Zasadnutia OZ

Termín najbližšieho verejného  obecného  zastupiteľstva obce Turecká je v pondelok 12. marca 2018 o 17 3o hod na Obecnom úrade.

Srdečne Vás pozývame. Program je zverejnený na úradnej tabuli obce Turecká.