Čo sa stalo, deje a bude diať v našej obci. Nájdete tu aj programy akcií kultúrneho aj športového charakteru, ktoré pripravujeme na tento rok, pridávané aj aktualizované budú priebežne. Nezabudnite sledovať zmeny.

Čo je nové
 • Mikuláš 2019

  Obec Turecká pozýva na stretnutie s Mikulášom v sobotu 7. decembra 2019 o 17:00 pri Obecnom úrade


 • Krňačky Turecká 2020

  Tradičné Krňačkové preteky v Tureckej. 8. februára 2020.
  45. Ročník o Cenu Krížnej.
  12. Ročník Majstrovstvá Slovenska

 • Vianoce s Envi-Pakom

  Vianoce sú sviatkom hojnosti a dostatku, ale neplýtvajme zbytočne. Prinášame vám rady a tipy pre šetrnejšie a ekologickejšie Vianočné sviatky.

   

 • Voľby NRSR 2020

  Volebné aktivity v roku 2020, dokumenty, oznamy, vyhlásenia, nariadenia,..

 • Nové dokumenty v Legislatíve obce

  Obec Turecká zverejňuje viacero nových aktuálnych dokumentov v sekcii Legislatíva obce

 • Návrh umiestnenia merača rýchlosti

  Návrh dopravného značenia

  Starosta obce dal spracovať návrh na dopravné značenie ciest v obci Turecká. Je to zatiaľ prvotný návrh, ktorý by mali v rámci možností občania pripomienkovať alebo dať svoj návrh umiestnenia.

 • Futbalový zápas Slobodní vs. Ženatí

  Pozývame Vás na tradičný futbalový zápas SLOBODNÍ  vs ŽENATÍ ktorý sa uskutoční 6.10.2019 na ihrisku

 • Výzva na podanie cenovej ponuky - Rekonštrukcia Kultúrneho domu - vodoinštalácia a kanalizácia

  Obec Turecká vyhlasuje výzvu na podávanie cenových ponúk na zákazku vodoinštalácie a kanalizácie Kultúrneho domu. Viac info v texte.

 • Výzva na podanie cenovej ponuky - oprava altánku zvonica

  Obec Turecká vyhlasuje výzvu na podávanie cenovej ponuky dodávateľov prác a materiálu na zákazku. Viac info v texte.

 • Pozvánka na futbalový turnaj

  Pozývame všetkých fanúšikov a fanynky na náš futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční 17. augusta na Marakane za kultúrnym domom v Tureckej.

 • Prerušenie distribúcie EE v auguste a septembri

  V termínoch: 19. augusta až 23. augusta a 26. augusta až 28. augusta a následne  2.septembra až 6.septembra bude v časoch 7:00 - 20:00 denne, prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru B.Bystrica odvoláva Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 • Odvoz komunálneho odpadu

  Termíny odvozu komunálneho odpadu v obci Turecká

 • Prerušenie distribúcie EE v auguste

  V dňoch 19.augusta až 23.augusta, a 26.augusta až 28.augusta bude v časoch 7:00 - 20:00 denne, prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

 • Predchádzanie výskytu a šíreniu burín s alergénmi

  Obec Turecká upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta.

 • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru B.Bystrica vyhlásilo Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 • Zber separovaného odpadu 2019

  V tabuľke je prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2019
   

 • Rekonštrukcia hasične Výzva 2019

  Obec Turecká vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk na realizáciu zákazky:
  Elektroinštalácia v budove požiarnej zbrojnice obce Turecká

 • Jarné cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru

  Reportáž z Jarného cvičenia DHZ obce Turecká, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 20. apríla 2019 o 9.00 hod ráno pri Obecnom úrade.

 • Záverečný účet obce Turecká 2018

  Záverečný účet obce Turecká a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

 • Banská Bystrica a okolie - z neba

  Obec Turecká je súčasťou aktuálne vydanej publikácie Banská Bystrica a okolie z neba od spoločnosti CBS s.r.o.

 • Rekonštrukcia hasične v Tureckej

  Prečítajte si ako sa nám darí plniť predsavzatia a naše plány ohľadom tohoto dôležitého objektu. Postupne budeme informácie dopĺňať.

