VZN o podmienkach držania psov 2021

Legislatíva obce » 2021 archív » VZN o podmienkach držania psov 2021

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Turecká  č. 1/2021 o podmienkach držania psov na území obce Turecká


Čl. I.
Základné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Tureckej, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene Obce Turecká č. 1/2021 o podmienkach držania psov na území Obce Turecká (ďalej len “VZN”).

Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území Obce Turecká (ďalej len “ obec”): stanovenie výšky úhrady za vydanie novej evidenčnej známky psa v prípade jej zničenia, straty alebo odcudzenia, úprava podrobností o vodení psov, určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný, úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.

VZN sa vzťahuje na každú fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo na osobu, ktorá psa vedie.

Za verejné priestranstvá sa na účely tohto VZN považujú budovy, miesta a pozemky, ktoré sa nachádzajú na území obce a sú vo vlastníctve alebo v správe obce a ktoré slúžia na verejné užívanie alebo sú inak verejnosti bez obmedzenia prístupné.


Čl. II.
Stanovenie výšky úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky

Obec vedie evidenciu psov (ďalej len „evidencia“) na Obecnom úrade v Tureckej . Držiteľ psa dostane pri zapísaní psa do evidencie evidenčnú známku psa bezodplatne.

V prípade zničenia, straty alebo odcudzenia evidenčnej známky psa, požiada držiteľ psa zapísaného do evidencie o vydanie náhradnej známky.

Výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky sa stanovuje na 3,50 eur.

Čl. III.
Podrobnosti o vodení psov a zákaz voľného pohybu psov


Na všetkých verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce, môže psa viesť len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zároveň zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.

Zákaz voľného pohybu psa je zakázaný na týchto miestach:

Centrálne parkovisko pred obecným úradom v Tureckej


Miesta podľa bodu 3 tohto VZN musia byť viditeľne označené.


Čl. IV.
Zákaz vstupu so psom

Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:
detských ihriskách a pieskoviskách vo vlastníctve/správe obce
objektoch obce,


Miesta podľa bodu 1 tohto VZN musia byť viditeľne označené.


Čl. V.
Znečisťovanie verejných priestranstiev

Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto.

Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené koše na psie výkaly.

Výbeh pre psov je vybavený zbernými nádobami na zber psích výkalov zbieraných do plastových vreciek alebo iných vhodných obalov.

Vlastníkovi alebo držiteľovi psa poskytne obec bezodplatne plastové hygienické vrecká na výkaly psov v prípade, že osoba spĺňa tieto kritéria:
osoba zapísala psa do evidencie,
je daňovníkom dane za psa,
má uhradenú daň za psa za príslušné zdaňovacie obdobie, ako aj za prechádzajúce zdaňovacie obdobia.Čl. VI.
Kontrola

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce.


Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb vyplývajúce z iných právnych predpisov.

Toto VZN bolo schválené uznesením OcZ č. 46/2021 zo dňa 16.11.2021 a účinnosť nadobúda dňa 01.12.2021.

Čl. VIII.
Zrušovacie ustanovenia

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN 2/2014 o podmienkach držania psov na území obce/ VZN 1/2019 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce
Ivan Janovec v.r.
Starosta obce