Zasadnutia OZ

Termín najbližšieho verejného  obecného  zastupiteľstva obce Turecká je vo štvrtok 12. novembra 2015 o 18oo hod v kultúrnom dome.

Srdečne Vás pozývame. Program je zverejnený na úradnej tabuli obce Turecká.