VZN obce Turecká č. 3/2012 o verejnom poriadku

Legislatíva obce » VZN obce Turecká č. 3/2012 o verejnom poriadku

Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 4 zákona           č. 219/1996 Zb.  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a § 22 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
K dispozícii je verzia na stiahnutie.