Legislatíva obce

V tejto sekcii by sme sa radi s vami podelili o potrebné dokumenty, legislatívne úpravy a iné materiály, ktoré by vám mohli byť užitočné a nápomocné napríklad pri komunikácii s Obecným úradom, alebo pri vybavovaní rôznych formalít a bežných vecí. Sú prispôsobené pre našu obec.

 • Rozpočet obce Turecká na roky 2019-2021

  Obec Turecká zverejňuje finančný rozpočet na roky 2019-2021.

 • VZN obce o daniach a poplatkoch za 2018

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy sa uznieslo na aktuálnych Všeobecne záväzných nariadeniach pre obec Turecká.

 • Turecká má spoločný stavebný úrad

  Všetky žiadosti ako aj poplatky sa prijímajú na obecnom úrade v Tureckej, kde im je najprv priradené registratúrne číslo spisu. V článku sú podrobnosti a úradné hodiny.

 • Rozpočet obce 2018

  Obec Turecká zverejňuje finančný rozpočet 2018 a návrh finančného rozpočtu na roky 2019, 2020.

 • Kompetencie a poskytovanie služieb obcou

  Obec v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4. marca 2014 Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy uvádza na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov.

 • VZN obce o daniach a poplatkoch na 2017

  Všeobecne záväzné nariadenie obce Turecká č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“).
  Celé znenie si prečítajte kliknutím na nadpis.

 • VZN o miestnom poplatku za rozvoj 2016

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 7 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

  Celé znenie si prečítajte kliknutím na nadpis.

 • VZN obce o predaji a službách na trhových miestach

  Obec Turecká zverejňuje dve nové VZN: o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, a trhový poriadok. Dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie.

 • Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

  Táto smernica primerane upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov protispoločenskej činnosti Obcou Turecká a ním zriadených príspevkových, rozpočtových organizácií Obce, a založených obchodných spoločností Obce, ako aj práva zamestnancov Obce Turecká oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so  svojím zamestnaním. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Obce Turecká, ako aj ním zriadených príspevkových, rozpočtových organizácií Obce, a založených obchodných spoločností Obce.

 • VZN obce Turecká č. 3/2012 o verejnom poriadku

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 4 zákona           č. 219/1996 Zb.  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a § 22 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
  Celé znenie si prečítajte kliknutím na nadpis. K dispozícii je verzia na stiahnutie.

 • Verejne sprístupnenie obecných dokumentov

  Obec zverejňuje svoje faktúry, zmluvy a objednávky na verejnej internetovej adrese: www.rzof.sk/turecka.

 • Dokumenty a tlačivá

  Po kliknutí na nadpis tohoto článku sa Vám zobrazia dôležité dokumenty obecného charakteru, vyhlásenia, vzory tlačív, zmlúv a žiadostí na stiahnutie. Mali by slúžiť ako pomôcka pri komunikácii s Obecným úradom pre jasnejšie formulácie a rýchlejšie vybavovanie.
  Posledná aktualizácia 9.decembra 2011.