Informácie pre občanov

Civilná ochrana obyvateľstva » Informácie pre občanov

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj učenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov má obyvateľ – fyzická osoba právo na:
- včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom a informácie o spôsobe ochrany,
- evakuáciu a ukrytie,
- informácie o spôsobe ochrany,
- bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku,

Má tiež právo na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu, ktorej cieľom je umožniť získanie nevyhnutných vedomostí a zručností v sebaochrane a pomoci iným v núdzi.

Ďalšie detailné informácie sú k dispozícii na stiahnutie.