VZN obce o daniach a poplatkoch na 2017

Legislatíva obce » 2017 archív » VZN obce o daniach a poplatkoch na 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Turecká č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“).

K dispozícii je verzia na stiahnutie: