VZN obce o daniach a poplatkoch za 2018

Legislatíva obce » VZN obce o daniach a poplatkoch za 2018

Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy sa uznieslo na aktuálnych Všeobecne záväzných nariadeniach pre obec Turecká.