• Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

  Všetky informácie k Voľbám BBSK 2017 nájdete v tejto sekcii.

  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Turecká je: turcanova@obecturecka.sk

 • Kompetencie a poskytovanie služieb obcou

  Obec v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4. marca 2014 Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy uvádza na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov.

 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022

  Vypracovaním Programu rozvoja obce sa dosiahne zavedenie procesu strategického plánovania do života obce a zlepšenie zručností a schopností rozvojových aktivít, zvýši sa jej konkurencieschopnosť pri uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, obzvlášť v rámci operačných programov zameraných na budovanie miestnej infraštruktúry.

 • Preventívna protipožiarna kontrola

  Dňa 30. septembra 2017 t. j. v sobotu sa uskutoční preventívna protipožiarna kontrola rodinných domov a objektov s vykurovaním na tuhé palivo.

 • Lesy SR - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

  Lesy SR týmto zvoláva neverejné zhromaždenie za účelom rozhodnutia o postúpení užívania poľovného revíru podľa §11 ods. 1.