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Turecká

Legislatíva obce » 2018 archív » VZN obce Turecká č. 2/2018 o verejnom poriadku a pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Turecká

Obecné zastupiteľstvo Obce Turecká sa podľa ust.  § 6 ods. 1, 2 v spojení s ust. § 4 ods. 5 písm. a) bod 2, 5  a  § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

K dispozícii je verzia na stiahnutie.