Obec Turecká pripravuje nový program rozvoja obce do roku 2021

Program rozvoja obce » Obec Turecká pripravuje nový program rozvoja obce do roku 2021

V súčasnosti je tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Turecká aktuálnou témou nielen vo vzťahu k príprave Slovenska na nové programovacie obdobie vo väzbe na podporu z EÚ fondov  ale najmä preto, že Zákony č. 503/2001 Z.z.  a č. 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja ukladá túto povinnosť obciam cit. „schvaľovať a pravidelne vyhodnocovať plnenie programu rozvoja obce a zabezpečovať jeho plnenie.“

Program je tiež podstatným dokumentom pre schválenie projektov zo  štátnych  aj zahraničných  fondov  určených na rozvoj v rokoch  2015 -2021.   Obec pripravuje vypracovanie nového rozvojového dokumentu – Program rozvoja obce Turecká  2015-2021 pre nás všetkých, ktorí v obci Turecká  žijeme, pracujeme, podnikáme a zúčastňujeme sa akéhokoľvek rozvoja okolo nás.  Potrebujeme ho všetci aby sme vedeli dobre programovať rozvoj našej obce. Výsledkom budú naše spoločné ciele a návrh opatrení ako ich dosiahnuť.

Program je pre nás všetkých, vyjadrime svoj názor.

Vyjadrime svoj názor, zúčastnime sa procesu programovania a pomôžme  naprogramovať rozvoj našej obce tak, aby sme do roku 2021 správne smerovali svoje ekonomické, ľudské aj iné zdroje do toho, čo máme „silné“ a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našej obci.

Ako sa zúčastniť programovania?

Prvým krokom je vyplnenie dotazníka pre účel prieskumu vašich názorov a potrieb pri riešení Programu rozvoja 2015-2021. Priložený dotazník slúži k prieskumu verejnej mienky, názorom verejnosti k problémom obce a návrhy verejnosti ako problémy riešiť.

Každý, kto prejaví záujem o aktívnu účasť v procese môže nahlásiť svoje údaje na OcÚ Turecká,
kontaktná osoba: Ivan Janovec, starosta@obecturecka.sk.sk, č. tel. 0908616212, resp. turcanova@obecturecka.sk

Autor: Ing. arch. Iveta Kavčáková, OZ KRTKo