Mimoriadne udalosti

Civilná ochrana obyvateľstva » Mimoriadne udalosti

Čo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112?

VOLAJTE LEN V PRÍPADE, KEĎ JE OHROZENÝ: ŽIVOT, ZDRAVIE, MAJETOK ALEBO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri volaní na linku tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operá¬tor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po spojení sa s operátorom vám operátor bude klásť otázky.

Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:
•    Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.
•    Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlá¬senej udalosti.
•    Komu sa to stalo? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnu¬tých (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).
•    Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spät¬ný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:
•    V byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla – červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom (hlavne na sídliskách) ap.
•    Na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, od¬bočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice ap.
Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie, i keď pomoc je už na ceste. Nezrušte ho¬vor dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste volali.

Ďalšie detailné informácie sú k dispozícii na stiahnutie.