 • Hromadná vakcinácia proti besnote, a čipovanie

  Ako každý rok, pozývame Vaše zvieratká na hromadnú vakcináciu proti besnote a čipovanie, ktoré sa uskutoční 27.4.2019 o 13:30 hod. na hlavnom parkovisku.

 • Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

  Obec nahlasuje na základe zákona, hodnota vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok, podľa hmotnosti vytriedenej zložky komunálneho odpadu vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov.

 • Podujatia na Motyčkách 2019

  Aj naša spriatelená obec Motyčky na tento rok chystá široké spektrum zábavy súťaží a podujatí. Určite ich neprehliadite a zúčastnite sa.
  Ponúkame Vám zoznam podujatí na tento rok.

 • Kalendár podujatí obce Turecká 2019

  Pozrite si zoznam plánovaných podujatí v obci na tento rok, aby sme sa mali na čo už vopred tešiť.

 • Rekonštrukcia hasične Výzva

  Obec Turecká zverejňuje výzvu na doručenie cenových ponúk dodávateľov na výrobu, dodávku a osadenie stavebných prvkov obecnej Hasične.

 • Krňačky Turecká 2019

  Tradičné Krňačkové preteky v Tureckej. 9. februára 2019.
  44. Ročník o Cenu Krížnej.
  11. Ročník Majstrovstvá Slovenska

 • VOĽBY 2019

  Volebné aktivity v aktuálnom roku 2019

 • III Turečiansky ples

  Obec Turecká Vás srdečne pozýva na II. Turečiansky ples - bez plesových rób a viazaniek, ktorý sa uskutoční dňa 26.01.2019 o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Tureckej.

 • Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2019

  Prežívame prvé hodiny a dni Nového roku 2019. Len pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli Vianočné sviatky plné darčekov, pohody a radosti, každý rok hodnotíme, čo sa nám v obci podarilo urobiť..

 • Rozpočet obce Turecká na roky 2019-2021

  Obec Turecká zverejňuje finančný rozpočet na roky 2019-2021.

 • Cez sviatky tvoríme viac odpadu

  Nezabúdajme na správne triedenie materiálov do kontajnerov, prichádza čas väčšieho náporu na odpady.
   

 • Kontaktné miesto pre obete trestných činov

  Ministerstvo vnútra SR realizuje národný projekt pre zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných miest pre obete.

 • VZN obce o daniach a poplatkoch za 2018

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy sa uznieslo na aktuálnych Všeobecne záväzných nariadeniach pre obec Turecká.

 • Zber pneumatík

  V obci Motyčky bol zriadený ekologický zber pneumatík na zbernom mieste Motyčky.
  Zberné miesto platí od 15.11.2018

 • Ak správne triedime odpad, svet je krajší

  Má to zmysel. Prečítajte si podrobnejšie o možnostiach a zaujímavostiach týkajúcich sa recyklovateľného odpadu. Nie je to špina, ktorej sa treba zbaviť, ale prostriedok z ktorého je možné vyrobiť niečo nové.

 • SMS Pomoc 112

  Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 bolo stanovené ako nástroj predovšetkým pre sluchovo znevýhodnených občanov na privolanie pomoci v tiesni a pri mimoriadnych udalostiach, teda v situáciách, pri ktorých je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.

 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022

  Vypracovaním Programu rozvoja obce sa dosiahne zavedenie procesu strategického plánovania do života obce a zlepšenie zručností a schopností rozvojových aktivít, zvýši sa jej konkurencieschopnosť pri uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, obzvlášť v rámci operačných programov zameraných na budovanie miestnej infraštruktúry.

 • Pozor pred podvodníkmi a zlodejmi

  Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom  je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z takých situácií.

 • Výzva: zaburinenie pozemkov

  Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, spôsobuje rozširovanie burín a dochádza k poškodzovaniu a degradácii pozemkov. Okresný úrad BB - Pozemkový a lesný odbor vydal toto upozornenie.

 • Ako triediť odpad

  Ako triediť odpad - neviete, čo kam patrí? Zopár rád ako správne triediť odpad.
   
   

 • Upozornenie pre chodcov

  Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov, za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

 • Geoportál GEOSENSE Turecká

  Geoportál Geosense.sk Vám určite pomôže zorientovať sa v katastrálnych vrstvách, parcelách alebo v územnom pláne našej obce. Informácie, ktoré možno práve hľadáte.