Obecná tabuľa

Aktuálne vyvesené oznamy:

3.10.2019
Rozhodnutie o územnom konaní
. Navrhovateľ: Andrea Nestlerová
Dokumenty k nahliadnutiu.


12.9.2019

Výzva na zasielanie cenových ponúk:
Rekonštrukcia Kultúrneho domu - vodoinštalácia a kanalizácia.

Obec Turecká vyhlasuje výzvu na podávanie cenových ponúk na zákazku vodoinštalácie a kanalizácie Kultúrneho domu. K vypracovaniu cenovej ponuky je potrebná obhliadka rozsahu prác a dodávky materiálu priamo na mieste zákazky.

Kontakt:
Ivan Janovec, starosta Turecká
0908616212, 0484199270
starosta@obecturecka.sk
info@obecturecka.sk

alebo písomne:

Obec Turecká
Turecká 341
97602 Staré Hory
 
Cenové ponuky je potrebné doručiť obci Turecká do termínu 24. septembra 20193.9.2019
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Navrhovateľ: Andrea Nestlerová
Dokumenty k nahliadnutiu.


09.07.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. - Stredoslovenská distribučná a.s., Katastrálne územie:  Turecká
Parcelné číslo:  C- KN 727/4
Druh pozemku: ostatná plocha
Dôvod a dreviny: Vŕba rakyta – 1 ks s obvodom kmeňa 35 cm a 15 ks vŕba rakyta s obvodom kmeňa 20 cm. Dôvodom žiadosti je výstavba dočasného stanoviska pre nakladanie betónu a materiálu pre vrtuľník v rámci výstavby: 8035 Turecká_rek_VNV_c_307_usek_122_307_usek_125


Oznámenie o zasadaní Obecného zastupiteľstva
Dňa 14. mája 2019 o 17 30 hod. sa uskutoční na Obecnom úrade zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Turecká. Program rokovania je zverejnený na Úradnej tabuli obce Turecká.


10.5.2019

Výzva na zasielanie cenových ponúk na výrobu a dodávku okien do Kultúrneho domu v Tureckej.
Obec Turecká vyhlasuje vázvu na podanie cenovej ponuky na výrobu , dodávku a osadenie okien v Kultúrnom dome Turecká. Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky je potrebné vyžiadať si na Obecnom úrade v Tureckej. Kontakt Obec Turecká Turecká 341, 97602 Staré Hory, starosta@obecturecka.sk  tel. 0908616212, 0484199270 Rozmery a počet kusov je potrebné odmerať na osobnej obhliadke. Termín ukončennia podávania cenových ponúk je do 20. mája 2019

https://maps.cleerio.sk/turecka


25.03.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Ivan Jasenský, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: C- KN 597/4, E – KN 2149/5, druh pozemku: TTP
Dokumenty k nahliadnutiu.


29.1.2019
Rekonštrukcia hasične - Výzva na cenové ponuky. Obec Turecká zverejňuje výzvu na doručenie cenových ponúk dodávateľov na výrobu, dodávku a osadenie stavebných prvkov obecnej Hasične. Podrobnosti tu.


14.11.2018
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávaniavo veci: Líniová stavba: Realizácia optických sietí HN-1, Dolný Harmanec, Staré Hory, Motyčky, Turecká
2018_vyhlaska_lesysr_11_14.pdf.


6.11.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Ing. Martin Kráľ, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: E - KN 5509/8, druh pozemku: ostatná plocha
Dokumenty k nahliadnutiu.


6.11.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Ing. Peter Debnár, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: E - KN 2134, druh pozemku: TTP
Dokumenty k nahliadnutiu.


25.10.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Ivan Chladný, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: E - 1883/1, druh pozemku: TTP
Dokumenty k nahliadnutiu.


25.10.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Branislav Štubňa, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: C- KN 246, C - KN 498/2, C-KN 494/1, druh pozemku: TTP
Dokumenty k nahliadnutiu.


4.10.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Andrea Nestlerová, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: E–KN 1894, C-KN 256, druh pozemku: 1894 – orná pôda, 256 - TTP
Dokumenty k nahliadnutiu.


2.10.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Pozemkové spoločenstvo, Katastrálne územie: Turecká, parcelné číslo: C-KN 72, C- KN 75, druh pozemku: ostatná plocha
Dokumenty k nahliadnutiu.


Aktuálne vyvesené oznamy:

2.7.2018
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Bc. Eva Lacková a Maroš Lacko, Katastrálne územie: Motyčky, parcelné číslo: C-KN 444, druh pozemku: orná pôda
Dokumenty k nahliadnutiu.


4.5.2018

Obec Turecká vyhlasuje verejnú súťaž na realizáciu prác -Oprava miestnej komunikácie v obci Turecká- na základe zmluvy od LESOV š.p. - dotácie poskytnutej na uvedenú aktivitu.

Rozsah na požiadavky prác údržby miestnych komunikácií a podklady sú k dispozícií na Obecnom úrade Turecká. Kontakt-info-  starosta obce Ivan Janovec, starosta@obecturecka.sk, 0908616212

Ponuky je potrebné doručiť  na adresu obce Turecká, resp. mailom do 10.5.2018.


3.5.2018


16.4.2018 - Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Turecká.
Pozývame Vás na zasadnie Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutoční dňa 23. apríla 2018 o 17 00 hodine na Obecnom úrade.

Program je zverejnený na úradnej tabuli obce Turecká. Jedným z bodov rokovania je opätovné prerokovanie žiadosti p. Donovala o prenájom obecnej budovy -stará hasičňa a dôvodu osobitného zreteľa prenájmu obecného majetku.7.3.2018

Oznámenie o uskutočnení mimoriadneho obecného zastupiteľstva.
Oznamujeme Vám, že dňa 12.3.2018 o 17 30 hod. sa uskutoční na Obecnom úrade mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva.

Mimoriadny bod programu  -  prejednanie  žiadosťi  p. Martina Donovala o prenájom nehnuteľnosti  obecnej budovy starej hasične za účelom skladových priestorov. 


18.2.2018

Oznam - Oznámenie o uskutočnení zasadania obecného zastupiteľstva.  
Oznamujeme Vám že dňa 26. februára 2018 o 17 oo hod. sa uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade. Program zasadania bude zverejnený na úradnej tabuli.


30.9.2017 - t. j. v sobotu sa uskutoční preventívna protipožiarna kontrola rodinných domov a objektov s vykurovaním na tuhé palivo v zmysle § 24 zákona NR SR č.314/2001 z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Žiadame občanov a vlastníkov nehnuteľností, aby umožnili vstup do svojich objektov povereným členom DHZ Obce Turecká.


10.5.2017  
Oznámenie o konaní zasadania Obecného zastupiteľstva obce Turecká -
Dňa 15. 5.2017 o 17 oo hod sa uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Turecká na Obecnom úrade. Program je zverejnený na úradnej tabuli obce Turecká.


23.3.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.
Štubňa Branislav, Katastrálne územie:  Turecká, Parcelné číslo:  C – KN 246,494/1,498/2,244, 495/1, 495/2, 244, Druh pozemku: C – KN 246 – TTP, 494/1 – TTP, 498/2 – TTP,  244 – orná pôda, 495/1 – záhrada, 495/2 - záhrada. Dokumenty k nahliadnutiu.


23.3.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.
Ivan Chladný, Katastrálne územie: Turecká, Parcelné číslo: C – KN 674/12, Druh pozemku: trvale trávnatý porast. Dokumenty k nahliadnutiu.


22.3.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.
Viliam Čunderlík, Katastrálne územie:  Turecká, Parcelné číslo:  E– KN 2148, Druh pozemku: trvale trávnatý porast. Dokumenty k nahliadnutiu.


10.3.2017
Oznámenie o možnosti zasielania cenových ponúk na služby v súvislosti s organizovaním podujatia Halušky FEST Turecká 2017 - Ozvučenie, stage, osvetlenie, obrazová technika, účinkujúci, sociálne zariadenia, riadenie dopravy, strážna služba, ostatné služby súvisiace s podujatím. Informácie - starosta obce -0908616212 starosta@obecturecka.sk


9.3.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.
Selecký Štefan, Katastrálne územie: Turecká, Parcelné číslo: E – KN 2323/1, Druh pozemku: trvale trávnatý porast. Dokumenty k nahliadnutiu.


Dňa 20. 2.2017 o 17 00 hod sa uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Turecká na Obecnom úrade.


15.12.2016
Na úradnej tabuli je zverejnený rozpočet obce Turecká na rok 2017-19 ako aj VZN o nakladaní s odpadmi a miestnymi daniami na rok 2017  a  VZN o poplatkoch za rozvoj na rok 2017
Uvedené dokumenty boli chválené na zasadaní OZ 14.12.2016


3.12.2016
 MIKULÁŠ V TURECKEJ -
Už dnes sa môžu detičky tešiť na príchod Mikuláša , čerta a anjela do Tureckej. Tento rok Mikuláš nahlásil, že pre poslušné detičky prinesie prekvapenie 3. decembra 2016 o 17 30 ku zvonici pri Obecnom úrade.        Na tie menej poslušné sa zas teší  - ako ináč -  čert a má pripravené uhlie - ako každý rok . O  občerstvenie bude postarané, detičky  dostanú čaj a rodičov pozývame na predvianočný punč.


9.10.2016 -  Brigáda na ihrisku za kultúrnym domom - Pozývame Vás na brigádu na ihrisku za kultúrnym domom dňa 15. 10. t.j. v sobotu o 9 00 hod. Budú sa realizovať terénne úpravy ihriska a búranie kameňa na ihrisku. Za účasť a pomoc vopred ďakujeme.


29.9.2016   Oznámenie o možnosti zaslania cenovej ponuky realizácie prác - Účel - Oprava časti miestnej komunikácie Turčianka - Podklady  na realizáciu opravy je potrebné vyžiadať na Obecnom úrade, ponuky zaslať do termínu 14.10.2015 na Obecný úrad. Termín realizácie prác október -november 2016.

29.09.2016 - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Žiadateľ požiadal o výrub v obci Turecká: Monika Kolková. Katastrálne územie:  Turecká. Parcelné číslo:  C – KN 284, 286. Druh pozemku: C – KN 284 – orná pôda, 286  - záhrady. Dokumenty k nahliadnutiu.


1.5.2016 -  Oznámenie o uskutočnení zasadania Obecného zastupiteľstva - Dňa 9. 5.2016  o 17 00 hod na Obecnom úrade sa uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva Obce Turecká 


17.3.2016 - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Žiadateľ požiadal o výrub v obci Turecká: Štubňa Branislav, Katastrálne územie:  Turecká, Parcelné číslo:  C – KN 246,493/8,494/1,498/2,499/2,244, Druh pozemku: C – KN 246 – TTP, 493/8 – zastavané plochy a nádvoria, 494/1 – TTP, 498/2 – TTP, 499/2 – orná pôda, 244 – orná pôda. Dokumenty k nahliadnutiu.


11.3.2016 - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – jaseň rastúci v zastavanom území obce na  pozemku par. KN – C č. 329 trvalé trávne porasty v k. ú. Turecká vedené na liste vlastníctva  č. 29. Dokumenty k nahliadnutiu.


11.1.2016 - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín. Žiadateľ požiadal o výrub v obci Turecká, parcelné číslo:  C – KN 289, 290, 291/1, 292, 294/1, 739/3 , druh pozemku: C – KN 289 – zastavané plochy a nádvoria, 290- záhrady, 291/1 – zastavané. Dokumenty k nahliadnutiu.


Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom v Tureckej. Rok znovu  rýchlo ubehol a Mikuláš v Tureckej zase zavíta aj k našim deťom. Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom, čertami a  anielom dňa    5. decembra 2015 o 17 30 hod na námestie v Tureckej, kde sa opäť rozsvieti Vianočný stromček a budú sa rozdávať darčeky pre našich najmenších. Dospelí a rodičia sa stretnú pri predvianočnom punči. Tešíme sa na stretnutie.


Oznam o uskutočnení zasadania Obecného zastupiteľstva:
Oznamujeme Vám, že dňa 16.12.2015 o 17 30 hod. sa uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Tureckej.


Výzva na predkladanie cenových ponúk - zimná údržba ciest :    Obec Turecká vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Turecká na sezónu zima 2015-2016. Podklady sa nachádzajú na Obecnom úrade, kontakt Obec Turecká 341, 97602 Staré Hory, starosta@obecturecka.sk, info@obecturecka.sk, osobne  kontakt 0908616212 - obce.  Ponuky žiadame predkladložiť najneskôr do 20.11.2015.


Zverejnenie výzvy na predkladanie cenových ponúk -  Obec Turecká vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na realizáciu prác - " Uhliarsky náučný chodník Turecká" -  : uhadzovanie dreva a konárov, kopanie a uprava trasy chodníka v dlžke cca 200 m, uprava a čistenie priestoru na stavbu miliera, pílenie spadnutých vývratov, konárov, kosenie chodníka. Ďalej  samostatnú ponuku na výrobu a dodávku, osadenie 1 ks informačnej tabuli ku milieru s grafickým návrhom textovej časti, tri kusy smerovníkov, výroba a osadenie na troch zastaveniach podľa projektu. Podklady si môžete vyžiadať na Obecnom úrade v stránkových dňoch alebo na adrese starosta@obecturecka.sk, tel 0908616212. Ponuky predkladajte do 15. 11.2015.


10.11.2015 - Zverejnenie žiadosti o výrub drevín. Žiadateľ požiadal o výrub v obci Turecká, parcelné číslo: C-KN 726, druh pozemku: trvale trávnatý porast. Dokumenty k nahliadnutiu.


7. novembra - 2015 - v sobotu - sa uskutoční brigáda na krňačkovej trati,  pozývame všetkých krňačkárov, zraz je o 9 oo hod ráno pri Obecnom úrade. Zo sebou hrabličky, sekeru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. novembra 2015 o 18 OO hod  sa uskutoční v kultúrnom dome zasadanie Obecného zastupiteľstva. Srdečne Vás pozývame.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 10. 2015 o 17.00 hod. v kultúrnom dome v obci Turecká budeme spoločne rozmýšľať o tom, ako dosiahnuť spoločné ciele v obci do roku 2021.
Pozvánka a podrobnosti


1.10.2015    Oznámenie o výberovom konaní a zasielaní cenových ponúk.
Týmto vyhlasujeme výberové konanie  na realizáciu zákazky - Oprava miestnej komunikácie v obci Turecká spôsobom pokládky mikrokoberca emulziou za studena o výmere 2025 m2 v termíne realizácie do 31.11.2015. Cenové ponuky zasielajte na adresu : Obec Turecká, Turecka č.341, 97602 Staré Hory, alebo starosta@obecturecka.sk do 7.10.2015


INZERCIA: BabyBurza.sk - baby bazár kojeneckých potrieb, detského, dámskeho a pánskeho oblečenia, hračiek a iných detských doplnkov.


2.9.2015 - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Žiadateľ požiadal o výrub na v obci Motyčky: Katastrálne územie: Motyčky časť Motyčky, Štubne, Jergaly
Parcelné číslo: C-KN 1264/3, 383, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1266/4, 1266/5,
Druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria – dvor, TTP, orná pôda, záhrada

podrobnosti v dokumente


25.5.2015 - Oznam o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce Turecká.
Oznamujeme záujemcom o výkon hlavného kontrolóra obceTurecká na nasledujúce volebné obdobie. Bližšie informácie v priloženom dokumente: info v prílohe.


Dňa 22.5.2015 sa o 17.00 hod uskutoční zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Turecká na Obecnom úrade. Program zasadania je zverejnený  na úradnej tabuli  Obce Turecká.


20.4.2015 - Zverejnenie žiadosti o výrub drevíndokumenty sú zverejnené
nižšie na obecnej tabuli


7.4.2015 Oznámenie o výberovom konaní a doručení cenových ponúk na rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu.

Na základe dotácie vlády SR vo výške 10 000 eur na rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu vyhlasujeme výberové konanie na služby a dodávku materiálu -výmena elektroinštalácie,výmena - hlavný elektrický rozvádzač, výmena 3ks okien - sála,  vstupné a vnútorné dvere,  omietky, maľby, obklady stien,dlažba,stavebné a murárske práce.  Viac informácií Vám poskytneme na Obecnom úrade v stránkových dňoch, ponuky zasielajte do 20.4.2015 na Obecný úrad, info@obecturecka.sk


2.4.2015 - Oznámenie o uskutočnení zasadania obecného zastupiteľstva.

Dňa 17. apríla 2015 o 18 oo hodine sa v Kultúrnom dome  uskutoční verejné zasadanie obecného zastupiteľstva. Program rokovania  bude zverejnený  včas na obecných oznamoch.


Zasielane cenových ponúk  služieb technického zabezpečenia podujatia Halušky FEST Turecká 2015  a ponúk vystúpení v kultúrnom programe akcie, ktoré sa uskutoční  v dňoch 17. a 18. júla 2015:

- ozvučenie akcie, osvetlenie podia, prenájom pódia - rozmer 6x8 resp.8x10 so zastršením, doprava,ponuky zasielajte na adresu info@obecturecka.sk, poštou na adresu obce, termín ukončenia ponúk - 17. apríl 2015


13.1.2015 - Oznam o uskutočnení zasadania Obecného zastupiteľstva.

Dňa 23.1.2015  o 18 00 hod sa uskutoční zasadanie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade.


27.11.2014 - Zápisnica z prvého zasadania obecného zastupiteľstva, návrh rozpočtu obce 2015 a VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2015


26.11.2014 - Oslavy Jubilantov obce - 2014 - Oslavy pre našich starších spoluobčanov, ktorí sa dožili v tomto roku svojho životného jubilea sa uskutočnia 14. decembra na Obecnom úrade.


26.11.2014 - Oslavy Mikuláša v Tureckej - Srdečne Vás pozývame na Oslavy Mikuláša s detičkami, Mikulášom, anjelmi a čertami v sobotu  6. decembra o 17 00 hod - centrum Turecká


25.11.2014 - Oznámenie o uskutočnení  2. zasadania obecného zastupiteľstva.
Dňa 13.12.2014 o 13 00 hod sa uskutoční 2. zasadanie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade. Program bude zverejnený v zmysle legislatívy


3.11.2014 - Oznámenie o uskutočnení zasadania obecného zastupiteľstva. Dňa 7.11.2014 o 18oo hod sa uskutoční zasadanie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade. 


22.10.2014 -Obec Turecká vyhlasuje výberové konanie na zabezpečenie služieb  zimnej údržby miestnych komunikácií  vo vlastníctve obce Turecká na zimné obdobie -2014-2015, info na Obecnom úrade, ponuky zasielajte na info@obecturecka.sk, starosta@obecturecka.sk, tel.048 4199270


9.10.2014 - Vyjadrenie Lesov SR k odchytu / odstrelu medveďa spôsobujúceho škody obyvateľom obce, je zverejnené na obecnej tabuli, aj tu nižšie v článku formou ofotenej listiny.


14.8.2014 - Zverejnenie rozhodnutia Okresného úradu  - pozemkového  odboru o vysporiadaní pozemkov pod Obecným úradom - je zverejnené  na obecnej tabuli


16.8.2014
Starosta obce zvoláva  v sobotu dňa 16.8.2014 brigádu na oprave mostu do kaplnky. Most sa prepadol a je nutné realizovať jeho opravu. Nakoľko obec nemá dostatok finančných prostriedkov, na akciu bola vyhlásená zbierka, kde môžu ľudia prispieť v rámci svojich možností. Zbierka je u pani Márií Chladnej v Dolnej Tureckej. Brigády budú vyhlasované , akákoľvek pomoc je vítaná.

Za pomoc a podporu Vám ďakujeme. Starosta obce Ivan Janovec


17.8.2014

Dňa 17.8.2014  -  v nedeľu o 18 00 hod zvoláva starosta obce zasadanie obecného zastupiteľstva obce Turecká na Obecnom úrade. Program je zverejnený na obecnej tabuli.


20.12.2013 - Obec Turecká vyhlasuje 
výberové konanie na ponuky služieb  - kultúrny program, stage, ozvučenie, osvetlenie na  poduatie Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek, ktoré sa uskutočnia 18. a 19. júla 2014


18.12.2013 - Zápisnica zo zasadania obecného zastupiteľstva
uskutočnéného 27.11.2013 - Rozpočet obce Turecká na rok 2014, VZN o miestnych daniach a poplatkoch  na rok 2014 bude zverejnený na našej webovej stránke, uznesenia zo zasadania


11.11.2013 - Voľby do VÚC 2013 - uverejnenie výsledkov

Obec Turecká zverejňuje výsledky 1.kola Volieb do zastupiteľstva BBSK. Zoznam je k dispozícii aj na stiahnutie:
Výsledky volieb VUC 2013 - prvé kolo


27.10.2013

Obec Turecká vyhlasuje ponuku na služby  zimnej údržby miestnych ciest a komunikácií v zimnej sezóne 2013-2014. Ponuky zasielajte na adresu obce Turecká č.341 97602 Staré Hory ,  mailom na info@obecturecka.sk, alebo  starosta@obecturecka.sk

Na obecnej tabuli v týchto dňoch nemôže chýbať aktuálne pozvanie na Krňačkové preteky Turecká 2014 , ktoré sa uskutočnia 8. februára 2014 . Zároveň pri organizácií   41. ročníka pokračujeme v tradícií losovania štartovných čísel už v piatok 7. februára o 18 oo hod v kultúrnom dome. Pozývame Vás teda už v piatok  na začiatok  krňačkových pretekov. Vzhľadom k počasiu a nedostatku snehu Vás budeme včas informovať o uskutočnení krňačkových pretekov.


20.10.2013 - Zoznam kandidátov pre Voľby do zastupiteľstva BBSK

Obec Turecká zverejňuje zoznam kandidátov pre Voľby do zastupiteľstva BBSK. Zoznamy sú k dispozícii aj na stiahnutie:
Zoznam kandidátov - predseda
Zoznam kandidátov - poslanci


8.8.2013

Obec Turecká oznamuje , že na základe dotácie poskytnutej z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 7000 Eur

na opravu miestnych komunikácií vo vlastníctve obce - oprava úseku cesty v Hornej Tureckej .

Záujemci o realizáciu prác môžu svoje ponuky zasielať na adresu obce alebo na info@obecturecka.sk, starosta@obecturecka


2.5.2013

Oznam:

Oznamujeme obyvateľom  a návštevníkom obce, že Kúpele Sliač otvárajú dňa 4.5.2013 kúpalisko pre verejnosť, vstup je v tento deň zdarma.

informácie na www.spa-sliac.sk


21.3.2013

Oznam:
Zápisnica z obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 14.3.2013, uznesenia, zoznam a prehľad ubytovacích zariadení  v obci Turecká, oznámenie o nebezpečenstve požiarov


11.3.2013

Oznam:
Dňa 14.3.2013 o 18 00 hod sa uskutoční zasadanie obecného zastupiteľstva obce Turecká na Obecnom úrade.


20.2.2013

Oznam:
Obec zverejnila oznam o prenájme časti parciel č.2257  a 2254/1 vo vlastníctve obce v čiastke 1/3 vedenom na LV č441 vo výmere  pomernej časti 1,33 m2   na každej parcele za účelom rozvoja rekreačných účelov najmä na umiestnenie stlpu sedačkovej lanovej dráhy.


24. január 2013

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva zo 16.12.2012, ktorá obsahuje Rozpočet obce Turecká na rok 2013 ako aj dôležitý dokument VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2013. Uvedený dokument je zverejnený aj na našej stránke.

Zároveň sa na obecnej tabuli oboznámite s aktuálnym Požiarnym poriadkom  obce so situačným plánom  s rozmiestnením funkčných hydrantov.